Νέο πρόγραμμα εργασίας για ανέργους

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ηλικίας  29 ΕΤΩΝ – 64 ΕΤΩΝ για 16.620 ωφελούμενους.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ. , έχουν οι  άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων:  κατασκευαστικός – τεχνικός  και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.

  • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης *, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕ
  • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους Ν. 309/1976, ΠΔ 739/1980

Β. Για τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.

  • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. , κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.
  • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Το πρόγραμμα επιταγή κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση περιλαμβάνει:

1)             100 ώρες θεωρητική κατάρτιση.
2)  300 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του κατασκευαστικού – τεχνικού κλάδου, της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και εταιρειών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών.
3)  Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος .
4)   Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για ποσοστό  τουλάχιστον του 25%  των εκπαιδευθέντων για τουλάχιστον (2) μήνες .
5)  Εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 1.600,00€
6)  Πιστοποίηση Επαγγελματικού περιγράμματος,  σύμφωνα με τα προσόντα και την επαγγελματική επάρκεια των καταρτιζομένων.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα .

α/α
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1
Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
(Μέγιστος βαθμός: 39 μόρια)
Σημ. Για την μοριοδότηση της ανεργίας θα υπολογισθεί ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
Από 0 έως 6 μήνες
1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως και τον έκτο (6ο) μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια
7-12 μήνες
6 μόρια +1,5 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και τον δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 15 μόρια
13 μήνες και άνω
15 μόρια + 2 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από το δέκατο τρίτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο τα 39 μόρια
2
Ηλικία υποψηφίου
(Μέγιστος βαθμός: 21 μόρια)
Από 29 - 45 ετών
20
Άνω των 45 ετών – 64 ετών
11
3
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (για το Διαχ. έτος 2013)
(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)
Τα μόρια αυτού του κριτηρίου υπολογίζονται με δύο δεκαδικά ψηφία
0 - 12.000€
20 Μόρια
12.001 - 18.000€
10 Μόρια
18.001 € και άνω
0
4
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή επαγγέλματα
(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)
Σημ. Ως   βεβαίωση προϋπηρεσίας   νοείται:
είτε   επικυρωμένο από ΚΕΠ φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας από προηγούμενο εργοδότη, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης,
είτε προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ.
Βεβαίωση Προϋπηρεσίας μέχρι 1 έτος
15
Βεβαίωση Προϋπηρεσίας άνω του 1 έτος
30

Ειδικότητες καταρτιζόμενων που  μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να βαθμολογηθούν με το κριτήριο προϋπηρεσίας.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog