Αναλαμβάνουν δράση οι ιδιώτες φοροκυνηγοί

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Σε εισπρακτικές εταιρίες, ελεγκτικούς οίκους και νομικά γραφεία αναθέτει πλέον η κυβέρνηση, κατ΄εντολή της τρόικας, την επιχείρηση είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών πρός το δημόσιο.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες τις σχετικές διατέξεις που κατά τις πληροφορίες θα περιληφθούν στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα έρθει πρός επικύρωση στη Βουλή αμέσως μετά από τις γιορτές.
Ο Ευ. Βενιζέλος έχει δηλώσει ότι σύντομα ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής νομικών και λογιστικών συμβούλων για να διαχειριστούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη ενώ «οργανώνουμε τη συνεργασία μας με τις μεγάλες εισπρακτικές εταιρείες οι οποίες εξειδικεύονται στην είσπραξη ιδιωτικών και τραπεζικών χρεών».
Είναι προφανές ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έρχεται να θεσμοθετήσει τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί και δρομολογηθεί από την κυβέρνηση.
Οι ιδιώτες θα αμείβονται με προμήθεια έναντι των ποσών που θα καταφέρνουν να οδηγήσουν στα ταμεία του Δημοσίου. Η είσπραξη των χρεών θα παραμείνει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εφοριών αλλά οι ιδιώτες θα αναλάβουν να εντοπίσουν τους οφειλέτες και τα περιουσιακά τους στοιχεία και να τους οδηγήσουν στην πόρτα της Εφορίας.
Από τους 900.000 οφειλέτες, οι 892.000 οφείλουν ποσά μέχρι 150.000 ευρώ, από αυτούς δε, οι 716.000 οφείλουν ποσά μόλις μέχρι 3.000 ευρώ. Ολοι οι οφειλέτες (892.000) που οφείλουν ποσά μέχρι 150.000 ευρώ, έχουν συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές 4,1 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 37 δισ. ληξιπροθέσμων οφειλών αντιστοιχούν σε μόλις 14.700 οφειλέτες, εκ των οποίων οι 6.500 είναι φυσικά πρόσωπα και οι 8.200 νομικά πρόσωπα.

Εγκύκλιος του υπ. Εργασίας για απόκτηση εργασιακής εμπειρία

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Σε μια προσπάθεια να μειώσει τα ποσοστά ανεργίας τα οποία ειδικά μεταξύ των νέων είναι σε τραγικά επίπεδα, αλλά και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία οι νέοι 18-25 ετών, το υπουργείο Εργασίας, εξέδωσε εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία εργοδότες επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και λοιπών εργασιών του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με νέους ηλικίας 18-25 ετών (που διανύουν το 18ο έτος μέχρι το 25ο συμπληρωμένο).
Οι συμβάσεις αυτές θα είναι ορισμένου χρόνου και, όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο, δεν θα αφορούν νέους που θα αλλάξουν ειδικότητα όντας στην ίδια επιχείρηση, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις καταχρηστικής εφαρμογής της διάταξης.
Αναλυτικότερα, η διάρκεια της σύμβασης απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 24 μηνών στον ίδιο ή σε άλλον εργοδότη. Δύναται όμως να είναι μικρότερης διάρκειας χωρίς χρονικούς περιορισμούς.
Για την συμπλήρωση των 24 μηνών που απαιτεί η διάταξη λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν τη δημοσίευση του νόμου και αφορά νέους ηλικίας 18-25 ετών, εφόσον συνάγεται ότι αυτή ήταν προϋπηρεσία για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ή ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έτσι το ήθελαν.
Αυτό κρίνεται αναγκαίο ώστε να περιληφθούν περιπτώσεις νέων που είχαν συνάψει συμβάσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
Έτσι αν νέος 18-25 ετών, πριν την έναρξη εφαρμογής της διάταξης (1/7/2011) έχει διανύσει 5 μήνες σε εργοδότη ως π.χ. βοηθός λογιστή με σύμβαση επαγγελματικής εμπειρίας, μπορεί μετά την 1/7/2011 να προσληφθεί από νέο εργοδότη με την ίδια ειδικότητα (δηλ. ως βοηθός λογιστή) με τους όρους του άρθρου 43 για τον υπολειπόμενο όμως χρόνο δηλ. μέχρι τη συμπλήρωση της 24 μηνών ήτοι για 19 μήνες.
Τα ανωτέρω ισχύουν φυσικά για τις περιπτώσεις που ο νέος συνεχίζει στην ίδια ειδικότητα προκειμένου να αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία σε διαφορετικό όμως εργοδότη. Αν όμως η ειδικότητα είναι διαφορετική από εκείνη για την οποία αποκτήθηκε η εργασιακή εμπειρία πριν την 1/7/2011 τότε ο νέος μπορεί να προσληφθεί με τους όρους του άρθρου 43 για διάστημα συνολικά ως 24 μήνες.
Η σύμβαση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας καταρτίζεται εγγράφως και υποβάλλεται το αργότερο εντός της επόμενης της σύναψής της, στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) της έδρας του εργοδότη. Στη σύμβαση αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για εργασία απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, πρέπει δε να συμπληρώνεται και να συνυποβάλλεται σχετικό έντυπο. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η καταστρατήγηση αλλά και η καταχρηστική εφαρμογή της διάταξης, επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο των στοιχείων από το ΣΕΠΕ και τον ΟΑΕΔ, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμβαλλόμενα μέρη.
Οι συμβάσεις αυτές είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι νέοι μπορούν να απασχολούνται πλήρως ή μερικώς στην επιχείρηση. Κατά την κατάρτιση και μόνο των ως άνω συμβάσεων μπορεί να συμφωνείται απασχόληση με πλήρες ημερήσιο ωράριο αλλά για λιγότερες ημέρες.
Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας διέπονται από τις γενικές διατάξεις περί συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Για την κατάρτιση συμβάσεων απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας δεν απαιτείται προηγούμενη συμφωνία του εργοδότη με τη συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης.
Οι νέοι που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας δεν πρέπει να έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 24 μηνών στην ειδικότητα που προσλαμβάνονται, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας (ομοιοεπαγγελματική, κλαδική, επιχειρησιακή ή εθνική γενική). π.χ. νεοπροσλαμβανόμενος σε επιχείρηση με την ειδικότητα του «βοηθού λογιστή» δεν πρέπει να έχει προϋπηρεσία, ως βοηθός λογιστή, μεγαλύτερη των 24 μηνών
Οι εργοδότες που συνάπτουν αυτές τις συμβάσεις εργασίας υποχρεούνται να μην έχουν προβεί κατά τους τελευταίους 3 μήνες πριν από τη σύναψη συμβάσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν. Επίσης, δεν μπορούν να προβούν σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας. Στο προσωπικό το οποίο υποχρεούται η επιχείρηση να διατηρήσει σταθερό περιλαμβάνεται το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τη σύμβαση εργασίας του.

Σχέδιο σωτηρίας για άνεργους και ευπαθείς ομάδες

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης και την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής αποφασίστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, με το βλέμμα στις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από την ύφεση και την ανεργία.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης
Οριστική και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα της ανεργίας - επισημαίνεται σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού - μπορούν να δώσουν η ανάπτυξη, η επιχειρηματικότητα και η αποκατάσταση περιβάλλοντος οικονομικής σταθερότητας.
Σε δήλωσή του ο ίδιος ο Λουκάς Παπαδήμος ανέφερε ότι με το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα, ήδη από τις αρχές του νέου έτους θα δημιουργηθούν ή θα διατηρηθούν 150.000 θέσεις απασχόλησης, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν οι δράσεις κοινωνικής μέριμνας.
"Η χώρα μας σήμερα δίνει δύο μάχες: Η μία είναι της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της οικονομικής αναδιάρθρωσης, ώστε η οικονομία να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης και να υπερασπιστούμε τη θέση μας στο ευρώ. Η άλλη είναι η μάχη της κοινωνίας μας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, την καταπολέμηση της ανεργίας και την προστασία της κοινωνικής συνοχής.
Η κυβέρνηση, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία, αποφασίσαμε να ενισχύσουμε και να συντονίσουμε τις δράσεις μας για τη στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Το πρώτο τρίμηνο του έτους ξεκινάμε ένα πρόγραμμα απασχόλησης το οποίο θα διασφαλίσει και θα δημιουργήσει 150.000 θέσεις εργασίας. Επίσης, θα ενισχύσουμε δράσεις κοινωνικής μέριμνας για τους ηλικιωμένους, τους ανέργους, τις μητέρες χαμηλών εισοδημάτων και άλλες ευπαθείς ομάδες.
Η οικονομική κρίση και η ανεργία έχουν πλήξει χιλιάδες οικογένειες που ιδίως τούτες τις μέρες δοκιμάζονται σκληρά. Είναι καθήκον όλων μας να τις στηρίξουμε και να ενισχύσουμε την κοινωνική αλληλεγγύη."
Κατά τη σύσκεψη, στην οποία μετείχαν αρμόδιοι κυβερνητικοί και άλλοι φορείς, συμφωνήθηκε η προσπάθεια να επικεντρωθεί σε δύο άξονες:
Α) την προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και κατάρτισης, με στόχους την ενίσχυση της απασχόλησης και διατήρηση των θέσεων εργασίας, την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, και ιδιαίτερα των νέων και των μακροχρόνια ανέργων, και την κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων.
153.000 θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2012.
Β) την στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με στόχους:
Την εξασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους ανέργους καθώς και τους εργαζόμενους, που δεν συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων που προβλέπονται από τα ταμεία.
Την ενίσχυση και διεύρυνση των Προνοιακών δομών και προγραμμάτων, όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Αναπήρων για τα οποία εξασφαλίζουμε τους πόρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη τους.
Την παροχή κάθε δυνατής στήριξης και φροντίδας στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες τους.
Την ενεργοποίηση του νεοσύστατου Λογαριασμού Ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στους οποίους θα περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών που δεν είχαν μέχρι σήμερα ασφάλεια για τον κίνδυνο της ανεργίας.
Στην κατεύθυνση αυτή συζητήθηκαν μέτρα που μπορούν άμεσα να ληφθούν, καθώς και πρωτοβουλίες που βρίσκονται ήδη σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης και αποφασίστηκε η ενίσχυση και ο καλύτερος συντονισμός τους.
Έτσι το πρώτο τρίμηνο του έτους προβλέπεται να αρχίσει η εφαρμογή προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 773,8 εκατ. ευρώ, με 153.080 ωφελούμενους, καθώς και προγράμματα κατάρτισης, ύψους 124 εκατ. ευρώ, με 25.000 ωφελούμενους, που υλοποιούνται το πρώτο τρίμηνο του 2012 και αφορά διάφορες επαγγελματικές ομάδες που επηρεάζονται από την διαρθρωτική προσαρμογή του κλάδου τους.
Έγινε αναφορά στη σημαντική προσφορά της Εκκλησίας, που λειτουργεί ένα εκτεταμένο και πυκνό, σε όλη την ελληνική επικράτεια, δίκτυο κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης, με χιλιάδες ημερήσια γεύματα, «δέματα στο σπίτι» σε οικογένειες και πλήθος άλλων δράσεων και διαπιστώθηκε η ανάγκη ευρείας κλίμακας παρεμβάσεων για την άρση των ποικίλων γραφειοκρατικών εμποδίων (όπως μεταξύ άλλων η ταχεία αξιοποίηση εγκαταλειμμένων κτιρίων), που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική υλοποίηση των κοινωνικών δράσεων σε επίπεδο περιφέρειας και δήμου.
Αποφασίστηκε η ανάγκη υιοθέτησης, όπου χρειάζεται, ταχύρρυθμων διαδικασιών, προκειμένου να παρακαμφθούν εμπόδια και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
Συστήνεται Επιτροπή υπό την προεδρία του υπουργού Επικρατείας Γ. Σταυρόπουλου, με τη συμμετοχή και του υπουργείου Εργασίας, της περιφέρειας, του δήμου Αθηναίων, και άλλων φορέων, για την νομική επεξεργασία σχετικού πολυνομοσχεδίου.

Σανίδα σωτηρίας ο τουρισμός

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Ρυθμιστής της ελληνικής οικονομίας αναδεικνύεται ο κλάδος του τουρισμού για το 2011, με τις διεθνείς αφίξεις να αυξάνονται καθημερινά και κυρίως στην περίοδο των εορτών.
Την ίδια στιγμή, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει διψήφια ποσοστά αύξησης σε έσοδα, ενώ χάρη στον τουρισμό συγκρατήθηκε φέτος η αύξηση της ανεργίας κατά 1 - 2 εκατοστιαίες μονάδες.
Ο τζίρος των....αφίξεων

Λίγες ώρες πριν την έλευση του 2012, οι αφίξεις των τουριστών αναμένεται να φτάσουν τα 16,5 εκατομμύρια και τα τουριστικά έσοδα να σημειώσουν άνοδο πάνω από 10% σε σχέση με πέρυσι.
Η εξαιρετικά καλή πορεία του ελληνικού τουρισμού για την φετινή χρονιά αποδεικνύεται και από τα στοιχεία του Συνδέσμου των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου, όπου η αύξηση των αφίξεων ανέρχεται στο 8,93%, καθώς στο ενδεκάμηνο είχαμε 11.356.422 επισκέπτες έναντι 10.425.124 τουριστών το αντίστοιχο διάστημα του 2010.
Οι επισκέπτες σε αριθμούς
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΤΕ για το ενδεκάμηνο, τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν τα αεροδρόμια της Κω και Ρόδου με ποσοστό 22,25 και 22,27% αντίστοιχα και ακολουθούν το Ηράκλειο με 12,61%, η Θεσσαλονίκη με 11,18%, τα Χανιά με 10,75%, η Σαντορίνη με 10,36%, η Σάμος με 8,58%, η Κέρκυρα με 8,19%, η Ζάκυνθος με 6,75%, η Σκιάθος με 5,99% και το Ακτιο με 0,26%.
Για τα επόμενα χρόνια ο ρόλος του τουρισμός αναμένεται να είναι καταλυτικός για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Προς επίρρωση αυτού, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που διενήργησε η McKinsey για λογαριασμό του ΣΕΒ και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, 220.000 νέες θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν από την αύξηση του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος στον πιο δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας.
Μέχρι το 2021 η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ της Ελλάδας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1/5 γεγονός που σημαίνει ότι η Άμεση Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του τουρισμού (άμεση και έμμεση συνεισφορά) μπορεί αυξηθεί κατά 18 δισ. ευρώ και να φτάσει τα 50 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της μελέτης, τα νούμερα αυτά αντιστοιχούν στο 44% του αριθμού των νέων θέσεων εργασίας για την επόμενη δεκαετία, αλλά και στο 36% της εκτιμώμενης συνολικής ανάπτυξης της χώρας.
Το 2010 οι άμεσα και έμμεσα απασχολούμενοι στον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα ήταν 746.000, σύμφωνα με στοιχεία του WTCC (World Travel & Tourism Council) αριθμός που ισοδυναμεί με το 17,9% της συνολικής απασχόλησης στην εγχώρια οικονομία, ενώ κατά την τελευταία δεκαετία ο τουρισμός συνεισφέρει σταθερά περισσότερο από το 16% στο ΑΕΠ και καλύπτει το 1/3 του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Φόροι-σοκ για το 2012

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Αφόρητη θα κάνουν τη ζωή 5,5 εκατ. συνταξιούχων, αυτοαπασχολούμενων και ιδιοκτητών ακινήτων οι έκτακτες εισφορές και οι φόροι που θα επιβληθούν το 2012.
Όπως προβλέπει ο προϋπολογισμός, τα έσοδα από τους φόρους στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, την περιουσία και την κατανάλωση πετρελαίου θα αυξηθούν το επόμενο έτος κατά ποσοστό 74,5% ή κατά 7,34 δισ. ευρώ!
Τα μέτρα που θα...επιβληθούν στους φορολογούμενους είναι τα παρακάτω:
- Μείωση του βασικού αφορολογήτου ορίου εισοδήματος κατά 58,3% ή κατά 7.000 ευρώ. από τα 12.000 στα 5.000 ευρώ.
- Μείωση του αφορολογήτου για τους φορολογούμενους ηλικίας μέχρι 30 ετών, τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν φέτος ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ, από τα 12.000 στα 9.000 ευρώ.
- Μείωση του αριθμού των φορολογικών κλιμακίων και αυξήσεις στους συντελεστές φόρου για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.
- Μείωση των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων που ισχύουν για τους φορολογούμενους με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά. Τα όρια αυτά μειώνονται από τα 11.500 στα 7.000 ευρώ για τα 3 τέκνα και από τα 13.500 στα 10.000 ευρώ για τα 4 τέκνα.
- Αυξήσεις κατά 10% έως 71% στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη και πισίνες.
- Αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου εισοδήματος από τους μισθούς και τις συντάξεις.
- Παρακράτηση της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης», που επιβάλλεται με συντελεστές 1%-4% σε ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, από τις αποδοχές των μισθωτών και των συνταξιούχων, μαζί με τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ).
- Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 55% επί του κύριου φόρου εισοδήματος που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα.
- Μείωση του ατομικού αφορολογήτου ορίου του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας από τα 400.000 στα 200.000 ευρώ και επιβολή συντελεστή ΦΑΠ 0,2% στο τμήμα της αξίας της ακίνητης περιουσίας από τα 200.000 μέχρι τα 400.000 ευρώ. Οι μεταβολές αυτές θα ισχύσουν για τον ΦΑΠ του έτους 2011 που θα εισπραχθεί εντός του 2012.
- Αύξηση του Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών.
- Επιβολή 6 φόρων στην κατοχή της ακίνητης περιουσίας.
- Είσπραξη δόσεων από το άθροισμα τριών φόρων: α) της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης» 1%-4% για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ του έτους 2010, β) του τέλους επιτηδεύματος για τη χρήση του έτους 2010 και γ) της έκτακτης εισφοράς επί των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης του έτους 2010 για μεγάλου κυβισμού Ι.Χ., μεγάλα σκάφη και πισίνες.
- Επιβολή «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης» 1%-4% στα εισοδήματα του έτους 2011 που υπερέβησαν τα 12.000 ευρώ. Εντός του 2012, μαζί με τον φόρο για τα εισοδήματα του 2011 θα επιβληθεί και ειδική εισφορά σε όσα εισοδήματα ξεπέρασαν κατά τη διάρκεια του 2011 τα 12.000 ευρώ.
- Αύξηση του τέλους επιτηδεύματος που πρέπει να πληρώσουν για τη χρήση του 2011 οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
- Αύξηση της έκτακτης εισφοράς επί των αντικειμενικών δαπανών (τεκμηρίων) διαβίωσης για Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών, σκάφη αναψυχής άνω των 7 μέτρων και πισίνες.
- Επιβολή ειδικού φόρου επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων. Από την 1-1-2012 θα επιβάλλεται φόρος 20% στην αξία των τηλεοπτικών διαφημίσεων.
- Αύξηση του ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νέων οικοδομών. Ο ΦΠΑ 23% που επιβαρύνει τις αγοραπωλησίες νεόδμητων οικοδομών πλην πρώτης κατοικίας θα αυξηθεί σημαντικά λόγω της μεγάλης ανόδου των φορολογητέων αξιών των ακινήτων, που θα προκαλέσει είτε η αύξηση των αντικειμενικών τιμών είτε η εφαρμογή ενός νέου συστήματος υπολογισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων, που θα προβλέπει την αντικατάσταση των αντικειμενικών τιμών με ενδεικτικές αγοραίες τιμές προερχόμενες από τη βάση δεδομένων της Τράπεζας Ελλάδος.

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε κίνδυνο

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε κίνδυνο και κάλεσε τους Ευρωπαίους να μιλήσουν με μία φωνή απέναντι στην κρίση χρέους.
"Η παγκόσμια οικονομία είναι σε μία επικίνδυνη κατάσταση" ανέφερε σε συνέντευξή της στη γαλλική Journal du Dimanche.
Η κρίση χρέους που συνεχίζει και στο 2012 μετά από μία ευρωπαϊκή σύνοδο στις 9 Δεκεμβρίου η οποία κατεύνασε μόνο προσωρινά τις αγορές, "είναι μία κρίση εμπιστοσύνης στο δημόσιο χρέος και στην αντοχή του οικονομικού συστήματος" πρόσθεσε.
"Η σύνοδος της 9ης Δεκεμβρίου δεν ήταν αρκετά λεπτομερής σε οικονομικούς όρους" σημείωσε η κ. Λαγκάρντ, υπογραμμίζοντας ότι θα ήταν "χρήσιμο για τους Ευρωπαίους να μιλούν με μία φωνή και να ανακοινώσουν ένα απλό και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα".
"Οι επενδυτές το περιμένουν" ανέφερε.
Σύμφωνα με την επικεφαλής του ΔΝΤ, μέρος του προβλήματος αποτελούν οι εθνικές εκκλήσεις για προστατευτισμό, οι οποίες δυσκολεύουν την εφαρμογή στρατηγικών διεθνούς συνασπισμού.
Οι αναδυόμενες χώρες έχουν επίσης επηρεαστεί, σημείωσε η Κριστίν Λαγκάρντ, αναφέροντας την Κίνα, τη Βραζιλία και τη Ρωσία.

Ανεξάρτητες και... καλοπληρωμένες Αρχές!

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

(του Γιάννη Συμεωνίδη)Την ώρα που υπηρεσίες ζωτικής σημασίας καταργούνται το Δημόσιο υπολειτουργεί λόγω περικοπών και εφεδρείας και το κοινωνικό κράτος έχει πάει... περίπατο, με την Υγεία και την Παιδεία να καθίστανται πανάκριβο... σπορ για τους πολίτες, «λεφτά υπάρχουν» για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Πρόκειται για τους ουκ ολίγους ειδικούς φορείς που έχει δημιουργήσει διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ –ακόμα και η τελευταία κυβέρνηση Παπανδρέου–, οι οποίοι εξασφαλίζουν παχυλές αμοιβές και μπόνους για τους προέδρους, τους αντιπροέδρους και τα μέλη τους, την ίδια ώρα που για την πλειονότητα του ελληνικού λαού το «ζωνάρι» δεν μπορεί να σφίξει άλλο...
Είναι χαρακτηριστικό ότι το συνολικό ποσό που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό του 2011 για δέκα από τις Ανεξάρτητες Αρχές αγγίζει το αστρονομικό –για τα δεδομένα της εποχής– ποσό των 136.239.800 ευρώ, τη στιγμή που το 2010 δεν ξεπέρασε τα 86.884.345 ευρώ! Στις διοικητικές θέσεις, εξάλλου, των Αρχών αυτών εντοπίζει κανείς κυρίως ανθρώπους που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ ή σε «παραφυάδες» του. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, άλλωστε, ο κ. Γιώργος Καμίνης, ο οποίος... είχε διατελέσει Συνήγορος του Πολίτη το διάστημα μεταξύ 2003 και 2010, προτού εκλεγεί δήμαρχος Αθηναίων, με τη στήριξη της Ιπποκράτους και της Δημοκρατικής Αριστεράς...
Σημαντική αύξηση από το 2009
Δύο από τα πιο ηχηρά παραδείγματα αποτελούν η περίφημη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, οι οποίες το 2011 στοίχισαν 98.000.000 και 1.030.000 ευρώ αντιστοίχως. (Σημειώνεται ότι το 2009 είχαν κοστίσει «μόνο» 50.877.308 και 939.979 ευρώ αντιστοίχως...)
Την ίδια ώρα, η χρηματοδότηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή έφτασε τα 1.525.000 ευρώ, ενώ ο Συνήγορος του Πολίτη και το ΑΣΕΠ έλαβαν για φέτος 8.442.800 και 19.176.000 ευρώ αντιστοίχως. Παράλληλα, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) χρηματοδοτήθηκε με 2.492.000 ευρώ, η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση άγγιξε τα 808.000 ευρώ και η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έλαβε 375.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) χρηματοδοτήθηκαν με 2.339.500 ευρώ και 2.051.500 ευρώ έκαστη.
Προκλητικές αμοιβές
Τα όρια της πρόκλησης για το μέσο πολίτη αγγίζουν οι μηνιαίες αμοιβές και των προέδρων, των αντιπροέδρων αλλά και των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών, ακόμα και μετά τη μείωση του 10% αλλά και το δεσμευτικό όριο οι αποδοχές τους να μην ξεπερνούν εκείνες του γενικού γραμματέα υπουρ γείου, δηλαδή τα 5.856,08 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται άλλου είδους παροχές που απολαμβάνουν.
Σύμφωνα με στοιχεία του 2010, για το 2009 –και χωρίς να είναι γνωστά τα επιμέρους μπόνους– ο Συνήγορος του Πολίτη αμειβόταν με 5.705,60 ευρώ και οι Βοηθοί Συνήγοροι –πέντε τον αριθμό– με 5.074,60 ευρώ. Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ λάμβανε 5.705,60 ευρώ και οι τρεις αντιπρόεδροι 5.299 ευρώ, πέρα από την ειδική κατ’ αποκοπή μηνιαία αποζημίωση, σε περίπτωση που ήταν συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί, καθηγητές ΑΕΙ ή διπλωματικοί υπάλληλοι, ύψους 1.027,15 ευρώ. Συν τοις άλλοις, για κάθε συμμετοχή σε επιτροπή διαγωνισμών για προσλήψεις στο Δημόσιο λάμβαναν αποζημίωση από 1.140 έως 1.540 ευρώ και 237 ευρώ ανά συνεδρίαση για διαγωνισμούς επιλογής ειδικού επιστημονικού προσωπικού και σειράς προτεραιότητας.
Οι «βασιλιάδες», πάντως, των Ανεξάρτητων Αρχών ήταν οι επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) –9.039 ευρώ, συν 205,43 ευρώ ανά συνεδρίαση, για κάθε συνεδρίαση πέραν των τεσσάρων–, της Επιτροπής Ανταγωνισμού –9.039,40 ευρώ, με μέγιστο ποσό αποζημίωσης από συνεδριάσεις τα 4.375 ευρώ–, καθώς και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) – 9.039 ευρώ. Αδικημένοι, ωστόσο, δεν θα πρέπει να αισθάνονταν ούτε οι πρόεδροι του ΕΣΡ –5.500 ευρώ, συν 1.000 ευρώ ειδική, κατ’ αποκοπή αποζημίωση–, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα –5.705,60 ευρώ, συν ειδική κατ’ αποκοπή μηνιαία αποζημίωση 1.027,15 ευρώ, αν επρόκειτο για συνταξιούχο δικαστικό ή πολιτικό– και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής – 5.500 ευρώ.
Στην κατηγορία των πλουσιοπάροχα αμειβομένων συμπεριλαμβάνονται τόσο ο Συνήγορος του Καταναλωτή όσο και ο πρόε δρος της ΑΔΑΕ –5.705,60 ευρώ έκαστος–, την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ λάμβανε 7.027,30 ευρώ, της Ανώτατης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 5.500 ευρώ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 2.500 ευρώ – συν 500 ευρώ έξοδα παράστασης.
Αρχές χωρίς... διεύθυνση!
Στα «παρατράγουδα», εξάλλου, της λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών οφείλει να συμπεριλάβει κανείς το γεγονός ότι δύο εξ αυτών δεν έχουν καν... διεύθυνση (!) στην οποία να μπορούν να μεταβούν οι πολίτες για να εξυπηρετηθούν, παρά μόνο ταχυδρομικές θυρίδες! Η μία είναι η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής –Τ.Θ. 8234, Τ.Κ. 10010, καταχωρισμένη ως «Κέντρο Αθήνας»!–, ο επικεφαλής της οποίας αμειβόταν μέχρι και το 2009 με 2.000 ευρώ μηνιαίως, πέρα από την αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση ύψους 44,20 ευρώ. Η δεύτερη είναι η Αρχή Συντονισμού Πτήσεων, με τον επικεφαλής της να λαμβάνει μέχρι το 2009 3.960 ευρώ μηνιαίως. Σημειώνεται πως ακόμα και στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που αφορά στη λειτουργία της (ΦΕΚ 23-02-07/3534, αρ. φύλλου 40) ως έδρα της αναφέρεται απλώς «Αθήνα», χωρίς συγκεκριμένη διεύθυνση!
Σαν να μην έφταναν όλ’ αυτά, οι περισσότερες –αν όχι όλες– Ανεξάρτητες Αρχές είναι εγκαταστημένες σε πολυτελή κτίρια, τα ενοίκια των οποίων πληρώνει, φυσικά, ο Έλληνας φορολογούμενος. Κραυγαλέο είναι το παράδειγμα του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στεγάζεται –σε τέσσερις, μάλιστα, ορόφους– στο γυάλινο κτίριο επί της οδού Χατζηγιάννη Μέξη 5, πίσω από το ξενοδοχείο «Hilton»!
(Eπίκαιρα)

Χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα ανά την Ελλάδα

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας οι παραδόσεις
Μπορεί η Ελλάδα να αλλάζει, όμως αυτά παραμένουν ζωντανά και αναλλοίωτα μέσα στο χρόνο. Θυμίζουν στους πιο παλιούς και διδάσκουν στους νεότερους, άλλες εποχές, σαφέστατα περισσότερο δύσκολες, αλλά σίγουρα πιο ανθρώπινες.

Ακόμα και σήμερα, κόντρα στους καιρούς κάποιοι κρατάνε ζωντανές τις παραδόσεις και τις μεταφέρουν από γενιά σε γενιά. Τα χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα θα αναβιώσουν και φέτος σε όλες τις πόλεις και χωριά ανά την Ελλάδα για να υποδεχτούν οι πιστοί τη γέννηση του Θεανθρώπου και την έλευση του νέου χρόνου.
Ας δούμε μερικά από τα ήθη και έθιμα της πατρίδας μας.
Στην Φλώρινα, οι κάτοικοι υποδέχονται τη γέννηση του Χριστού ανάβοντας μεγάλες φωτιές στις 12 τα μεσάνυχτα, που συμβολίζουν τη φωτιά που άναψαν οι ποιμένες της Βηθλεέμ για να ζεσταθεί ο νεογέννητος Χριστός. Φωτιές ανάβουν επίσης και το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.
Στην Πέλλα, αναβιώνει το έθιμο της «Κόλιντα Μπάμπω» που έχει σχέση με τη σφαγή του Ηρώδη. Οι κάτοικοι της περιοχής ανάβουν το βράδυ φωτιές φωνάζοντας «κόλιντα μπάμπω» δηλαδή «σφάζουν γιαγιά».
Σύμφωνα με το έθιμο οι φωτιές ανάβουν για να μάθουν οι άνθρωποι για τη σφαγή και να προφυλαχτούν.
Στη Σιάτιστα Κοζάνης, την περίοδο των γιορτών, θα αναβιώσουν «κλαδαριές», τα «κόλιαντα» και τα «μπουμπουσάρια». Οι «κλαδαριές» είναι οι φωτιές που ανάβονται κάθε χρόνο στις 23 Δεκεμβρίου για να ζεστάνουν τον Χριστό.
Τα «κόλιαντα» είναι τα κάλαντα στο τοπικό σιατιστινό ιδίωμα, ενώ την ημέρα των Θεοφανίων αναβιώνουν τα «μπουμπουσάρια», δηλαδή τα καρναβάλια με το καθαρά σιατιστινό Αϊβασιλιάτικο χορό.
Τα Θεοφάνια στη Μακεδονία αναβιώνουν τα έθιμα ραγκουτσάρια στην Καστοριά, φωταράδες στη Χαλκιδική, τζαμαλάρια στην Αρνισσα Πέλλας και προδρομίτες στην Πιερία, συνθέτοντας το «μωσαϊκό» του λαϊκού μας πολιτισμού.
Στη Δυτική Κρήτη σε κάθε γωνιά η παράδοση ζωντανεύει και τα ήθη και τα έθιμα της γιορτής δεν ξεχνιούνται.
Τα παραδοσιακά κάλαντα την παραμονή των Χριστουγέννων φέρνουν στους δρόμους πόρτα - πόρτα τους πιτσιρικάδες, που πριν από χρόνια μπορεί να έπαιρναν από το χέρι του νοικοκύρη και της νοικοκυράς ένα κουραμπιέ ή ένα μελομακάρονο, σήμερα βγαίνουν στους δρόμους να τα πουν για να το χαρτζιλίκι τους.
Ομάδες παιδιών κρατώντας το παραδοσιακό τρίγωνο, την Κρητική λύρα, ή άλλα μουσικά όργανα χτυπούν τις πόρτες από νωρίς το πρωί μέχρι και αργα το βράδυ.
Στις κουζίνες των σπιτιών τα σύγκλινα το χοιρινό τα εντόσθια στο τηγάνι το ζυμωτό ψωμί το βραστό το Κρητικό πιλάφι, «κυριαρχούν» της γαλοπούλας.
Στο τραπέζι τα πατροπαράδοτα μελομακάρονα και κουραμπιέδες που ακόμα και σήμερα πολλές νοικοκυρές εξακολουθούν να παρασκευάζουν στο σπίτι. Επίσης σε πολλά σπίτια συναντά κανείς τα αυγοκαλάμαρα.
Η νηστεία του 40ήμερου τηρείται ακόμα και σήμερα ευλαβικά, ενώ οι εκκλησίες και οι ναοί κατακλύζονται από πιστούς. Στην σπηλιά του Αϊ Γιάννη στην Μαραθοκεφάλα Κισάμου την παραμονή των Χριστουγέννων τελείται Αρχιερατική θεία λειτουργία.
Η αναπαράσταση της φάτνης όπου γεννήθηκε ο Χριστός με πρόβατα, βοσκούς φωτιές σήμαντρα και το αστέρι να λάμπει στην κορυφή της σπηλιάς δίνουν ιδιαίτερο χρώμα. Παλιότερα, από την παραμονή των Χριστουγέννων οι γεωργοί οι βοσκοί και οι ναυτικοί έλεγαν "πώς παλεύγουν οι καιροί, και οι αέρηδες ποιος θα γεννηθεί και ποιος θα βαπτισθεί''.
Οποιος γεννηθεί όποιος δηλαδή υπερισχύσει και βγει νικητής την ημέρα των Χριστουγέννων, αυτός θα υπερισχύσει μέχρι και τα Φώτα αλλά και ολόκληρο τον καινούργιο χρόνο.

Πιο παλιά το βραδύ της παραμονής των Χριστουγέννων έκοβαν κλαδιά και βλαστούς οι νοικοκυρές και τα πήγαιναν στο σπίτι. Τα έβαζαν σε ποτήρι με νερό και περίμεναν να ανθίσουν.
Το προζύμι το Χριστόψωμο είχαν την ξεχωριστή θέση σε κάθε σπίτι, ενώ το «ανάθρεμμα» του χοίρου που σφάζονταν την παραμονή κυριαρχούσε στα περισσότερα χωριά.
Την δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων από το κρέας του χοίρου παρασκεύαζαν λουκάνικα, απάκια, πηχτή, σύγκλινο, ομαθιές και τσιγαρίδες.
Το «ακοίμητο» τζάκι με τα μεγάλα κούτσουρα εξακουθεί και τις ημέρες μας να δίνει τον τόνο μιας γιορτής οικογενειακής που όλοι αναζητούν την ευτυχία της γέννησης του νέου χρόνου που έρχεται. Οι παλαιότεροι έλεγαν πώς μέσα από την αθρακιά - την στάχτη- μπορούσαν να μαντέψουν τα μελλούμενα.

Ηράκλειο
Πολλά είναι τα έθιμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην Ανατολική Κρήτη αρκετά από τα οποία διατηρούνται ακόμη και σήμερα.
Το χριστουγεννιάτικο ψωμί ή Χριστόψωμο το φτιάχνουν οι γυναίκες με ιδιαίτερη φροντίδα και υπομονή.
Όταν πλάσουν το ζυμάρι, παίρνουν τη μισή ζύμη και φτιάχνουν μια κουλούρα, ενώ με την υπόλοιπη φτιάχνουν ένα σταυρό με λωρίδες και τον τοποθετούν πάνω στο ψωμί.
Στο κέντρο βάζουν ένα άσπαστο καρύδι και στην υπόλοιπη επιφάνεια σχεδιάζουν σχήματα με το μαχαίρι ή με το πιρούνι, όπως λουλούδια , φύλλα, καρπούς κά .
Για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, το Χριστόψωμο είναι ευλογημένο ψωμί. Το κόβουν ανήμερα τα Χριστούγεννα, ανταλλάσσοντας ευχές.
Την προπαραμονή των Χριστουγέννων την Ημέρα των Αγίων Δέκα στα χωριά της Ανατολικής Κρήτης έσφαζαν τους χοίρους που είχαν ανατραφεί κυρίως με βελανίδια, χουμά και αποφάγια. Από το σφάξιμο του χοίρου δεν πετούσαν τίποτα.
Από το κρέας παρασκεύαζαν λουκάνικα, ομαθιές, τσιλαδιά με τη χοιροκεφαλή, απάκια από λουρίδες ψαχνού κρέατος καπνισμένες στο τζάκι, σύγκλινα (κομμάτια κρέας μισοβρασμένα και αποθηκευμένα σε κιούπι) μαζί με τη γλίνα (το λίπος) που τα βοηθούσε να διατηρηθούν πολλούς μήνες τα μαγείρευαν με πατάτες.
Επίσης τη γλίνα (το λίπος το χρησιμοποιούσαν ως ..βούτυρο) ενώ έφτιαχναν και ένα γλύκισμα από τον χοίρο την λεγόμενη ξυγκόπιττα.
Η «καλή χέρα» παραμένει ένα από τα έθιμα της Πρωτοχρονιάς οπου συνηθίζεται να δίνεται ένα χρηματικό ποσό σαν δώρο σε παιδιά που θα επισκεφτούν κάποιο σπίτι την Πρωτοχρονιά.
Το έθιμο του ποδαρικού καλά κρατεί, αφού είναι πολλοί αυτοί που ανήμερα της Πρωτοχρονιάς βάζουν στο σπίτι τους μια πέτρα για να είναι γερό, ενώ άλλοι πάλι μεταφέρουν νερό για να τρέχουν τα καλά ολο τον χρόνο σαν το νερό.
Τέλος στο Ηράκλειο υπάρχει και το έθιμο της μπουγάτσας. Οι Ηρακλειώτες πιστοί στις παραδόσεις καταναλώνουν ανήμερα της Πρωτοχρονιάς μεγάλες ποσότητες μπουγάτσας θέλοντας να είναι γλυκιά η πρώτη τους γεύση.

Δωδεκάνησα
Με ιδιαίτερο χρώμα και με διαφορετικά έθιμα από νησί σε νησί και από χωριό σε χωριό γιορτάζονται τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά στα νησιά της Δωδεκανήσου.
Οι προετοιμασίες ξεκινούν από τις προηγούμενες μέρες των Χριστουγέννων και κορυφώνονται την Πρωτοχρονιά και τα Φώτα.
Από τα χαρακτηριστικά των εκδηλώσεων είναι ότι οι κάτοικοι της Δωδεκανήσου 40 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα βρισκόταν σε νηστεία με σκοπό να προετοιμαστούν για τη γέννηση του Χριστού και να απολαύσουν στη συνέχεια το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
Κύριο φαγητό στα περισσότερα νησιά της Δωδεκανήσου ήταν και σε γενικές γραμμές παραμένει, παράλληλα με τη γαλοπούλα τα τελευταία χρόνια, το ψητό χοιρινό κρέας.
Σε αρκετά χωριά της Ρόδου, το σφάξιμο του χοίρου που μεγάλωναν οι οικογένειες γινόταν σε παρέες και με ειδική ιεροτελεστία. Από τα Χριστουγεννιάτικα φαγητά ήταν επίσης τα παραδοσιακά «γιαπράκια» τα οποία δεν έλειπαν από το τραπέζι.
Σε ότι αφορά τα γλυκά τόσο στη Ρόδο όσο και στα υπόλοιπα νησιά το χαρακτηριστικό είναι οι δίπλες, οι οποίες εξακολουθούν να κατασκευάζονται και σήμερα.
Την Πρωτοχρονιά ένα από τα έθιμα τα οποία και σήμερα διατηρείται είναι το έθιμο της «μπουλουστρίνας». Τα μικρά παιδιά την πρώτη ημέρα του χρόνου επισκέπτονται τους συγγενείς (γιαγιάδες, παππούδες, θείους, νονούς) και παίρνουν από αυτούς χρηματικό ποσό εν είδη δώρου το οποίο ονομάζεται μπουλουστρίνα.
Το έθιμο αυτό διατηρείται μέχρι και τώρα στις περισσότερες περιοχές της Δωδεκανήσου.
Από τα αξιοσημείωτα των ημερών είναι ότι την ημέρα των Χριστουγέννων οι κάτοικοι της Ρόδου συνηθίζουν να πηγαίνουν οικογενειακά στην εκκλησία και αμέσως μετά να επισκέπτονται τους ηλικιωμένους γονείς και παππούδες για τις σχετικές ευχές.
Σάμος
Τις μέρες των Χριστουγέννων φτιάχνουν τα γλυκά για να γλυκάνουν τον νεογέννητο Χριστό ενώ σφάζουν τα χοιρινά για να φτιάξουν την λεγόμενη "πηχτή", δηλαδή βρασμένο χοιρινό κρέας με λεμόνι που το αφήνουν να πήξει για να το φάνε ανήμερα τα Χριστούγεννα.
Το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων τα παιδιά λένε τα κάλαντα για να πάρουν χρήματα και γλυκίσματα.
Την παραμονή της πρωτοχρονιάς φτιάχνουν τις βασιλόπιττες και ανήμερα βάζουν το ρόδι πίσω από την πόρτα για να το σπάσουν με το ποδαρικό ωστε να είναι γεμάτο ευτυχία το σπίτι όλο το χρόνο όπως είναι γεμάτο και το ρόδι.
Την παραμονή από νωρίς το πρωί τα παιδιά λένε τα κάλαντα ενώ ανήμερα το μεσημέρι πηγαίνουν την "προβέντα" ένα πιάτο με βασιλόπιτα και γλυκά στους γονείς θέλοντας να τους δείξουν την αγάπη τους και την φροντίδα τους ενώ εκείνοι θα τους δώσουν την λεγόμενη "μπουπιστρίνα" δηλαδή χρήματα και γλυκά.
Την παραμονή των Φώτων τα παιδιά βγαίνουν να πουν τα κάλαντα ενώ ανήμερα πάνε όλοι μαζί σε μια Εκκλησία, τον Μητροπολιτικό Ναό (Μονοκκλησιά) και μετά το τέλος της λειτουργίας σχηματίζεται πομπή που φτάνει στο λιμάνι οπου τελείται ο αγιασμός των υδάτων.
Αν και τα έθιμα στη Σάμο αυτές τις μέρες δεν διαφέρουν από τα έθιμα στην υπόλοιπη Ελλάδα ωστόσο πολλά είναι αυτά που τα κρατούν ακόμη οι κάτοικοι, κυρίως στα χωριά.
Γεμάτα με έθιμα είναι τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά στην Ρούμελη. Ξεκινούν από τον τρόπο με τον οποίον θα σφάξουν τα γουρούνια και φτάνουν μέχρι το πάντρεμα της φωτιάς.
Ξεκινούν από τα κάλαντα και φτάνουν μέχρι το βασιλόψωμο. Όμως οι ευχές για μια καλύτερη χρονιά, καλύτερη σοδειά και καλύτερη προκοπή είναι αυτές που κυριαρχούν σε κάθε έκφραση της παράδοσης.
Εκτός από τα κάλαντα που ακούγονται σε κάθε γωνιά της Ρούμελης διατηρούνται ακόμη ορισμένα από τα έθιμα που παραδοσιακά μεταφέρονται από γενεά σε γενεά και δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στις Άγιες τούτες μέρες.
Χοιροσφαγή: Στα ορεινά χωριά της δυτικής Φθιώτιδας είναι απίθανο να μη συναντήσουμε τουλάχιστον ένα χοίρο σε κάθε σπίτι.
Ηταν πάντα θέμα αρχοντιάς, κοινωνικής και οικονομικής επιφάνειας. Η προετοιμασία για τη σφαγή τους ξεκινά πολύ νωρίς αφού οι νοικοκυρές είναι υποχρεωμένες να βρουν πλέον γανωματή για να γανώσουν (να κασιτερώσουν) τα οικιακά σκεύη που είναι αναγκαία για την χοιροσφαγή.
Τώρα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι παρέες έγιναν μικρότερες και τα πράγματα έχουν περισσότερο απλοποιηθεί.
Η χοιροσφαγή όμως παραμένει ολόκληρη τελετουργία αφού είναι απαραίτητο να υπάρχει φωτιά, κάρβουνο και λιβάνι και την ώρα της σφαγής η νοικοκυρά θα πρέπει να τα ρίξει πάνω στη σφαγή ενώ στο στόμα του χοίρου βάζουν ένα λεμόνι για να μένει ανοιχτό και να αερίζεται.
Όταν τελικά τελειώσουν τους χοίρους, ολόκληρη η γειτονιά ξεκινά ένα γλέντι ενώ την ίδια ώρα οι νοικοκυρές ξεκινούν να φτιάξουν τα λουκάνικα και τις "τσιγαρίθρες".
Το αρραβώνιασμα της φωτιάς: γίνεται ξημερώματα των Χριστουγέννων την ώρα που ο λαός την αποκαλεί «ανοιχτή ώρα».
Η νοικοκυρά βάζει ένα μεγάλο ξύλο στο τζάκι και σύμφωνα με την παράδοση εκείνη την ώρα ό,τι ζητήσεις - βεβαίως θα πρέπει να αφορά τα παιδιά και όχι τους παντρεμένους - μπορεί να γίνει. Αντίθετα το πάντρεμα της φωτιάς γίνεται τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς.
Στο τζάκι μπαίνουν δύο μεγάλα ξύλα που φροντίζει ο νοικοκύρης να είναι ισομερή για να καίγονται το ίδιο.
Σύμφωνα με την παράδοση εκείνη την ώρα που δεν αλλάζει μόνο ημέρα, αλλά αλλάζει και χρόνος όποια ευχή η όποια κατάρα και αν κάνει ο άνθρωπος αυτή θα πιάσει τόπο λέει ο λαός.
Τα συγκεκριμένα έθιμα τα συναντάμε σε πάρα πολλά σημεία της Ρούμελης ιδιαίτερα όμως στη δυτική Φθιώτιδα και στην ορεινή Δωρίδα.
Το βασιλόψωμο: Το όνομα του προσδιορίστηκε από την ημερομηνία κατανάλωσης. Τρώγεται ανήμερα του Αγίου Βασιλείου από όπου πήρε και το όνομα του.
Εκτός από αλεύρι οι νοικοκυρές βάζουν μέσα ρεβίθι αλεσμένο, βασιλικό και νερό και πάνω του δημιουργούν διάφορα σχήματα και παραστάσεις είτε αυτές αφορούν την παραγωγή είτε την υγεία είτε την οικογένεια.
Μετά το ψήσιμό του είναι έτοιμο να κοπεί, την ώρα του φαγητού, το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα με το βασιλόψωμο οι νοικοκυρές κάνουν και της Βασιλοκουλούρες.

Κανείς δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση Παπαδήμου

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Παπαδήμου δεν έχει το 40% των πολιτών σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της VPRC που δημοσιεύεται σήμερα στα «Επίκαιρα». Η δημοσκόπηση δείχνει ότι μόνο το 25% εμπιστεύεται λίγο την σημερινή κυβέρνηση ενώ παράλληλα το 78% θεωρεί ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση. Αντιφατική είναι όμως η εικόνα που παρουσιάζει η απάντηση στο ερώτημα περί παράτασης της θητείας του. Το 40% των ερωτηθέντων θέλει να συνεχιστεί ενώ το 43% είναι εναντίον της παράτασης της θητείας και ζητά προσφυγή στις κάλπες. Το 17% δεν εκφράζει άποψη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το 55% των ερωτηθέντων δηλώνει πως θα πάει σίγουρα να ψηφίσει και το 57,8% υποστηρίζει πως κανένα κόμμα δεν έχει καλή πολιτική στάση.
Στην εκτίμηση της πολιτικής επιρροής των κομμάτων το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο οριακό επίπεδο του 18% με τάση περαιτέρω πτώσης. Η ΝΔ προηγείται του ΠΑΣΟΚ με 12,5 μονάδες διαφορά. Σημαντική άνοδο καταγράφουν σε μία ακόμη μέτρηση τα κόμματα της Αριστεράς τα οποία συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστό 32,5%. Η άνοδος της Αριστεράς καταγράφεται σε σταθερά υψηλά επίπεδα ενώ ο δικομματισμός συνεχίζει την πτωτική του τάση.
Αναλυτικά: ΝΔ 30,5%, ΠΑΣΟΚ 18%, ΚΚΕ 13%, ΣΥΡΙΖΑ 11%, Δημοκρατική Αριστερά 8,5%, ΛΑ.Ο.Σ. 7%, Οικολόγοι 3%, Δημοκρατική Συμμαχία 2% και Άρμα Πολιτών 2%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει το 28%

Η κυβέρνηση βάζει την Ελλάδα στο Αγγλικό Δίκαιο.

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΛΚΗΣ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ!
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ HEDGE FUND ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ PSI
Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει στην παραχώρηση του δικαίου των ομολόγων του PSI και στη μετατροπή του από ελληνικό σε αγγλικό σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters το οποίο επικαλείται τραπεζίτες με γνώση των συζητήσεων. Το Reuters αναφέρει ότι ο…. Έλληνας ΥΠΟΙΚ είναι αισιόδοξος για την πορεία των συζητήσεων αλλά πως οι τραπεζίτες όχι στον ίδιο βαθμό.


Το δίκαιο των ελληνικών ομολόγων είναι το σημαντικότερο και ίσως μοναδικό διαπραγματευτικό χαρτί της Ελλάδας για το χρέος της κάτι που πλέον επιβεβαιώνεται ανοιχτά ακόμη και από το ΔΝΤ στην τελευταία του έκθεση για την Ελλάδα. Δυστυχώς και αν οι πληροφορίες επαληθευτούν η ελληνική κυβέρνηση το έχει παραχωρήσει ρισκάροντας το μέλλον ολόκληρης της Ελλάδας.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ HEDGE FUND ΑΠΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αποχώρησε το Vega Asset Management από τις διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, πυροδοτώντας ανησυχίες για το αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το τέλος του έτους.
Το ισπανικό hedge fund αποχώρησε από τη συντονιστική επιτροπή των δανειστών εξαιτίας των διαφωνιών σχετικά με το πώς θα προχωρήσει η εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν ήταν διαθέσιμες, ενώ το ίδιο το fund αρνήθηκε να σχολιάσει, μεταδίδει το Reuters. …
Ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος εξέφρασε, ωστόσο, αισιοδοξία λέγοντας ότι βρισκόμαστε κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, ενώ οι τραπεζίτες που παρακολουθούν τις συζητήσεις δηλώνουν λιγότερο αισιόδοξοι.
“Δεν βλέπω συμφωνία φέτος”, είπε υψηλόβαθμος τραπεζίτης. …
Οι διαπραγματεύσεις σκοντάφτουν στο πραγματικό κόστος για τις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου των νέων ομολόγων, της λήξης τους και τους όρους που θα διέπουν τις εγγυήσεις. Το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο, που συντονίζει τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες, πιέζει για την επίτευξη συμφωνίας σύντομα.
“Το ΙFF επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας το συντομότερο δυνατό, δεν θέλουν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για πολλές εβδομάδες. Αλλά η κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη ακόμη να πραγματοποιήσει ουσιαστικές συζητήσεις για το επιτόκιο και τη λήξη των ομολόγων”, είπε τραπεζίτης κοντά στις διαπραγματεύσεις.

ΕΕ: Οι ισχυρές χώρες να ενισχύσουν το ΔΝΤ

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Περισσότερους πόρους για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη, τη στιγμή που η Ενωση δυσκολεύεται να συγκεντρώσει τα αναγκαία κεφάλαια εξαιτίας της αρνητικής στάσης της Βρετανίας, κάλεσε χθες το βράδυ τον υπόλοιπο κόσμο να θέσει στη διάθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Ευρωπαϊκή Ενωση.
Η ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη της Ομάδας των 20, καθώς και άλλα οικονομικά ισχυρά κράτη μέλη του Δ ΝΤ να υποστηρίξουν τις προσπάθειες με στόχο την διαφύλαξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας συμβάλλοντας στην ενίσχυση των πόρων του, αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες από τον πρόεδρο του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συμφωνήθηκε η ενίσχυση του ΔΝΤ με κεφάλαια ύψους 150 δισ. ευρώ υπό τη μορφή διμερών δανείων, με τη συμμετοχή της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου.
Η συμφωνία αυτή ήταν αναμενόμενη. Ωστόσο, ο στόχος ο οποίος ετέθη κατά τη διάρκεια της τελευταίας ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής (8 και 9 Δεκεμβρίου) για τη συγκέντρωση του ποσού των 200 δισ. ευρώ με τη συμβολή και ευρωπαϊκών χωρών που δεν συμμετέχουν στη νομισματική ένωση δεν επετεύχθη χθες.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαθέτει σήμερα ικανότητα δανειοδότησης ύψους 296 δισ. ευρώ.
Η Βρετανία, από την οποία ζητήθηκε συμβολή ύψους 30 δισ. ευρώ, δεν ανταποκρίθηκε προς το παρόν, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των εταίρων της, οι οποίοι περίμενεναν μία θετική κίνηση από την πλευρά του Λονδίνου. Διευκρίνισε ωστόσο ότι αποκλείει οποιαδήποτε οικονομική συμβολή που θα έχει ως στόχο τη στήριξη του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος.
Η Βρετανία είναι πάντοτε έτοιμη να διαθέσει πρόσθετους πόρους στο ΔΝΤ για τη στήριξη της παγκόσμιας αποστολής του, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.
Στο Παρίσι, η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Βρετανία θα συμβάλει στην ενίσχυση των πόρων του ΔΝΤ. "Δεν έχω αμφιβολία ότι οι Βρετανοί- από τη στιγμή που πολλές χώρες της Ομάδας των 20 θα συμβάλουν, θα στηρίξει το ΔΝΤ", δήλωσε το τηλεοπτικό δίκτυο LCI η Βαλερί Πεκρές.
"Αυτό που δεν θέλουν οι Βρετανοί είναι να στηρίξουν ειδικά την ευρωζώνη, στην οποία δεν συμμετέχουν, αλλά αν είναι για τη στήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα το δεχθούν", πρόσθεσε.
Μεταξύ των δέκα χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που δεν είναι μέλη της ευρωζώνης, μόνο τέσσερις δεσμεύθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεδιάσκεψης ότι θα συμμετάσχουν στην ενίσχυση του ΔΝΤ, η Τσεχική Δημοκρατία, η Σουηδία, η Δανία και η Πολωνία. Αργότερα ωστόσο η Τσεχική Δημοκρατία διευκρίνισε ότι δεν έχει λάβει την τελική της απόφαση.
Ευρωπαϊκές κυβερνητικές πηγές θεωρούν ότι η άρνηση της Βρετανίας δεν συνιστά παρά μία κίνηση τακτικής για λόγους εσωτερικής πολιτικής. Η Βρετανία δεν θα μπορούσε να δεχθεί να καταθέσει τη συμβολή της για έναν ποσόν που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της ευρωζώνης χωρίς τη δική της γνώμη, αλλά τελικά θα το πράξει, διότι η διάσωση της ευρωζώνης λειτουργεί και προς το δικό της συμφέρον.

Τύμπανα πολέμου στη γειτονιά μας

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Τα τύμπανα του πολέμου ηχούν πιο δυνατά τα τελευταία εικοσιτετράωρα, με την Μεσόγειο να κινδυνεύει από μεγάλη ανάφλεξη.Μετά την Τουρκία και η Ρωσία βρίσκεται σε πολεμική ετοιμότητα.
Η ρωσική στρατιωτική Βάση 10
2 που βρίσκεται στην Αρμενία βρίσκεται σε θέση μάχης. Οι οικογένειες των στρατιωτικών απομακρύνθηκαν από την περιοχή. Όλες οι Βάσεις στην Νότια Οσσετία και την Αμπχαζία βρίσκονται σε πολεμική ετοιμότητα και πλοία του Στόλου με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο Κουζνέτσοφ αναχώρησαν από τη Μαύρη Θάλασσα με προορισμό το λιμάνι της Ταρσού στη Συρία.
Στρατιωτικές πηγές της Μόσχας πιστεύουν ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί ξαφνικά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, για αυτό το λόγο τέθηκαν σε πολεμική ετοιμότητα. Ο Ναύαρχος Βλαντιμίρ Ποπώφ δήλωσε: «Σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του Ιράν, ενδέχεται το Αζερμπαϊτζάν με τη βοήθεια της Τουρκίας να επιτεθεί στην Αρμενία και να πλήξει ταυτόχρονα και τις ρωσικές Βάσεις.
Η Ρωσία δεν θα λάβει μέρος σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση στο ορεινό Καραμπάχ. Εάν, όμως, η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν απειλήσουν την Αρμενία τότε θα είναι αναπόφευκτη η συμμετοχή της Ρωσίας σε μια χερσαία επιχείρηση».
Η Μεσόγειος είναι έτοιμη να εκραγεί. Όλες οι χώρες ετοιμάζονται για πόλεμο. Εμείς , όμως, ασχολιόμαστε με το αν θα παραμείνει αρχηγός του Πασόκ ο Παπανδρέου ή όχι ! Μακάρι όταν ξυπνήσουμε να μην είναι πολύ αργά.

Πήραμε 73 δισ. ευρώ από την Τρόικα, δώσαμε 62,4 δισ. ευρώ

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Από τα 73 δις ευρώ που έλαβε η χώρα μας από την Τρόικα των δανειστών, το 85,5% αυτού του κεφαλαίου ή 62,4 δις. ευρώ κατευθύνθηκε για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου χρέους.
Το κομμάτι που έμεινε από αυτό το δάνειο, και το οποίο ανέρχεται σε μόλις 10,6 δις. ευρώ αξιοποιήθηκε κατά το δοκούν από την κυβέρνηση και για διάφορες υποχρεώσεις και ανάγκες που είχε το Δημόσιο.

Μόλις ένα πολύ μικρό μέρος αυτού του ποσού χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη της μισθοδοσίας των εργαζομένων που υπηρετούν σε Υπουργεία,ΟΤΑ, Υπηρεσίες και Οργανισμούς του Δημοσίου.
Με τα λεφτά της Τρόικας το κράτος πλήρωνε κυρίως συντάξεις,εσωτερικά οφειλές που είχε σε προμηθευτές φαρμάκων, εργολάβους και τεχνικές εταιρίες, ακόμη και επιχορηγήσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και ΔΕΚΟ.
Όταν οι δανειστές της Ε.Ε. και του ΔΝΤ καθυστερούσαν να πληρώσουν μία δόση - κάτι που συνέβη με την 6η των 8 δις. ευρώ η οποία εκταμιεύθηκε με καθυστέρηση τριών μηνών– το Δημόσιο διέκοπτε αμέσως τις πληρωμές.
Από τον Ιούνιο του 2010που η Ελλάδα μπήξε στον μηχανισμό της ευρωβοήθειας (ΔΝΤ και Ευρωζώνη) μέχρι σήμερα, η χώρα μας πέρασε τρεις τρικυμίες με την καταβολή των δόσεων από την Τρόικα.
Αυτοί οι οποίοι βιώνουν πιο έντονα αυτές τις καταστάσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας ήταν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι συνταξιούχοι οι οποίοι απειλούνται με τη μη καταβολή του μισθού ή της σύνταξης .
Όμως η απειλή αυτή ήταν καθαρά ψυχολογική και την οποία η κυβέρνηση έβγαζε τεχνηέντως προς τα έξω για να μπορέσει να πάρει τα μέτρα που ζητούσαν οι πιστωτές.
Και αυτό γιατί όπως προκύπτει από το σχέδιο δημοσιονομικής χρηματοδότησης της Ελλάδας από την Τρόικα - και αποκαλύπτει σήμερα η «Κυριακάτικη δημοκρατία» - ελάχιστα είναι τα ποσά που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για να καλύψει τέτοιου είδους υποχρεώσεις.
Οι μισθοί στο Δημόσιο πληρώνονταν σχεδόν αποκλειστικά από τις εκδόσεις γραμματίων, οι οποίες είχαν πυκνώσει το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας της καθυστέρησης που σημειώθηκε στην καταβολή της 6η δόσης. Οι ανάγκες σε μισθούς φθάνουν σε μηνιαία βάση το ποσό του 1,1 δις. ευρώ.
Αντιθέτως, οι συντάξεις πληρώνοντας με τα δάνεια της Τρόικας.Σύμφωνα με το προηγούμενο σχέδιο οι μηνιαίες δαπάνες για συντάξεις ανέρχονται στο ποσό των 530 εκατ. ευρώ.
Από το σχέδιο δημοσιονομικής χρηματοδότησης προκύπτουν και άλλα ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με τις ανάγκες του Δημοσίου αλλά και για την κατανομή των δανείων της Τρόικας για τους 18 μήνες της ευρωβοήθειας.

Συγκεκριμένα:

- Τα συνολικό ποσό του δανείου από την Τρόικα φθάνει τα 73 δις. ευρώ. Από αυτά τα 52,9 δις. ευρώ κατέβαλε η ευρωζώνη και τα 20,1 δις. ευρώ το ΔΝΤ.
- Τα 62,4 δις. ευρώ χρησιμοποιήθηκε για απόσβεση του υφιστάμενου χρέους. Τα 24,9 δις. ευρώ «απορρόφησαν» τα έντοκα γραμμάτια και τα 37,5 δις. ευρώ τα ομόλογα.
- Οι ανάγκες αναχρηματοδότηση αυτών των τίτλων για το β’ εξάμηνο του 2010 διαμορφώθηκαν σε 19,3 δις. ευρώ και σε 43,1 δις. ευρώ συνολικά για το 2011.
- Οι συνολικές ανάγκες του κράτους για το διάστημα Ιούνιος 2010 – Δεκέμβριος 2011 ανέρχονται σε 94,4δις. ευρώ. Στο ποσό η Τρόικα έχει υπολογίσει υποχρεώσεις που σχετίζονται με την κάλυψη του ελλείμματος, τρεχουσών αναγκών του Δημοσίου, έκτακτες δανειακές ανάγκες, χρεολύσια και κόστος ανανέωσης του χρέους ( βραχυπρόθεσμο – μακροπρόθεσμο). Αυτές επιμερίζονται σε 32,8 δις. ευρώ για το 2010 και σε 61,6 δις. ευρώ για το 2011.
- Σε 32 δις. ευρώ ανέρχονται τα ποσά που άντλησε το δημόσιο από την εσωτερική αγορά(έντοκα) προκειμένου να καλύψει την διαφορά των αναγκών που υπήρχε σε σχέση με το δάνειο της Τρόικας.
- Οι ανάγκες για μισθούς και συντάξεις στο Δημόσιο μαζί με τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινής αδείας ανέρχονται για το διάστημα Ιουνίου 2010 – Δεκεμβρίου 2011 σε 28,7 δις. ευρώ.
- Για εσωτερικά χρέη και επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία και ασφαλιστικά ταμεία το υπουργείο Οικονομικών χρησιμοποίησε το 4,5% του δανείου της Τρόικας. Ήτοι 3,3 δις. ευρώ.

Προωθούν ως Πρωθυπουργό τον Παπαδήμο και για μετά τις εκλογές!

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Μια δημοσκόπηση που επιβάλλει ως πρωθυπουργό και της επόμενης κυβέρνησης που θα προκύψει μετά τις εκλογές τον… Λουκά Παπαδήμο εμφανίζει η εταιρεία Marc, στην εφημερίδα «‘Eθνος της Κυριακής» και καταδεικνύει πλέον με σαφήνεια τον σχεδιασμό που υπάρχει σε κάποιους κύκλους, να κυβερνά ο Λουκάς Παπαδήμος μόνιμα, χωρίς κόμμα και χωρίς ποτέ να κριθεί ο ίδιος από τον ελληνικό λαό σε εκλογές!
Συγκεκριμένα...αφού στην δημοσκόπηση (χωρίς αναγωγή επί των αναποφάσιστων) η Ν.Δ. κερδίζει την προτίμηση του 20,7%, και το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει την γνωστή εικόνα κατάρρευσης με 13%, έρχεται το κρίσιμο ερώτημα-παγίδα: Ποιον θεωρείται καταλληλότερο πρωθυπουργό: Τον Λουκά Παπαδήμο ή τον Αντώνη Σαμαρά;
Και, ως εκ θαύματος: Ο Λουκάς Παπαδήμος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργόςέναντι του Αντώνη Σαμαρά με ποσοστό 54,3% έναντι 21,7% για τον πρόεδρο της ΝΔ!
Σε σχέση με τον Γιώργο Παπανδρέου, ο κ. Παπαδήμος θεωρείται καταλληλότερος με ποσοστό71,8%, έναντι μόλις 3,8% για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τέως πρωθυπουργό.
Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 20,7%, το ΠΑΣΟΚ 13%, το ΚΚΕ 8,7%, ο ΛΑΟΣ 7,2%, η Δημοκρατική Αριστερά 6,9% και ο ΣΥΡΙΖΑ 6,1%.
Άρα; Άρα, αφού κανείς δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση και ο Λ.Παπαδήμος είναι αρεστός τουλάχιστον στο 54,3% των πολιτών, το λογικό είναι να είναι αυτός ο επόμενος πρωθυπουργός μετά την εκλογές, αφού θα έχει πλέον και… εμπειρία.
Αφού το 60,4% των πολιτών στην ίδια δημοσκόπηση επιθυμούν κυβέρνηση συνεργασίας και μετά τις πρόωρες εκλογές!
Οι πολίτες, μάλιστα, στην δημοσκόπηση εμφανίζονται να θέλουν σε ποσοστό 57% θεωρούν θετικό ή μάλλον θετικό γεγονός το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, έναντι 36,2% που το θεωρούν αρνητικό ή μάλλον αρνητικό.
Θετική άποψη για τον Λουκά Παπαδήμο έχει το 62% των ερωτηθέντων (αλίμονο!), έναντι 29,7% που δηλώνει το αντίθετο. Σημειώνουμε ότι πολλές άλλες δημοσκοπήσεις (ΜRB, σήμερα στη Real News, VPRC, GPO) καταδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο για την κυβέρνηση Παπαδήμου.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η προσπάθεια μόνιμης εγκατάστασης του Λ.Παπαδήμου στου Μαξίμου (γιατί άραγε…) μετά την αποτυχία που δείχνει να σημειώνει η προσπάθεια αναβολής των εκλογών λόγω της επιμονής του Α.Σαμαρά να τηρηθεί η συμφωνία για εκλογές τον ερχόμενο Φεβρουάριο ή Μάρτιο, αλλάζει τροπάριο και χρονολογικά μετατίθεται για μετά τις εκλογές!

Τέρμα η εφεδρεία, αρχίζουν οι απολύσεις

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας στο υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη πρότεινε απολύσεις, αφού πρώτα γίνουν αξιολογήσεις, καθώς απέτυχε το μέτρο της εφεδρείας στο Δημόσιο. Αναμένεται εφεδρεία νούμερο 2 για τους πενηντάρηδες το 2012, μετά το ναυάγιο για 30.000 αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το τέλος του χρόνου. Η αποχώρηση ενός στους δύο υπαλλήλους πρέπει να θεωρείται βέβαιη.
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Σταύρος Δήμας ζήτησαν να εξαιρεθούν οι εργαζόμενοι στα υπουργεία τους και ο Δημήτρης Ρέππας τούς απάντησε ότι θα πρέπει να κάνουν οριζόντιες αξιολογήσεις. Οι περισσότεροι υπουργοί, όμως, υποστήριζαν ότι πρέπει να «φύγουμε από τα οριζόντια μέτρα» και να «προχωρήσουμε με ορθολογικά και αξιολογικά κριτήρια».
Εκτός από το θέμα της εφεδρείας, που ήταν και το βασικό στη συνεδρίαση, συζητήθηκε και το πρόβλημα του ελλείμματος, καθώς η πορεία των εσόδων εξακολουθεί να είναι απογοητευτική και η τρόικα περιμένει από την κυβέρνηση Παπαδήμου προτάσεις για νέα μέτρα που θα καλύψουν τη «μαύρη τρύπα» των δύο δισεκατομμυρίων ευρώ, που προκύπτει από την αύξηση του ελλείμματος κατά 1% στο 10% του Α.Ε.Π..

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Δημήτρης Ρέππας αναφέρθηκε εκτενώς στο επιτελικό κράτος με ισχυρό συντονιστικό κέντρο και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, καθώς και σε ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Αναφερόμενος και πάλι στην εφεδρεία, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης τόνισε ότι το μέτρο επιλέχθηκε με ένα αντικειμενικό κριτήριο, προκειμένου να μην υπάρξει καν υποψία για μεροληψία, αλλά αυτό οδηγεί σε ανορθολογισμό, δυσλειτουργίες και αδικίες.
Ο κ. Ρέππας δήλωσε ότι δεν τίθεται θέμα απολύσεων με οριζόντιες διαδικασίες και λόγω συνταγματικής επιταγής αλλά και για να μην οδηγηθεί το κράτος σε κατάρρευση και επανέλαβε ότι το πολιτικό μήνυμα της εργασιακής εφεδρείας, που συνίσταται στο ότι δεν είναι ταμπού η απομάκρυνση ή η κατάργηση θέσεων στο Δημόσιο, έχει εκπεμφθεί.
Αρκετοί υπουργοί, επικαλούμενοι προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον χώρο της αρμοδιότητάς τους με την απομάκρυνση χρήσιμων υπαλλήλων, ανέφεραν ότι το μέτρο της εφεδρείας απέτυχε.
Ο κ. Ρέππας κάλεσε τους συναδέλφους του να στείλουν τις προτάσεις του κάθε υπουργείου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, προκειμένου να γίνει σωστή αναδιοργάνωση των δομών καθώς και αξιοποίηση των υπαλλήλων μέσω της κινητικότητας.
Τόνισε, όμως, ότι η μόνη σωστή πολιτική είναι εκείνη της αξιολόγησης, η οποία -όπως είπε- θα έπρεπε να εφαρμόζεται εδώ και χρόνια.
Αναλύοντας επακριβώς το πλαίσιο, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης είπε ότι «απολύσεις θα μπορούσαν να γίνουν μόνον εφόσον υπηρετούν μια συνολική ποιοτική μεταβολή της δημόσιας διοίκησης και κατόπιν αξιολόγησης με αυστηρά κριτήρια όλων των δομών της διοίκησης και των προσώπων. Υπάρχουν υπηρεσίες που δεν είναι χρήσιμες και υπάλληλοι που δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, αλλά αναζητούμε τη μέθοδο, τη διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων».
Ο υπουργός δεν απέκλεισε ακόμη την παράταση του χρόνου της εφεδρείας, ώστε να υπάρξει ένα δεύτερο κύμα το 2012, και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αλλάξουν τα κριτήριά της και να συμπεριλάβουν εργαζομένους σε κατώτερα όρια ηλικίας, διευρύνοντας έτσι τη δεξαμενή των υπαλλήλων που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο πρόσωπό τους το μέτρο, στην περίπτωση βέβαια που κάτι τέτοιο ζητηθεί από την τρόικα, η οποία αναμένεται να αξιολογήσει τα αποτελέσματα τον Ιανουάριο.
Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης χαρακτήρισε την εφεδρεία ως ένα «δραστικό μέτρο», το οποίο «ρίχνει κάστρα και σπάει ταμπού» και παράλληλα παραδέχθηκε ότι τα αποτελέσματα είναι μέχρι στιγμής πτωχά.
Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε ενημέρωση που έκανε στους δημοσιογράφους, παρότι δήλωσε πως στη συνάντηση που είχε με την τρόικα δεν ζητήθηκαν επίσημα απολύσεις υπαλλήλων, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν απολύσεις.

Ένας στους τρεις νέους είναι άνεργος

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Απο 24,2% το β΄. τρίμηνο... έφτασε στο 35,3%
Κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.079.286 άτομα και των ανέργων σε 878.266. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 17,7%, έναντι 16,3% του προηγούμενου τριμήνου και 12,4% του αντίστοιχου τριμήνου 2010.
Η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 7,4% σε σχέση με το Γ΄ Τρίμηνο του 2010. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 8,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 41,2% σε σχέση με το Γ΄ Τρίμηνο του 2010.
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (21,5%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (15,0%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών (35,3%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 40,8%.

New York Times: «Κάποια Κυριακή βράδυ η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ»!

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Τι γράφει το άρθρο των New York Times:
«Ένα Σάββατο βράδυ η Ελλάδα θα βγει από το ευρώ» αναφέρει στο άρθρο της η εφημερίδα New York Times, ενώ περιγράφει αναλυτικά τι θα ακολουθήσει.
Σύμφωνα με το σενάριο «Μετά από εβδομάδες φημών, κάποιο Σάββατο αργά το βράδυ, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πως η χώρα εγκαταλείπει το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και πως θα επιστρέψει στο εθνικό της νόμισμα».

Αυτή είναι μόλις η αρχή του άρθρου, αφού στη συνέχεια περιγράφει με ζοφερό τρόπο πως θα γίνει ο έλεγχος της εξουσίας, αλλά και το ποιες θα είναι οι αντιδράσεις του κόσμου.
Όπως γράφει λοιπόν, η ανακοίνωση της εξόδου από το ευρώ θα προκαλέσει πανικό στους καταθέτες, οι οποίοι θα κάνουν ουρές έξω από τις τράπεζες για να πάρουν τα χρήματά τους, αφού η αξία του νέου - παλαιού νομίσματος θα έχει υποτιμηθεί κατά 60% σε σχέση με το ευρώ.
Στη συνέχεια, όπως λέει το άρθρο, τα δάνεια προς τη χώρα μας θα «παγώσουν», αφού οι δανειστές δεν θα έχουν καμία εμπιστοσύνη στην Ελλάδα.
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, ο Λουκάς Παπαδήμος να κηρύξει πτώχευση, και "καθώς η χώρα θα εισέρχεται ολοένα και περισσότερο στο χάος, την εξουσία θα καταλάβει ο στρατός".
Αυτή η τρομακτική αλυσίδα γεγονότων μπορεί να μην συμβεί πραγματικά, αλλά ο κίνδυνος ότι η Ελλάδα ή κάποια άλλη χώρα βαριά τραυματισμένη από την κρίση, θα εγκαταλείψει την Ευρωζώνη, δεν μπορεί πλέον να αποκλειστεί. Αυτός ήταν εν πολλοίς και ο λόγος που οι ηγέτες της Ευρώπης υιοθέτησαν την περασμένη εβδομάδα αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα, με την ελπίδα να ενισχύσουν τις 17 χώρες της Ευρωζώνης με ένα ακόμη σφικτότερο πλάισιο ελέγχου.
Αν και επισήμως κανείς στην Ευρωζώνη δεν συζητά το ενδεχόμενο αποχώρησης κάποιας χώρας, το τεράστιο κόστος που συνοδεύει η παραμονή σε αυτήν κάνει πολλούς -και ειδικά τους Ελληνες- να εξετάζουν λεπτομερώς τι θα συνέβαινε εάν μία χώρα εγκατέλειπε το κοινό νόμισμα.
«Θα πρέπει να μην έχουμε αυταπάτες ότι επί του παρόντος δεν βρισκόμαστε στο τρένο της δραχμής», λέει ο Ιάσων Μανωλόπουλος, διαχειριστής hedge fund. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουμε εκεί, αλλά αυτή είναι η πορεία μας σήμερα». Αν και ο πρώην υποδιοικητής της ΕΚΤ και αφοσιωμένος φίλος του ευρώ δήλωσε εμφατικά ότι το μέλλον της Ελλάδας είναι στην ευρωζώνη και όχι εκτός, επενδυτικές τράπεζες, οικονομολόγοι και νομικοί συνεχίζουν να ερευνούν τις πιθανές εξελίξεις μίας επιστροφής στη δραχμή. Τις τελευταίες ημέρες η Nomura και η UBS δημοσίευσαν αναλυτικές μελέτες. Η πρώτη προβλέπει υποτίμηση του νέου νομίσματος κατά 60% σε σχέση με τη δραχμή, ενώ η δεύτερη προχωράει περαιτέρω προειδοποιώντας για υπερπληθωρισμό, απειλή πραξικοπήματος και πιθανό εμφύλιο σε μία χώρα που θα εγκατέλειπε ατάκτως την ευρωζώνη με χρεοκοπία.
Μία από τις πλέον λεπτομερείς μελέτες παρουσίασε ο Ερικ Ντόρ, οικονομολόγος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Λιλ της Γαλλίας. Στο έργο του «Εγκαταλείποντας την Ευρωζώνη: Οδηγίες Χρήσης», ο συντάκτης ξεκινά με το προφανές: μία επιστροφή στη δραχμή θα ξεκινήσει με άμεσο πάγωμα των καταθέσεων.
Για να μην βγουν εκτός συνόρων οι υπόλοιπες αποταμιεύσεις των πανικόβλητων Ελλήνων, θα σταματήσουν και οι μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό. Αναπόφευκτα το νέο νόμισμα θα υποστεί μείωση της αξίας του, ενώ οι λογαριασμοί σε «νέες δραχμές» θα παραμένουν παγωμένοι.
Τα καταστήματα θα υποχρεωθούν να δέχονται υποκατάστατα του ευρώ ή την υποτιμημένη εκδοχή τους που θα κυκλοφορεί εντός της Ελλάδας μέχρι να τυπωθούν από την κεντρική τράπεζα αρκετές νέες δραχμές για να αντικατασταθούν τα 200 δισ. ευρώ σε ρευστό που υπάρχουν σήμερα στην αγορά.

Έρχεται βροχή ειδοποιητηρίων για φόρους ακινήτων.

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Τέσσερα ειδοποιητήρια για την πληρωμή φόρων ακινήτων θα λάβουν μέσα στο πρώτο δίμηνο του νέου έτους χιλιάδες φορολογούμενοι. Τα ειδοποιητήρια θα είναι αποτέλεσμα της επικαιροποίησης και οριστικοποίησης της ακίνητης περιουσιακής κατάστασης των φορολογούμενων μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης ακινήτων Ε9.
Η υπηρεσία τέθηκε σε λειτουργία την περασμένη εβδομάδα και πρόκειται να «κλείσει» στις 23 Δεκεμβρίου. Μέσω της υπηρεσίας ζητείται από όλους τους φορολογούμενους που δεν έχουν λάβει εκκαθαριστικό Ενιαίου Τέλους Ακινήτων για το 2009 ή είχαν κάποια μεταβολή στην ακίνητη περιουσιακή κατάσταση το 2010 να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τα ακίνητά τους. Συγκεκριμένα, περίπου 300.000 φορολογούμενοι που το 2008 είχαν μεταβολή στην ακίνητη περιουσιακή τους κατάσταση δεν έχουν λάβει ακόμη το σχετικό εκκαθαριστικό λόγω νομικού προβλήματος που είχε προκύψει με την ιδιωτική εταιρεία που είχε αναλάβει το σχετικό έργο. Το πρόβλημα ξεπεράστηκε και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων άνοιξε την ηλεκτρονική εφαρμογή προκειμένου οι φορολογούμενοι να κάνουν τις τελευταίες διορθώσεις πριν προχωρήσει στην έκδοση των εκκαθαριστικών. Μάλιστα μέσω της υπηρεσίας οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν τα δεδομένα της περιουσιακής τους κατάστασης για το 2010 και το 2011.
Όταν θα «κλείσει» η ηλεκτρονική υπηρεσία τότε θα ξεκινήσει η εκκαθάριση και έκδοση των εξής ειδοποιητηρίων:
- του εκκαθαριστικού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων για το 2009. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 0,1% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων του φορολογούμενου. Το αφορολόγητο είναι 100.000 ευρώ για τον άγαμο και 200.000 ευρώ για τον έγγαμο.
- του εκκαθαριστικού του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για το 2010 για όσους δεν το έχουν λάβει ακόμη. Ο φόρος υπολογίζεται κλιμακωτά με συντελεστή 0,1% έως 1% ανάλογα με το ύψος της αντικειμενικής αξίας. Το αφορολόγητο όριο το συγκεκριμένο έτος έχει οριστεί στα 400.000 ευρώ ατομικό.
- του εκκαθαριστικού της έκτακτης εισφοράς 2010 επί των μεγαλοϊδιοκτητών για όσους δεν το έχουν λάβει ακόμη. Και το έκτακτο τέλος έχει αφορολόγητο όριο 400.000 ευρώ ατομικό.
- του εκκαθαριστικού του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για το 2011. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 0,2% έως 2% ανάλογα με το ύψος της αντικειμενικής αξίας και το αφορολόγητο όριο έχει περιοριστεί στα 200.000 ευρώ.

Δύσκολες γιορτές για τους Πολύτεκνους..

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Την Τρίτη θα καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) του 6ου διμήνου του 2011 στους δικαιούχους του ΟΓΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, τα επιδόματα θα καταβληθούν σε 421.899 οικογένειες και η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 117.175.494,87 ευρώ. Η πληρωμή των επιδομάτων θα γίνει μέσω των τραπεζών ή των ΕΛ.ΤΑ. Τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) του ΣΤ’ διμήνου 2011 θα καταβληθούν, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, με πιθανή ημερομηνία την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011.

Προφητικό δημοσίευμα για την κρίση από τη Wall Street Journal;

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Για τη διάσπαση της ευρωζώνης και για την επαναφορά των εθνικών νομισμάτων προετοιμάζονται κεντρικές τράπεζες στην ευρωζώνη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal με τίτλο «Banks Prep for Life After Euro. Countries Study Printing Their Own Notes in Case Monetary Union Unravels», σύμφωνα με το blog Udemand .
Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα «τουλάχιστον μία κεντρική τράπεζα, αυτή της Ιρλανδίας, εξετάζει το εάν θα πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση σε περισσότερες εκτυπωτικές μηχανές σε περίπτωση που αναγκαστεί να τυπώσει εθνικό νόμισμα… Η ζώνη των 17 προετοιμάζεται πυρετωδώς για το θέμα εξόδου από τον σκληρό πυρήνα του ευρώ, ενώ και η Ελβετία εξετάζει πιθανή αντικατάσταση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος», επισημαίνει το αποκαλυπτικό οικονομικό δημοσίευμα.
Οι χώρες έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις για την εκτύπωση νομισμάτων.
Μερικές, όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία έχουν τα δικά τους πιεστήρια. Άλλοι θα αναγκαστούν να αναθέσουν το έργο αυτό σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στο δημοσίευμα γίνεται ειδική αναφορά στην Ελλάδα και φιλοξενούνται δηλώσεις εκπροσώπου της Τράπεζας της Ελλάδας, ο οποίος τονίζει ότι η τράπεζα δεν αναζητά τρόπους αύξησης της ικανότητάς της να εκτυπώνει, τονίζοντας πως «δεν υπήρξε καμία συζήτηση σχετικά με το θέμα… Ο προγραμματισμός των κεντρικών τραπεζών είναι προληπτικός. Δεν συνεπάγεται εκτίμηση για διάλυση της ευρωζώνης» αναφέρει η Wall Street Journal και προσθέτει ότι «το γεγονός ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες εξετάζουν μία πιθανότητα που μέχρι το φθινόπωρο θεωρούνταν αδιανόητη, επισημαίνει πόσο ραγδαία έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκες».
Το δημοσίευμα επικαλείται πηγές προσκείμενες στις εξελίξεις και αναφέρει ότι και εκτός ευρωζώνης, οι κεντρικές τράπεζες επεξεργάζονται σχέδια εκτάκτου ανάγκης. Για παράδειγμα, η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας, που έχει συνδέσει την ισοτιμία του φράγκου με το ευρώ, τώρα εξετάζει εναλλακτικά σενάρια. Επίσης, υπογραμμίζεται ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι κεντρικοί τραπεζίτες και οι επενδυτές σε όλο τον κόσμο έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στις Βρυξέλλες και στη σύνοδο κορυφής για να σφυρηλατηθεί μια πολυαναμενόμενη λύση διάσωσης της Γηραιάς Ηπείρου. Το διακύβευμα είναι υψηλό. Αν οδηγηθούμε σε αποτυχία και σε μη κοινά αποδεκτή λύση μεταξύ των ηγετών της Ευρώπης, θα τροφοδοτηθούν οι ήδη αυξανόμενες αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της ζώνης του ευρώ.
Πολλοί φορείς χάραξης οικονομικής πολιτικής φοβούνται οικονομικό χάος και ντόμινο κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων. Τις τελευταίες εβδομάδες, αξιωματούχοι στην κεντρική τράπεζα της Ιρλανδίας πραγματοποιούν συζητήσεις, σχετικά με το αν μπορούν να αποκτήσουν πρόσθετο δυναμικό για την εκτύπωση νομισμάτων, σε περίπτωση που η ζώνη του ευρώ διαλυθεί. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι υπάλληλοι έχουν συζητήσει την ενεργοποίηση παλιών εκτυπωτών ή να κινητοποιήσουν μια ιδιωτική εταιρεία να κάνει τη δουλειά.
«Όλες οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα δεν ήταν αντικείμενο εξέτασης πριν από δύο μήνες», σύμφωνα με πρόσωπο υψηλά ιστάμενο στην κυβέρνησης της Ιρλανδίας. Εκπρόσωπος πάντως της Ιρλανδικής Κεντρικής Τράπεζας αρνήθηκε να σχολιάσει. Στην Ελλάδα, που θεωρείται ευρέως ως η χώρα που είναι πιθανότερο να εγκαταλείψει τη ζώνη του ευρώ λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων της, η κεντρική τράπεζα διαθέτει σε ετοιμότητα το ΙΕΤΑ (Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών), προκειμένου να ανταποκριθεί σε μαζική εκτύπωση νέων χαρτονομισμάτων.Defencepoint

Σαν σήμερα είπαν «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν»

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Η ιστορική παραδοχή του Χαρίλαου Τρικούπη «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν» στις 10 Δεκεμβρίου 1893 σηματοδοτεί ανάγλυφα τη θλιβερή κατάληξη μιας οικονομικής πολιτικής μεγάλων φιλοδοξιών και αγαθών προαιρέσεων, τα διδάγματα της οποίας δεν έχουν ακόμα, έναν αιώνα αργότερα, συζητηθεί ευρέως. Η πολιτική αυτή ανάγκασε το 1898 την ...
Ελλάδα στην αποδοχή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (ΔΟΕ) ο οποίος υποχρέωσε τη χώρα σε πολιτική αυστηρότατης λιτότητας, ως το 1910 τουλάχιστον, για να καταργηθεί τυπικά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οι πολιτικές των δύο ανδρών διέφεραν ώς την πτώχευση του 1893 στη ρητορεία, αλλά συνέκλιναν στην πράξη. Ο Τρικούπης τασσόταν υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης. Εκπροσωπούσε γαιοκτημονικά συμφέροντα καθώς και το ελληνικό κεφάλαιο της Διασποράς και ήταν οπαδός της στρατιωτικής ετοιμότητας της χώρας να αντιμετωπίσει προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής που θα οδηγούσαν στη γεωγραφική της επέκταση. Ο Δηλιγιάννης ήταν κι αυτός πρόμαχος της Μεγάλης Ιδέας. Τασσόταν υπέρ του «νοικοκυρέματος» των δημόσιων οικονομικών της χώρας και εκπροσωπούσε πολιτικά τους «νοικοκυραίους» της πόλης και του χωριού. Παρά τα δημοφιλή «ο προϋπολογισμός αφήνει μικρό πλεόνασμα», «κάτω οι φόροι» και άλλες δημαγωγικές κορώνες, αμφότεροι οι πολιτικοί συσσώρευσαν μεγάλα ελλείμματα όσο κυβέρνησαν, δικαιολογώντας την απόκλιση μεταξύ προεκλογικών τους δεσμεύσεων και κυβερνητικών πεπραγμένων με επείγουσες τρέχουσες ανάγκες που πάντα θεωρούσαν ότι αντιμετώπιζαν.
Ο Τρικούπης εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία των καρπών της «εποχής του κεφαλαίου» στην ευρωπαϊκή οικονομία, που άνοιξε τις στρόφιγγες του διεθνούς δημόσιου δανεισμού το 1879, για να προωθήσει εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Ο εκσυγχρονισμός - έστω και κουτσουρεμένος - που επιχειρήθηκε εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από εσωτερικούς πόρους με την οικονομική καθυστέρηση που υπήρχε. Ούτε βεβαίως η αστική τάξη ήταν διατεθειμένη να παραιτηθεί των κερδοσκοπικών της επιδιώξεων και να χρηματοδοτήσει ανορθωτικές προσπάθειες που θα τη βοηθούσαν προοπτικά. Ετσι το κόστος του όποιου εκσυγχρονισμού ρίχτηκε ουσιαστικά στις πλάτες του λαού, ο οποίος πλήρωσε εξ ολοκλήρου τα σπασμένα της δασμολογικής πολιτικής του Τρικούπη, που έπληττε τη λαϊκή κατανάλωση, της φορολογικής πολιτικής του (σημειωτέον ότι οι έμμεσοι φόροι που το 1871 αντιπροσώπευαν το 39% των συνολικών φορολογικών εσόδων, έφτασαν στα 1895 να αντιπροσωπεύουν το 64,5%, ενώ η φορολογία του κεφαλαίου ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη) και των δανείων που σύναψε.
Αντί αναθεώρησης του απαρχαιωμένου φορολογικού συστήματος και επιβολής φορολογίας στους, κατά τον καθηγητή Ιωάννη Σούτσο, «μηδόλως φορολογουμένους» – ένα στρώμα εύπορων αστών, που συμπεριλάμβανε ανώνυμες εταιρείες και τραπεζικά ιδρύματα, συνάφθηκαν μεταξύ 1879 και 1890 επτά εξωτερικά δάνεια ονομαστικής αξίας 630 εκατ. δρχ. Ο καθηγητής Ανδρέας Ανδρεάδης υπολόγιζε το ποσό αυτό, μετά την αφαίρεση προμηθειών-μεσιτικών, σε 459 εκατ. δρχ. και σε μόλις 389 εκατ. πραγματικού κεφαλαίου, καθώς πολλά από τα δάνεια εξοφλούσαν αμέσως με τη σύναψή τους παλαιότερα. Από αυτά μόνο ένα, αυτό του 1890, και ένα μέρος του δανείου του 1884 αφορούσαν παραγωγικά έργα, την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής Πειραιά-Συνόρων. Τα άλλα αφορούσαν στρατιωτικές/ναυτικές δαπάνες, εξόφληση χρεών του Δημοσίου προς τράπεζες και εξοφλήσεις οφειλών προγενέστερων δανείων.
Αποτέλεσμα ήταν μια παρατεταμένη οικονομική ευμάρεια χάρη στην αφθονία χρήματος και επικερδών τοποθετήσεων, στηριγμένη ωστόσο σε προϋποθέσεις που δεν ήταν αυτονόητο ότι θα ίσχυαν εσαεί.
Το ξέσπασμα της σταφιδικής κρίσης και η παράταση της Μεγάλης Υφεσης στην Ευρώπη σήμαναν το πρόσκαιρο τέλος της φούσκας που είχε δημιουργηθεί. Οι τόκοι των δανείων απορροφούσαν το 40% των φορολογικών εσόδων και η πτώχευση το 1893 επήλθε ως μοιραίο.
Από το 1879 έως το 1893 η Ελλάδα σύναψε 9 δάνεια από το εξωτερικό, εκ των οποίων τα 8 ήταν επίτευγμα των κυβερνήσεων του Τρικούπη. Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα δάνειο κάθε ενάμιση χρόνο. Πάντως με μέσο τόκο 5% και μέσο ποσοστό χρεολυτικών πληρωμών 0,5%, η Ελλάδα μέσα σε μια δεκαετία είχε επιστρέψει στους δανειστές της αυτά που πραγματικά είχε δανειστεί. Εντούτοις στο τέλος της δεκαετίας αυτής το χρωστούμενο κεφάλαιο είχε μειωθεί ελάχιστα (μόλις 5%). Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι οι τόκοι και τα χρεολύσια έφταναν τα 40 εκατομμύρια δρχ. το χρόνο.

20% ακριβότερα τα τσιγάρα από τα Χριστούγεννα

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Την αύξηση κατά 20% της τιμής των τσιγάρων, και ακόμα περισσότερο του καπνού, καθώς και την απαγόρευση πώλησης ηλεκτρονικών τσιγάρων, ετοιμάζει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να αυξηθούν τα έσοδα. Σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Αντώνη Δημόπουλου, η πολιτεία προωθεί την αύξηση κατά 20% της τιμής των τσιγάρων που πωλούνται στα περίπτερα, ενώ αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η τιμή του καπνού για «στριφτά» καθώς όλο και περισσότεροι καπνιστές στρέφονται προς αυτή τη λύση λόγω της υψηλής τιμής των τσιγάρων.
Στο στόχαστρο του Yπουργείου Υγείας μπαίνουν και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, αφού ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αναμένεται να απαγορεύσει την πώλησή τους. Η σχετική απόφαση των υπουργείων Υγείας και Οικονομικών για την αύξηση της τιμής των τσιγάρων αναμένεται να δημοσιευθεί μέχρι τα Χριστούγεννα. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τον Έλεγχο του Καπνίσματος, Παναγιώτης Μπεχράκης, υποστήριξε ότι «αύξηση 2 ευρώ στην τιμή κάθε πακέτου θα μείωνε κατά 460.000 των αριθμό των καπνιστών στη χώρα μας και θα έφερνε στο κράτος έσοδα τουλάχιστον 440 εκατομμυρίων».

Σχεδόν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς προβλέπει το προσχέδιο συμπερασμάτων

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Στην πλήρη δημοσιονομική ασφυξία οδηγείται η Ευρώπη -ή τουλάχιστον η Ευρωζώνη- αν η Σύνοδος ΚΟρυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη καταλήξει σε συμπερασμάτα σαν αυτά που περιγράφονται στο προσχέδιο των συμπερασμάτων. Το εν λόγω κείμενο προβλέπει σχεδόν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, έτσι όπως το επικαλείται το Reuters. Συγκεκριμένα, στο προσχέδιο γίνεται λόγος για έλλειμμα που δεν θα ξεπερνά το 0,5% του ΑΕΠ, εκτός από τις περιπτώσεις χωρών με χρεος «σημαντικά χαμηλότερο» του 60% του ΑΕΠ.
Παράλληλα, προβλέπεται επίσπευση της λειτουργίας του ESM τον Ιούλιο του 2012, με κεφάλαια 500 δισ. ευρώ και δυνατότητα λειτουργίας ως τράπεζα. O ESM θα λειτουργεί παράλληλα με τον προσωρινό μηχανισμό EFSF για έναν χρόνο, μέχρι τα μέσα του 2013.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ESM θα έχει πρόσβαση στη ρευστότητα της ΕΚΤ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αναφέρει το προσχέδιο, «είναι αποφασισμένοι να διατηρήσουν την ενότητα της ΕΕ και τη συνοχή της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σύνολο». Προς αυτό το σκοπό, συνεχίζει το προσχέδιο, «συμφωνήσαμε σε ένα νέο δημοσιονομικό σύμφωνο και σε σημαντικά σνισχυμένο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος».
Στο νέο σύμφωνο, συνεχίζει, οι προϋπολογισμοί «θα είναι κατ’ αρχήν ισοσκελισμένοι» με όριο ελλείμματος στο 0,5% του ΑΕΠ.

Θα αρχίσει ντόμινο αν η Ελλάδα βγει απο το ευρώ…

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Μεγάλες χαρακτηρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει…
η ευρωζώνη λόγω της κρίσης χρέους η UBS σε ανάλυσή της. Ο ελβετικός οίκος κάνει λόγο για σύνθετες προκλήσεις στις οποίες μεθαύριο στη Σύνοδο Κορυφής θα κληθούν να δώσουν λύση οι Ευρωπαίοι….

ηγέτες. Ωστόσο, δεν παραλείπει να πετάξει φαρμακερά βέλη εναντίον αρκετών εξ αυτών καθώς όπως αναφέρει η κρισιμότητα της κατάστασης δεν απέτρεψε πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες «από το να προτείνουν κάποιες ανόητες ιδέες»!
Η UBS, στη συνέχεια, εκτιμά ότι η ευρωζώνη δεν πρέπει να διασπαστεί αλλά επισημαίνει πως αυτό δε σημαίνει ότι κάτι τέτοιο δε μπορεί και να συμβεί αφού κάποιες χώρες συχνά παίρνουν αποφάσεις με πάθος (λαϊκισμό ή εθνικισμό) τις οποίες μετά τις μετανιώνουν…
Αν βγει εκτός ευρώ η Ελλάδα, θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες
Αναφορικά με την Ελλάδα, ο ελβετικός οίκος σημειώνει ότι διαφωνεί κάθετα με όσα έχουν ακουστεί για το όφελος της Ελλάδας από την έξοδο από το ευρώ ή για τις περιορισμένες συνέπειες που μπορεί αυτό να έχει.
«Η Ελλάδα αποκλείεται να είναι καλύτερα εκτός ευρωζώνης. Θα χρειαστεί υποχρεωτική μετατροπή των τραπεζικών καταθέσεων και αυστηροί έλεγχοι των κεφαλαίων για την πρόληψη της μαζικής φυγής κεφαλαίων στην περίπτωση που επιβληθεί μια “νέα δραχμή”» αναφέρει η UBS, κάνοντας λόγο για μεγάλες και συνεχείς χρεοκοπίες στον ιδιωτικό τομέα.
Παράλληλα, τονίζει ότι σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από το κοινό νόμισμα, θα ακολουθήσουν λογικά και άλλες χώρες: «Μόλις μια χώρα βγει από το ευρώ, οι κάτοικοι σε άλλες υποψήφιες χώρες με προβλήματα θα σκεφτούν λογικά πως ίσως έρθει και η σειρά τους. Η λογική υπαγορεύει ότι θα στείλουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε κατάρρευση και άλλων χρηματοπιστωτικών κλάδων και οικονομιών».

422 ΔΙΣ πληρώσαμε σε τοκοχρεωλύσια

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΝΟΥΜΕΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ...
Απο τα 170 δις ευρώ των εξόδων του κράτους για το 2012, τα. 149 δις ευρώ θα πάνε στους τοκογλύφους και στις τράπεζες (ξένες και ντόπιες) και μόλις τα 21 δις ευρώ θα πάνε για τις καθαρές κρατικές δαπάνες!
Επίσης συνολικά λοιπόν τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε πληρώσει 265 δισ. ευρώ σε χρεωλύσια και 156 δισ. σε τόκους, σύνολο 422 δισ.!
· Καταλάβατε για ποιους δουλεύουμε πραγματικά , για ποιους σκοτίζονται οι πολιτικοί ρουφώντας μας το αίμα και ποιοι επιβάλλουν κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις χωρίς να ρωτούν κανένα ;
Η δουλεία ποτέ δεν καταργήθηκε … άλλαξε απλά συσκευασία.

Ο Ομπάμα δείχνει σε Μέρκελ-Σαρκοζί ποιός είναι ο αρχηγός

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Σε καθεστώς αρνητικής παρακολουθησης για πιθανή υποβάθμιση έθεσε ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s 15 μέλη της Ευρωζώνης -πλην της Ελλάδας, που όμως έχει ήδη την κατώτατη αξιολόγηση CC, και της Κύπρου, που είναι ήδη υπό αρνητική παρακολούθηση.
Το καθεστώς αυτό σημαίνει πως υπάρχουν πιθανότητες για υποβάθμιση των χωρών αυτών εντός 90 ημερών.
Στη σχετική του ανακοίνωση ο οίκος αναφέρει πως η ενέργεια αυτή προκύπτει από την πεποίθηση πως οι συστημικές εντάσεις στην Ευρωζώνη έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε τέτοιο βαθμό που τώρα θέτουν υπό πίεση την αξιολόγηση της Ευρωζώνης ως σύνολο».
Οι χώρες που τίθενται υπό αρνητική παρακολούθηση συμπεριλαμβάνουν και αυτές που κατέχουν τώρα την κορυφαία αξιολογηση ΑΑΑ, δηλαδή, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο.
Είναι φανερό ότι οι Αμερικανοί, την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε η συμφωνία Μέρκελ – Σαρκοζί θέλησαν να χαλάσουν το πάρτι και απειλούν με υποβάθμιση. Είναι φανερός ο εκβιασμός των Αμερικανών προς τους Ευρωπαίους, να βρουν πιο δραστική λύση όπως το τύπωμα χρήματος, ώστε να λυθούν τα προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο και την οικονομία των ΗΠΑ.
Ο Ομπάμα, με τις εκλογές του χρόνου θέλει εδώ και τώρα λύσεις και σ΄ αυτό το σκηνικό βάζει τους οίκους αξιολόγησης να πιέσουν ασφυκτικά τους Μερκοζί να αφήσουν τα ημίμετρα και να πάνε σε πιο δυναμικές αποφάσεις. Και δεν είναι τυχαία η περιοδεία Μπάϊντεν ούτε η περιοδεία Γκάιτνερ στην Ευρώπη.

Αύξηση έμμεσου φόρου στα ξύλα για τζάκι!

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Ενσωμάτωση έκτακτης εισφοράς στην τιμή των ξύλων για να αντισταθμιστούν τα διαφυγόντα έσοδα από την μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου, που οφείλεται στα τζάκια και τις ξυλόσομπες, αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομίας.
Σε μια «διορθωτική» κίνηση, ώστε να αποθαρρύνουν τη μαζική στροφή των καταναλωτών σε εναλλακτικές μεθόδους θέρμανσης (τζάκι, ξυλόσομπα, φουφού, κοκ), προχώρησε η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας, ύστερα από την απροθυμία πολλών πολυκατοικιών να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η τιμή της ξυλείας για τζάκι και γενικά για κάψιμο θα εξισωθεί σε πρώτη φάση με την ξυλεία που χρησιμοποιείται για πατώματα, για ντουλάπες και για επενδύσεις εξωτερικών χώρων (ξύλο teak). Με τον μέτρο αυτό, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, οι καταναλωτές «θα αφήσουν τις εξυπνάδες» και θα «ανάψουν πάλι το καλοριφέρ», ώστε να καλυφθεί η τρύπα των 6 δις του προϋπολογισμού. «Ήδη χάθηκε πολύτιμος χρόνος και δεν εκμεταλλευθήκαμε όσο έπρεπε το απρόσμενο κρύο του Οκτωβρίου», τόνισε χαρακτηριστικά αρμόδια πηγή.
Πάντως, σταδιακά το μέτρο αναμένεται να επεκταθεί σε ο,τιδήποτε εύφλεκτο μπορεί να καεί σε βαρέλι, καθώς πιστεύεται ότι το καταναλωτικό κοινό θα παρουσιάσει δείγματα ανυπακοής και θα αρχίσει να καίει λάστιχα και άλλα αντικείμενα, στις πυλωτές των πολυκατοικιών και στα μπαλκόνια.
Εννοείται ότι από την αύξηση της φορολόγησης στην ξυλεία για τζάκι και σόμπα, εξαιρείται η Εκκλησία, αφού το ξύλο που χρησιμοποιεί για θέρμανση, θεωρείται «τίμιο Ξύλο» και δεν υπόκειται στους ανθρώπινους νόμους.

Το νέο αυστηρότερο Σύμφωνο Σταθερότητας

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Η θεσμική κατοχύρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας μέσω του ελέγχου των εθνικών προϋπολογισμών και των αυτόματων κυρώσεων στους παραβάτες αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ με τον Γάλλο πρόεδρο Νικολά, την ερχόμενη Δευτέρα στο Παρίσι.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Focus, στο οποίο αναφέρεται η Deutsche Welle, Γερμανία και Γαλλία είναι αποφασισμένες να επιβάλλουν ένα αυστηρότερο Σύμφωνο Σταθερότητας με κυρώσεις για όσες χώρες είναι δημοσιονομικά απείθαρχες.
Σε περίπτωση που η πλειονότητα των χωρών-μελών της Ευρωζώνης πει «όχι» στα σχέδια του γαλλογερμανικού άξονα, δεν αποκλείεται Παρίσι και Βερολίνο να συμφωνήσουν μόνο με τις χώρες του λεγόμενου «σκληρού πυρήνα», δηλαδή την Αυστρία, την Ολλανδία, τη Φιλανδία και όσες ακόμα ενδιαφέρονται.
Δύο εικοσιτετράωρα πριν την συνάντηση Μέρκελ-Σαρκοζί, Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, τονίζει σε συνέντευξή του στην γερμανική εφημερίδα Neue Passauer Presse, ότι «η γερμανική οικονομία θα ξεπερνούσε τις δυνατότητές της αν εγγυούνταν για τα χρέη όλων των κρατών», επαναλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο την αντίθεση του Βερολίνου στην έκδοση κοινών ευρωομολόγων.
Στην ίδια συνέντευξη μίλησε για την αναγκαιότητα αναθεώρησης των Ευρωπαϊκών Συνθηκών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων στις χώρες εκείνες που είναι δημοσιονομικά απείθαρχες.

Σε σημερινό της σχόλιο, για τα σχέδια του γαλλογερμανικού άξονα, η γαλλική εφημερίδα Le Figaro επισημαίνει:
«Η Άνγκελα Μέρκελ επιθυμεί μια νέα Συνθήκη και αυστηρότερες κυρώσεις για όσες χώρες παραβαίνουν το Σύμφωνο Σταθερότητας. Ο Νικολά Σαρκοζί δεν έχει αντίρρηση. Η Γαλλία έκανε υποχωρήσεις έτσι ώστε να επικρατήσει περισσότερη πειθαρχία στην Ευρώπη. Ως αντάλλαγμα η Γερμανία θα πρέπει να είναι έτοιμη να εγγυηθεί την αλληλεγγύη στην Ευρώπη, όταν χρειαστεί».
Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον, σε συνάντηση που είχε την Παρασκευή στο Λονδίνο με τον Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί, εξέφρασε τις αντιρρήσεις της χώρας του στο ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας.

Ιστορίες Τραπεζικής Τρέλας : Η Απάτη των CDS

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Έστω ότι η Τράπεζα Α έχει το 2009 μια μαύρη τρύπα 1 ΔΙΣ από επισφάλειες δανείων, αλόγιστη πολιτική μερισμάτων στους μετόχους, εξωπραγματικά μπόνους στα στελέχη της και από την υπεξαίρεση καταθέσεων από τους μεγαλομετόχους της.Και έστω ότι η Τράπεζα Β έχει και αυτή μια μαύρη τρύπα παρόμοιου μεγέθους το 2009 και για τους ίδιους ανωτέρω λόγους.Αυτή είναι σήμερα η καθημερινότητα του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος και η πραγματική αιτία της κρίσης.Πως μπορούν να τακτοποιηθούν οι ισολογισμοί τους και να αποφευχθεί ο πανικός στην αγορά ?Λεφτά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ αφού η ΕΚΤ δεν τυπώνει χρήμα όπως η FED και το όριο των εγγυήσεων, των τιτλοποιήσεων και του περαιτέρω δανεισμού έχουν εξαντληθεί.
Κινδυνεύει ακόμη και η ίδια η κάλυψη του κλασματικού
αποθέματος.
Η βιομηχανία της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής απάτης ανακάλυψε τη λύση στο πρόβλημα.
Επιστρατεύτηκαν τα παράγωγα και, στην προκειμένη περίπτωση, τα CDS.Ειδικότερα τα Sovereign CDS, αυτά που εκδίδονται για τη δήθεν ασφάλιση του δημοσίου χρέους.
Η Τράπεζα Α, μέσω μιας θυγατρικής της off shore στο Jersey, η οποία έχει μετοχικό κεφάλαιο π.χ. 1.000 ευρώ, εκδίδει ένα στοιχηματικό ασφαλιστήριο CDS στο Δημόσιο Χρέος της Ελλάδος, με τιμή έκδοσης 150 μ.β., δηλαδή 1,50%.
Η Τράπεζα Β, μέσω μιας θυγατρικής της off shore στα Cheyman, η οποία και αυτή έχει μετοχικό κεφάλαιο επίσης γύρω στα 1.000 ευρώ, εκδίδει παρομοίως ένα στοιχηματικό ασφαλιστήριο CDS στο Δημόσιο Χρέος της Ελλάδος, με τιμή έκδοσης πάλι κοντά στο 1,50%, αφού οι κινήσεις είναι παράλληλες και γίνονται κατά το ίδιο επίμαχο χρονικό διάστημα, περί τα τέλη του 2009.
Δηλαδή, με 1.000 ευρώ κεφάλαιο ο καθένας εγγυώνται την ασφάλιση όλου του Δημοσίου Χρέους.
Κάτι σαν να υπογράφει εγγυητής στα δάνεια του Βαρδινογιάννη, ο Πακιστανός που καθαρίζει παρ μπριζ στο φανάρι απέναντι από το γραφείο μου.
Στη συνέχεια, η θυγατρική μαϊμού της Τράπεζας Α, πουλάει το CDS της στην Τράπεζα Β, η οποία το αγοράζει και το εγγράφει στον ισολογισμό της χρήσης 2009, στο ενεργητικό, στούς λογαριασμούς των λοιπών χρηματοοικονομικών επενδύσεων.
Η θυγατρική μαϊμού της Τράπεζας Β, πουλάει το CDS της στην Τράπεζα Α, η οποία ομοίως το αγοράζει και το εγγράφει και αυτή στον ισολογισμό της χρήσης 2009, στο ενεργητικό, στους λογαριασμούς των λοιπών χρηματοοικονομικών επενδύσεων.
Μόλις ολοκληρώνονται οι ανωτέρω συναλλαγές και οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές, τα τμήματα μελετών και επενδύσεων των τραπεζών Α & Β πιάνουν δουλειά.
Συνεπικουρούμενα από τις εργολαβικές εκθέσεις των Οίκων Αξιολόγησης, τις συνεντεύξεις των γνωστών παπαγάλων, δημοσιογράφων, καθηγητών, γκουρού, αναλυτών, κλπ, κατασκευάζουν και διαδίδουν στην παγκόσμια κοινή γνώμη το μύθο της Δημιουργικής Χρεοκοπίας του Ελληνικού Δημοσίου.
Το reality show που ακολουθεί και παίζεται κάθε μέρα, ανελλειπώς μέχρι και σήμερα, λανσάρει διάφορες βερσιόν δημιουργικής χρεοκοπίας, για όλα τα γούστα και τα βίτσια.
Ελεγχόμενη, επιλεκτική, ανεξέλεκτη, με δραχμή, ευρώ, δολλάριο, ευρωδραχμή, με τη Γερμανία μέσα, έξω, μέσα και έξω, με Τούρκους, Φυρομίτες, Μέρκελ, Σαρκοζί, Τρισέ, Ολι Ρεν, με το Στρως Καν βιαστή, παιδεραστή, κτηνοβάτη κλπ. κλπ.
Μέσα σε αυτόν τον κατασκευασμένο πανικό, οι Τράπεζες Α & Β αρχίζουν τις μεταξύ τους προσυννενοημένες συναλλαγές και αγοραπωλησίες CDS, μεταβιβάζοντας συνεχώς και αμοιβαία, η μια στην άλλη, τους αντίστοιχους τίτλους των χαρτοφυλακίων τους, άσχετα με το αν κατέχουν ή όχι Ελληνικά ομόλογα.Δημιουργείται μια πλασματική αγορά με εικονική ζήτηση τίτλων, ανεβαίνουν σταδιακά και προσυμφωνημένα οι τιμές των CDS και φτάνουν ας πούμε σήμερα τις 2.500 μ.β., δηλαδή το 25%.Απόδοση χαρτοφυλακίου Τράπεζας Α, από 1,50% σε 25% = 1.666%,
ήτοι το 1 ΔΙΣ χαρτοφυλακίου CDS στο λογαριασμό των λοιπών χρηματοοικονομικών επενδυσεων,γίνονται 1.666.666.666.666,66 (1 ΤΡΙΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΔΙΣ).
Απόδοση χαρτοφυλακίου Τράπεζας Β ομοίως.
Αποτέλεσμα.
Πριν αρχίσει το πανυγήρι με τα CDS, οι Τράπεζες Α & Β ήταν στην ουσία πτωχευμένες, αφού δεν μπορούσαν να αντλήσουν ρευστότητα από πουθενά και οι όποιες υγειείς τράπεζες είχαν απομείνει στον πλανήτη, αρνούνταν πεισματικά να τις δανείσουν.
Σήμερα οι Τράπεζες Α & Β βρίσκονται με ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 1.665.666.666.666,66 η κάθε μία (1.666.666.666.666,66 – 1.000.000.000 αρχικό έλλειμα = 1.665.666.666.666,66) και, παρότι στην πραγματικότητα είναι ακόμη πτωχευμένες, αφού δεν έχουν την απαιτούμενη ρευστότητα και φερεγγυότητα έναντι των καταθέσεων και των λοιπών υποχρεώσεών τους, γλύτωσαν το λουκέτο και την παραπομπή των διοικήσεών τους στα ποινικά δικαστήρια για τα αδικήματα της κακουργηματικής απιστίας, υπεξαίρεσης, απάτης κλπ.
Δεν έχουν δεκάρα τσακιστή στα ταμεία τους, αλλά έχουν δημιουργήσει εικονικές λογιστικές αξίες, που με την ανοχή της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών που τις εποπτεύουν, τους επιτρέπουν να παραμένουν ακόμη σε λειτουργία και να μαζεύουν τις καταθέσεις των αφελών πελατών τους.
Και ταυτόχρονα εξαπατούν τους πελάτες των επενδυτικών τους τμημάτων, αφού για να αντλήσουν τη ρευστότητα που χρειάζονται για την καθημερινή λειτουργία τους, πουλάνε στους αφελείς που νομίζουν ότι έγιναν επενδυτές τα χαρτιά των CDS, των οποίων τις τιμές οδήγησαν οι ίδιες στα ύψη, με την απάτη της χειραγώγησης και το τέχνασμα των διασταυρωμένων πωλήσεων, που συνοδεύονται και από υπέροχες τεχνικές αναλύσεις από τις οποίες “αποδεικνύεται” πέρα πάσης αμφιβολίας απόδοση επενδύσεως μεγαλύτερη από1.000 %, και όλα αυτά μέσα στην κορύφωση της κρίσης.
Και οι λαγοί τρέχουν να προλάβουν, μήπως και τελειώσουν τα χαρτιά των CDS ή μήπως καταγραφεί το Ελληνικό default και αυτοί λείπουν από το πάρτι.
Λεφτά δεν υπήρχαν στα ταμεία των Α & Β.
Δημιουργήθηκαν χαρτιά. Τα CDS.
Και τα χαρτιά έγιναν λεφτά.
Κάτι σαν τα θαύματα του Ιησού Χριστού.
Το παράδειγμα είναι σαφώς ακαδημαϊκό, για να γίνει το θέμα αντιληπτό στη βάση και την ουσία του.Η ωμή πραγματικότητα της τραπεζικής αγοράς είχε μαύρες τρύπες πολύ μεγαλύτερες του 1 ΔΙΣ.
Και οι τράπεζες δεν ήταν μόνο 2, αλλά 15-20, σύμφωνα με έρευνα ειδικής επιτροπής της Κομισιόν, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ θάβονται καθημερινά τα ευρήματα των αρμοδίων υπαλλήλων της.
Τα CDS δεν ήταν μόνο Ελληνικά, γιατί το θαύμα της Δημιουργικής Ελληνικής Χρεοκοπίας δεν έφτανε για να καλύψει όλες τις μάυρες τρύπες του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος.Τα χρήματα των λαγών δεν έφταναν για να καλύψουν το bank run της τελευταίας 3ετίας, με αποτέλεσμα να να επινοηθούν οι ανά τον κόσμο δωσίλογοι του πολιτικού συστήματος της νέας τάξης, της Trilateral και της Bildeberg, προκειμένου να υποχρεωθούν στη χρηματοδότηση του πάρτι όλοι οι ανα τον κόσμο φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως δυνατοτήτων και εισοδήματος.
Έτσι οι Α, Β και οι άλλες 23 τράπεζες του παιχνιδιού, αφού δημιούργησαν μια νέα, ιδιότυπη τραπεζική συνομοσπονδία, αυτή των ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ – ΜΠΑΤΙΡΟΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ, αποφάσισαν να δανείσουν υπό όρους σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας τις χώρες των λαγών και των φορολογουμένων.
Και τότε επινοήθηκαν τα Μνημόνια, τα Collaterals και το Αγγλικό Δίκαιο, προκειμένου ότι δεν άρπαξαν σε λεφτά από τους λαγούς και τους φορολογούμενους, να το αρπάξουν σε κρατικές και ιδιωτικές περιουσίες, ακίνητα, μελλοντικά έσοδα, τιτλοποιήσεις φόρων, ήλιου, αέρα, ορυκτού πλούτου κλπ.Εν των μεταξύ, οι λαγοί ζούν ακόμη το μύθο του επενδυτή και περιμένουν ο ISDA να κυρήξει τα defaults.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog