Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Την επόμενη εβδομάδα θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να εισαχθεί την επόμενη εβδομάδα προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για την ιθαγένεια.
Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, με τις οποίες τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας τέκνων αλλοδαπών υπό προϋποθέσεις.
Προσδιορίζονται ακόμη οι προϋποθέσεις που πρέπει επιπροσθέτως να πληρούνται, προκειμένου ο αλλοδαπός που το επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση, ενώ επαναπροσδιορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Παρέχεται, ακόμη, το δικαίωμα του εκλέγειν σε ομογενείς και λοιπούς αλλοδαπούς υπό προϋποθέσεις, ενώ δίδεται το δικαίωμα εκλογής ως δημοτικών συμβούλων υπό την προϋπόθεση της ηλικίας των 21 ετών και της επαρκούς γνώσης των ελληνικών.
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για ελληνική ιθαγένεια
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, την ελληνική ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον είτε ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του, είτε δεν έχει αποκτήσει αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του, είτε τέλος είναι άγνωστης ιθαγένειας και εφόσον η αδυναμία διαπίστωσής της δεν οφείλεται σε άρνηση συνεργασίας των γονέων.
Επίσης, η ιθαγένεια αποκτάται αν το παιδί μεταναστών έχει φοιτήσει σε σχολείο στην Ελλάδα. Παιδί αλλοδαπών, που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα, αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια. Χρειάζεται, επίσης, δήλωση και αίτηση των γονέων του για την εγγραφή του στο δημοτολόγιο του δήμου μόνιμης κατοικίας του, που υποβάλλουν οι γονείς του τα επόμενα τρία έτη από τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού.
Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση των γονέων τους, μόνον εφ’ όσον και οι δύο γονείς τους διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα.
Πριν από την εγγραφή στο δημοτολόγιο, ο δήμος αποστέλλει αμέσως αντίγραφα των δικαιολογητικών, που προσκομίσθηκαν για διασταύρωση με τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες, που παρέχουν τη σχετική επιβεβαίωση. Με την επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων, ο δήμος, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, αποστέλλει την αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μέσα σε δύο μήνες από την παραλαβή του φακέλου, με πράξη του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει το τέκνο των δηλούντων στο δημοτολόγιό του. Η εγγραφή στο δημοτολόγιο διενεργείται μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή της δήλωσης και αίτησης, καταβάλλοντας παράβολο 100 ευρώ στον δήμο.
Τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης
Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση θα πρέπει:
α. Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης.
β. Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα, που τέλεσε με δόλο, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, ή σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, για εγκλήματα προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και την διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά εγκλήματα κ.λπ.
γ. Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.
δ. Να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους νόμιμης διαμονής: άδεια επί μακρόν διαμένοντος, βεβαίωση, ή άλλο τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δελτίο, ή άλλο τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας, υποβάλλει δήλωση στον δήμο της μόνιμης διαμονής του και αίτηση πολιτογράφησης στις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται ο δήμος και στη συνέχεια καλείται σε συνέντευξη ενώπιον της οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης, που δημιουργείται σε κάθε Περιφέρεια.
Τέκνα αλλοδαπών, που έγιναν Έλληνες ενώ ήταν ανήλικα, με κοινή δήλωση των γονέων τους ή με την πολιτογράφηση γονέα τους, μπορούν να αποβάλουν την Ελληνική Ιθαγένεια, υποβάλλοντας σχετική δήλωση και αίτηση στον δήμο, του οποίου είναι δημότες έναν χρόνο μετά την ενηλικίωσή τους.
Συμμετοχή νόμιμων μεταναστών σε εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ομογενείς και αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δικαίωμα ψήφου εφόσον:
1. Έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους
2. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημα
3. Είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, είναι κάτοχοι άδειας διαμονής αορίστου χρόνου ή δεκαετούς διάρκειας, έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων, είναι κάτοχοι «δελτίων μόνιμης διαμονής», ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γονείς ανηλίκων Ελλήνων πολιτών, έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες, είναι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων, έχουν τίτλο παραμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει από την χορήγησή του πενταετή συνεχή και νόμιμη παραμονή στη χώρα.
Εγγραφή σε ειδικούς καταλόγους
Τα πρόσωπα που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους σε ειδικό εκλογικό κατάλογο του δήμου, στον οποίο υπέβαλαν την αίτηση για τη χορήγηση του τίτλου διαμονής τους, εφόσον κατοικούν μόνιμα εκεί.
Εκλογείς, εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, που κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών, έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικοί σύμβουλοι, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Στα…μαξιλάρια βάζουν οι Ελληνες τις οικονομίες τους!

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

Χάθηκαν από τις τράπεζες τα μεγάλα χαρτονομίσματα. Η «επόμενη μέρα» θα είναι πολύ οδυνηρή για την Ελλάδα, αν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει οικονομική στήριξη από την Ε.Ε., θεωρεί τραπεζίτης του εξωτερικού, ελληνικής καταγωγής, συμπληρώνοντας πώς η άμεση επίπτωση θα εκφρασθεί στη δυαντότητα άντλησης ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών από την διεθνή και ευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά.
Η διασύνδεση του τραπεζικού συστήματος με τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι ευθεία, αναφέρει στέλεχος μεγάλης ιδιωτικής τράπεζας, υπογραμμίζοντας πως είναι ενδεικτική η πρόσφατη υποβάθμιση (από ΒΒΒ+ σε ΒΒΒ) των 4 μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών από τον οίκο Fitch που εκτιμά «ότι η απαιτούμενη δημοσιονομική σύσφιξη στην οποία θα πρέπει να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, επηρεάζοντας αρνητικά τη ζήτηση για χορηγήσεις και την ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών».
Ωστόσο σήμερα το σοβαρότερο πρόβλημα για τις ελληνικές τράπεζες παραμένει η ρευστότητα, πρόβλημα το οποίο είναι άμεσα εξαρτώμενο από τη δυνατότητα και τους όρους δανεισμού της χώρας.
Το «μαξιλάρι» ρευστότητας που είχαν δημιουργήσει οι ίδιες οι τράπεζες τον τελευταίο ενάμιση χρόνο μέσω της αύξησης των καταθέσεων, έχει ήδη μειωθεί σημαντικά.
Παρά το γεγονός ότι τα κεφάλαια που έχουν αποσυρθεί από τις καταθέσεις των ελληνικών τραπεζών, τα οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες εκτιμώνται σε 8-10 δισ. ευρώ, δεν αντιστοιχούν ούτε στο 5% ως ποσοστό του συνόλου των καταθέσεων, εν τούτοις προκαλούν ανησυχία, αφενός επειδή αποσύρθηκαν σε σύντομο χρονικξό διάστημα 2-3 μηνών και αφετέρου επειδή η κίνηση αυτή συνδέεται ευθέως με τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και την αβεβαιότητα που περιβάλλει τόσο τις προθέσεις της κυβέρνησης όσο -κυρίως- και αυτές των Ευρωπαίων εταίρων της χώρας.
Προς Λονδίνο, Κύπρο και Λουξεμβούργο
Σύμφωνα με αρμόδιες τραπεζικές πηγές, η τάση φυγής καταθέσεων ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο-Νοέμβριο με κύριο φαινόμενο τη μεταφορά κεφαλαίων από τις εγχώριες τράπεζες προς τις θυγατρικές τους του εξωτερικού με προτίμηση, το Λονδίνο, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο, ως αντίδραση στη φημολογούμενη πρόθεση της κυβέρνησης να φορολογήσει περαιτέρω τις καταθέσεις, αλλά και προκειμένου να αξιοποιηθούν οι υψηλότερες αποδόσεις που προσέφερε για παράδειγμα το κυπριακο τραπεζικό σύστημα.
Τα κεφάλαια αυτά, αν και αποσύρθηκαν από την ελληνική αγορά, επί της ουσίας παραμένουν στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, όσο διατηρούνται ως καταθέσεις σε θυγατρικές ελληνικών τραπεζών.
Ακολούθησε η απόσυρση κεφαλαίων Ελλήνων εφοπλιστών και πελατών μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, οι οποίοι είχαν «επαναπατρίσει» τα χρήματά τους από τις ξένες στις ασφαλέστερες –τότε- ελληνικές τράπεζες κατά τη διάρκεια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης υπό τον φόβο κατάρρευσης των μεγάλων ξένων τραπεζών μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers.
Οι διαρροές αρχικά από το υπουργείο Οικονομικών οτι μελετάται θέμα φορολόγησης και η επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης, σε συνδυασμό με τα σενάρια χρεοκοπίας και την αβεβαιότητα σ’ οτι αφορά τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, οδήγησε σε νέο «εκπατρισμό» των κεφαλαίων αυτών προς τις παραδοσιακέ συνεργαζόμενες με τους εφοπλιστές τράπεζες του εξωτερικού.
Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται σταδιακά έλλειψη χαρτονομισμάτων μεγάλης αξίας, που εικάζεται οτι οφείλεται στην πρόθεση ιδιωτών να κρατούν χρήματα στα σπίτια τους! Την ίδια ώρα, έχουν αυξηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος οι αγορές λιρών και ράβδου χρυσού. Οι τράπεζες από την πλευρά τους έχουν ως κύριο μέλημα για φέτος τη διαφύλαξη των πολύτιμων καταθέσεων, οι οποίες πάντως δεν αναμένεται να αυξηθούν πάνω από τα περυσινά επίπεδα.
Αποτέλεσμα αυτής προσπάθειας σε συνδυασμό με το υψηλό spread δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου και την πολιτική που η κάθε τράπεζα ακολουθεί με τους πελάτες της, είναι η αύξηση των επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις μέχρι τα επίπεδα του 3%, ενώ στα επίπεδα αυτά κινείται και το μεσοσταθμικό επιτόκιο καταθετικών προϊόντων με κλιμακωτή απόδοση.
Οι τραπεζίτες επιμένουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μαζική ανατιμολόγηση των καταθέσεων διότι αυτό θα έπληττε καίρια το περιθώριο κέρδους των τραπεζών τη στιγμή που δεν δίνονται νέες χορηγήσεις.

Σήμερα οι πολιτικοί πλουτίζουν, παλιά πέθαιναν φτωχοί...

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Παλιά ένας επιχειρηματίας πάλευε μήνες για να τον δεχθεί ένας υπουργός. Στην εποχή μας οι υπουργοί κάνουν ουρά για να τους δεχθούν οι επιχειρηματίες.
(Τoυ Γιώργου Λακόπουλου στα ΝΕΑ)
Το σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον δημόσιο βίο που καταρτίζει η κυβέρνηση διά χειρός Καστανίδη, έχει στην ούγια μερικά ερωτήματα. Μπορεί το πολιτικό σύστημα να οργανώσει την αυτοκάθαρσή του; Θα εφαρμόζουν τους νόμους εκείνοι που τους ψήφισαν, οσάκις στρέφονται εναντίον τους; Εξασφαλίζει ότι δεν θα ξανακούσουμε έναν Βουλγαράκη να ισχυρίζεται πως ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό; Με άλλα λόγια: μπορεί ένας νέος νόμος να οδηγήσει σε νέου τύπου πολιτικούς; Ή μάλλον σε... παλαιού τύπου πολιτικούς;
Το τελευταίο ερώτημα δεν συνιστά παραδοξολογία. Πολλοί νοσταλγούν τους...... πολιτικούς της παλαιάς καλής - εποχής. Είχαν τις ιδεολογικές αγκυλώσεις τους, τον παλαιοκομματισμό τους κι ένα σωρό κουσούρια, αλλά... Πρώτον, είχαν αίσθηση της αποστολής τους, δεύτερον, έμπαιναν στην πολιτική αφού είχαν αποκατασταθεί επαγγελματικά και, τρίτον, έβγαιναν πάντα φτωχότεροι από ό,τι μπήκαν.
Εκείνα τα χρόνια οι φήμες έλεγαν για κάποιον πολιτικό: «Αυτός έφαγε μια περιουσία στην πολιτική». Τώρα λένε: «Αυτός έκανε περιουσία από την πολιτική». Είναι πολλά τα παραδείγματα κορυφαίων πολιτικών του παρελθόντος που εκποίησαν οικογενειακά ακίνητα για να κατέβουν και να μείνουν στον πολιτικό στίβο. Σήμερα ξέρουμε πολιτικούς που απέκτησαν ακίνητα από την ώρα που μπήκαν στον πολιτικό στίβο. Ο Γιάννης Αλευράς ζούσε σε ένα τριάρι στην Πλατεία Αμερικής και ο Παναγής Παπαληγούρας σ΄ ένα ημιυπόγειο στην Καρνεάδου. Ο «Μαύρος Καβαλάρης» (Νικόλαος Πλαστήρας - φωτο) πέθανε σ΄ ένα στρατιωτικό κρεβάτι με 175 δραχμές στην τσέπη και ο Γεώργιος Παπανδρέου δεν απέκτησε ποτέ δικό του σπίτι. Οι σημερινοί πολιτικοί κάνουν «ντόλτσε βίτα», απροκάλυπτα.
Άλλοι καιροί, άλλα ήθη. Παλιά ένας επιχειρηματίας πάλευε μήνες για να τον δεχθεί ένας υπουργός. Στην εποχή μας οι υπουργοί κάνουν ουρά για να τους δεχθούν οι επιχειρηματίες. Στα κόμματα δρουν «λόμπι» συμφερόντων. Η βουλευτική έδρα αποτιμάται με όρους πολιτικού μάρκετινγκ. Το κομματικό ασανσέρ ανεβάζει στο ρετιρέ της εξουσίας μετριότητες. Η πολιτική έγινε βιοπορισμός για όσους δεν μπορούν να σταδιοδρομήσουν αλλού. Τα αξιώματα αναλαμβάνονται κατ΄ απονομήν και όχι κατ΄ αξίαν. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε: να χρειάζονται οι νομοθέτες νόμους για τον εαυτό τους!

Ο φαύλος κύκλος του ατέλειωτου υπερδανεισμού...

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Από την ελευθερία στην σκλαβοποίηση. Η παγκόσμια «οικονομική κρίση» και η Ελλάδα. Σήμερα είναι η Ελλάδα, αύριο θα είναι άλλη χώρα!
Να μην επιτρέψουμε άλλο στους ευρωπαίους να λοιδορούν και να υποβιβάζουν τη χώρα μας!
Υπάρχει ο τρίτος δρόμος Σωτηρίας της οικονομίας και της Ελλάδας.
Τα 28 δις αντί για τους τραπεζίτες να πάνε στους πολίτες για αποπληρωμή δανείων.
Να εθνικοποιηθεί το ποσό των 50 δις από τις 100 πιο πλούσιες οικογένειες της Ελλάδας για Εθνικό Σκοπό, την Σωτηρία της Ελλάδας και... οι υπόλοιποι πολίτες, να συμβάλουν ανάλογα τις δυνάμεις τους!.
Ανάλυση και προτάσεις.
Η ληστρική ολιγαρχία κάθε χώρας συσσωρεύει ανήθικα πλούτη μέσω του ληστρικού τραπεζικού συστήματος και των δυσβάστακτων επιτοκίων, τα οποία, ούτε επενδύει, ούτε δημιουργεί εργοστάσια, ούτε θέσεις εργασίας, ούτε διαθέτει στις κοινωνίες, ως όφειλε, αλλά τα αποθηκεύει, ως νέοι «άφρονες πλούσιοι», για να δημιουργήσει τεχνική έλλειψη χρήματος και να εξαναγκάσει τους πολίτες να ξανα-δανειστούν με νέους δυσβάστακτους όρους, για να πληρώσουν τα προηγούμενα χρέη!
Οι πλούσιοι και οι «φτωχοί» σήμερα. «Ουκ αν λάβοις παρά τού μή έχοντος»!!
Λουκιανός, (Μένιππος). Ποιος είναι ο ρόλος των πλουσίων κάθε χώρας; Μόνο να θησαυρίζουν παράνομα και ανήθικα, ως «άφρονες πλούσιοι» ή πρέπει να συνεισφέρουν ως «σύγχρονοι χορηγοί»;
Οι άλλοτε «εθνικοί ευεργέτες» ή «χορηγοί» της αρχαιότητας, όχι μόνο δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά με μεθόδους μαφίας υφαρπάζουν και ορμούν να κατακλέψουν και το τελευταίο ευρώ του κοσμάκη προς ίδιο ανήθικο πλουτισμό!
«ΔΕΙ ΓΑΡ ΤΟΥΣ ΕΥΠΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΠΟΙΕΙΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΙΣ ΠΟΛΙΤΑΙΣ», Δημοσθένης.
«Πρέπει και οι εύποροι να κάνουν τους εαυτούς τους χρήσιμους για τους πολίτες», Δημοσθένης.
Ο κ. Γ. Παπανδρέουδήλωσε «Δεν επιδιώκουμε σχέδιο διάσωσης μέσω των ευρωπαίων», μόνο δανεισμό με χαμηλό επιτόκιο. Η κ. Κατσέλη ξεκαθάρισε, ότι « εάν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μηχανισμούς επίλυσης συστημικής αστάθειας, όπως αυτή που εμφανίζεται, όταν ένα κράτος-μέλος της γίνεται θύμα κερδοσκοπικών τάσεων και δεν υπάρχει τρόπος επίλυσης στα πλαίσια της Ευρωζώνης, τότε αυτό αναδεικνύει την αδυναμία της να επιλύσει σημαντικά προβλήματα. Σήμερα είναι η Ελλάδα, αύριο θα είναι άλλη χώρα. Και επομένως τότε ξαναμπαίνει ορθά το θέμα του να εξετάσουμε άλλες πηγές χρηματοδότησης». Αλλά η «χρηματοδότηση» δεν θα έρθει από έξω (ΔΝΤ), αλλά από μέσα!!
Έλληνες, μη περιμένετε βοήθεια από τους Αγγλο-Γαλλο-Γερμανο-Ρωσους, που και αυτοί έχουν ελλείμματα και χρωστάνε (αλλά δεν σας το λένε)! Και η Αγγλία και άλλες χώρες έχουν το ίδιο με την Ελλάδα έλλειμμα, αλλά κανείς δεν μιλάει! Τα χρήματα δεν τα έχουν οι δυτικές κυβερνήσεις, αλλά η φεουδαρχία, η ολιγαρχία, η πλουτοκρατία και οι ληστρικοί τραπεζίτες της κάθε χώρας.
Στην Ελλάδα του 2010, μόνοι μας θα βγούμε από την «οικονομική κρίση», Μπορούμε!
Δεν υπάρχει «οικονομική κρίση» για την ληστρική ολιγαρχία, αλλά αντίθετα υπάρχουν τεράστια υπερκέρδη, που αποκτήθηκαν αθέμιτα και δεν ενδιαφέρεται ούτε για την τύχη της Ελλάδας.. Η Ελλάδα γιατί να νοιαστεί για την τύχη της ληστρικής πλουτοκρατίας;
Προτείνουμε ένα τρίτο πλάνο διάσωσης της Ελλάδας, είναι εθνική ανάγκη:
1. Ας εθνικοποιηθεί-κρατικοποιηθεί- παρακρατηθεί-φορολογηθεί ένα μέρος της αμύθητης περιουσίας των ολιγαρχικών, των φεουδαρχών, των τραπεζιτών και των μεγαλοαστών, για να σωθεί η Ελλάδα από την χρεοκοπία! Είναι εθνικός λόγος και όχι ταξικός! Στην περίοδο της επανάστασης του 1821 εναντίον των Τούρκων, οι πλούσιοι Έλληνες έδωσαν τα υπάρχοντά τους για τον αγώνα. Αργότερα, οι εθνικοί ευεργέτες δώρισαν τις περιουσίες ους για κοινωφελείς σκοπούς. Σήμερα η οικονομική ολιγαρχία έχει ταυτιστεί με την μαφία και συσσωρεύει αμύθητα πλούτη χωρίς να την νοιάζει η Ελλάδα ούτε οι πολίτες της! Εμείς γιατί να νοιαστούμε για την τύχη της ληστρικής πλουτοκρατίας; Είναι μια πρόταση Σωτηρίας, μέσα στην «γενική απραξία, οσφυοκαμψία» και «ολικής επαναφοράς της δεξιάς» μέσα από την αναβλητικότητα-καθυστέρηση της «ψηφιακής διακυβέρνησης». Εδώ ο κόσμος χάνεται… και περιμένουν τους Αγγλο-γαλλο- γερμανο-ρωσους που και αυτοί έχουν ελλείμματα και χρωστάνε!
2. Να γίνει πράξη η Νέα σεισάχθεια! Αυτόματη ενοποίηση όλων των δανείων του πολίτη σε ένα δάνειο (άσχετα αν έχει καθυστερημένες δόσεις ή είναι στον Τειρεσία) με χαμηλό επιτόκιο, και δόση που δεν θα ξεπερνά το 1/3 των μηνιαίων αποδοχών του πολίτη, γιατί ο πολίτης μετατρέπεται σε νεοσκλάβο των τρπεζιτών. Ευκολίες αποπληρωμής για κάθε είδους δανείων.
3. Να εφαρμοστεί ο "κοινωνικός μισθός" , ως αντίβαρο της απώλειας εσόδων! Να μειωθούν στο ήμισυ τα διάφορα είδη προστίμων, να επιτρέπετε η ελεύθερη μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των εργαζομένων τις πρωινές ώρες, να υπάρξει "κάρτα Μετρό εργάτη-υπάλληλου με μειωμένο εισιτήριο κλπ..
4. Αλληλεγγύη, συντροφικότητα, πατριωτισμός, επενδύσεις, παραγωγικότητα, σύσφιξη οικογενειακών και φιλικών σχέσεων, στήριξη ομογενών και Ελλήνων μεταναστών του εξωτερικού.
5. Ενιαίο σύστημα παροχής κοινωνικής βοήθειας μέσω ενός πανελλήνιου δικτύου ψυχολόγων - κοινωνιολόγων - παιδαγωγών για στήριξη οικογένειας, γέννησης νέων παιδιών, σωστή ανατροφή των ελληνοπαίδων και την ψυχική ισορροπία των πολιτών από την πίεση των προβλημάτων..
6. Προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού σε διαχρονικό και συγχρονικό επίπεδο. Έχουμε την πιο όμορφη χώρα και πολλοί μας ζηλεύουν! Και αν δεν έχουμε τώρα ρευστό – και γι’αυτό φταίνε άλλοι- έχουμε παραλίες, θάλασσα, δάση, λίμνες, χλωρίδα, πανίδα, ορυκτό και θαλάσσιο πλούτο, ικανό να μας θρέψει!!
7. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει! Να ενστερνιστούμε τις δυνατότητες του λαού μας και να τις αναπτύξουμε. Είμαστε η 24η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο, - αλλά τα χρήματα τα έχει μια κλειστή κάτσα- αλλά είμαστε η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ!
Ο Πρωθυπουργός, κ. Γ. Παπανδρέου, επισήμανε ότι δεν επιδιώκουμε "σχέδιο διάσωσης" από τους ευρωπαίους. Τον κίνδυνο της μετάδοσης σε όλη την ΕΕ των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με το κόστος δανεισμού η Ελλάδα. Σημείωσε ότι η Ελλάδα θέλει απλώς να δανείζεται με τα επιτόκια που ισχύουν και για τις άλλες χώρες της ΕΕ, τονίζοντας ότι οι χώρες μπορούν, αν έχουν τη βούληση, να αντιμετωπίσουν φαινόμενα κερδοσκοπίας. Επανέλαβε δε, ότι δεν επιδιώκει ευρωπαϊκό «σχέδιο διάσωσης». Τη θέση ότι η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική και όχι οικονομική στήριξη από την Ευρώπη για να μειώσει το δημόσιο χρέος της επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, σε συνέντευξή του στο βρετανικό κανάλι BBC.«Δώστε μας χρόνο, δώστε μας στήριξη-και δεν μιλώ για οικονομική, αλλά και πολιτική στήριξη-προκειμένου να αποδείξουμε ότι κάνουμε πράξη αυτά που λέμε και ότι είμαστε και πάλι αξιόπιστοι», δήλωσε ο πρωθυπουργός στην εκπομπή του Αντριου Μαρ. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ανάγκη δανεισμού. Οι ανάγκες μας για δανεισμό είναι καλυμμένες μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Αυτό που λέμε είναι απλά ότι χρειαζόμαστε βοήθεια, προκειμένου να μπορέσουμε να δανειστούμε με τα ίδια επιτόκια που δανείζονται και οι υπόλοιπες χώρες και όχι με τα υψηλά επιτόκια που υπονομεύουν τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων», τόνισε ο Γ.Παπανδρέου.
Σήμερα, το Ελληνικό Δημόσιο θέλει να καλύψει το 70% των δανειακών αναγκών (συνολικά 54 δισ. ευρώ για το 2010) μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Ήδη, έχει καλύψει το 25% των αναγκών ή 13,6 δισ. ευρώ. Όμως, μέσα στο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, οι δανειακές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου προσεγγίζουν τα 24 δισ. ευρώ. Το κλίμα στις αγορές είναι ακόμα αρνητικό για την Ελλάδα, όσο μάλιστα δεν γίνεται συγκεκριμένη η οικονομική διάσταση του σχεδίου της ευρω-στήριξης. Σύμφωνα, πάντως, με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, οι χώρες της ευρωζώνης μπορούν να βοηθήσουν από κοινού την Ελλάδα με ένα ποσό της τάξεως των 20-25 δισ. ευρώ (δάνεια και εγγυήσεις). Την Παρασκευή, το spread έναντι των γερμανικών ομολόγων ήταν 330 μονάδες βάσης περίπου και η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς είχε διαμορφωθεί στην περιοχή του 6,55%. Έτσι, το επιτόκιο στην επικείμενη έκδοση (αν γίνει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα) αναμένεται να διαμορφωθεί στο υψηλότερο επίπεδο της μετά-ΟΝΕ εποχής. Τον Μάρτιο του 2009, η αντίστοιχη έκδοση είχε πουληθεί με επιτόκιο 6,13%.
Οι θλιβεροί, αποτυχημένοι ηγέτες της Ευρώπης που οι χώρες τους και ο φιλελευθερισμός που είχαν υιοθετήσει, κατέρρεαν πριν από ένα χρόνο και σώθηκαν με κρατικό παρεμβατισμό, δηλ. σοσιαλιστική πρακτική, σήμερα, προτείνουν νέα πιο σκληρά οικονομικά μέτρα εις βάρος των πολιτών ενώ δεν κάνουν κουβέντα για τον πλούτο των φεουδαρχών. Δεύτερο πακέτο με μέτρα- σοκ που περιλαμβάνουν την κατάργηση των εθνικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο, την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με παράλληλη μείωση των συντάξεων, απαιτεί η Κομισιόν από την Ελλάδα. Μα όλοι βρήκαν τη χώρα μας να βγάλουν τα προβλήματα τους ή κατά το «κοινό, βρήκαμε παπά να θάψουμε πεντέξι»;
Όμως ποιος είναι ο ρόλος των πλουσίων κάθε χώρας; Μόνο να θησαυρίζουν ή έχουν και υποχρεώσεις;
Στην αρχαία Αθήνα οι πλούσιοι προσέφεραν «χορηγία». Η χορηγία θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Αθηναϊκή Δημοκρατία του Κλεισθένη, στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Η πλήρης άνθησή της όμως συντελείται στον 5ο αιώνα π.Χ., στον Χρυσό Αθηναϊκό Αιώνα του Η χορηγία ήταν υποχρεωτική δια νόμου για τους 120 πιο εύπορους συγκριτικά πολίτες από την κάθε μία από τις δέκα φυλές της Αθήνας. Οι χορηγοί ανελάμβαναν όλα τα έξοδα της εκδήλωσης, όπως για παράδειγμα τα Παναθήναια, τα Ελευσίνια Μυστήρια, τα Διονύσια ή τα Ανθεστήρια. Σήμερα, αντίθετα, οι χορηγοί είναι μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα, εταιρίες. Οι ιδιώτες, τα φυσικά πρόσωπα, που προσέφεραν στη νεότερη Ελλάδα και προσφέρουν και σήμερα χρήματα ή/και περιουσιακά στοιχεία τους στο κοινωνικό σύνολο, είναι και αποκαλούνται ευεργέτες ή δωρητές.
Στην χριστιανική κοινωνία ο «άφρων πλούσιος» καταδικάστηκε από τον Κύριο, γιατί ο Θεός είδε πως στην καρδιά του καθενός κρυβόταν η πλεονεξία. Θέλησε όμως να μας προφυλάξει από αυτό το μεγάλο πάθος με την παραβολή του άφρονα πλούσιου.
Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην· ανθρώπου τινός πλουσίου ευφόρησεν ή χώρα· Και διελογίζετο εν εαυτώ λέγων τι ποιήσω, ότι ουκ έχω πού συνάξω τους καρπούς μου; και είπε· τούτο ποιήσω· καθελώ μου τάς αποθήκας και μείζονας οικοδομήσω, και συνάξω εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου, Και ερώ τη ψυχή μου· ψυχή, έχεις πολλά αγαθά κείμενα εις έτη πολλά· αναπαύου, φάγε, πίε, ευφραίνου. Είπε δε αυτώ ό Θεός· άφρον, ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου· α δ’· ητοίμασας τίνι έσται; ούτως ό θησαυρίζων εαυτώ, και μη εις Θεόν πλουτών. Ταύτα λέγων εφώνει· ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω».
Τους είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή. Ενός ανθρώπου πλούσιου έφεραν τα χωράφια του μεγάλη σοδειά' και σκεφτόταν μέσα του λέγοντας· Τι πρέπει να κάνω, γιατί δεν έχω πού να μαζέψω τους καρπούς μου; Και είπε: αυτό θα κάνω: θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και στη θέση τους θα χτίσω μεγαλύτερες και εκεί θα μαζέψω όλα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου και θα πω στην ψυχή μου: Ψυχή, έχεις μαζέψει πολλά αγαθά, που σου φτάνουν για πολλά χρόνια. Αναπαύου, λοιπόν, τρώγε, πίνε, καλοπερνά. Ο Θεός όμως του είπε· «Ανόητε, αυτή τη νύχτα σου ζητούν ξαφνικά την ψυχή σου. Όσα λοιπόν ετοίμασες, σε ποιον θα ανήκουν τώρα;». Αυτά παθαίνει εκείνος που θησαυρίζει μόνο για τον εαυτό του και δε φροντίζει να πλουτίζει όπως ο Θεός θέλει. Και λέγοντας αυτά τόνιζε: όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.

Η Σόφια αρνείται κάθε συμμετοχή της σε συνομιλίες για την αμερικανική αντιπυραυλική ασπίδα στην Ευρώπη.H Boυλγαρία ενημέρωσε επισήμως σήμερα τη Ρωσία

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Η Σόφια αρνείται κάθε συμμετοχή της σε συνομιλίες για την αμερικανική αντιπυραυλική ασπίδα στην Ευρώπη.H Boυλγαρία ενημέρωσε επισήμως σήμερα τη Ρωσία ότι δεν μετείχε σε καμία επίσημη συζήτηση με σκοπό την βουλγαρική ένταξη στο αμερικανικό σχέδιο για την αντιπυραυλική ασπίδα στην Ευρώπη, ανακοινώθηκε σήμερα από το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών.
Βουλγαρικό επίσημο έγγραφο για το ζήτημα αυτό απευθύνεται στη Ρωσία ως απάντηση σε αίτημα με το οποίο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να δοθούν εξηγήσεις και το οποίο επιδόθηκε επίσης σήμερα στο βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών. Στο έγγραφο αυτό η Βουλγαρία «επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά ότι δεν έχει γίνει καμία επίσημη αναφορά μέχρι τώρα με σκοπό την εγκατάσταση ενός συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας στο βουλγαρικό έδαφος».
«Με δεδομένο ότι η Βουλγαρία είναι μέλος του ΝΑΤΟ θα συνεχίζει να μετέχει απευθείας στην κοινή διαδικασία λήψης αποφάσεων στους κόλπους του ΝΑΤΟ στον τομέα της ασφάλειας περιλαμβανόμενου και αυτού που αφορά την αντιπυραυλική άμυνα» υπογραμμίζεται στο ντοκουμέντο του βουλγαρικού υπουργείου Εξωτερικών.
Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Φεβρουαρίου ο Βούλγαρος πρόεδρος Μπόικο Μπορίσοφ τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής της χώρας του στην αμερικανική αντιπυραυλική ασπίδα, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνήσει σ’ αυτό.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αντέδρασε πολύ έντονα την Κυριακή και απαίτησε εξηγήσεις από την Βουλγαρία για τη θέση αυτή.

To "κλειδί" του Κεντρικού Αιγαίου

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Βραχονησίδες. Αιγαίο. Μοιραία, με αυτές τις δυο λέξεις το μυαλό ταξιδεύει αυτομάτως στα διάσημα πλεόν Ίμια τα οποία ταυτίστηκαν με την λέξη βραχονησίδα (και με το ταπεινωτικό "ευχαριστώ"..) στην συνείδηση των περισσοτέρων Ελλήνων. Μικροσκοπικές νησίδες στην μέση του πουθενά, συνήθως γίνονται το αντικείμενο της προσοχής μας μετά από κάποια κρίση ή κάποιο περιστατικό με τους αρπακτικούς γείτονες. Πολλοί από αυτούς τους βράχους αποτελούν σημεία τεράστιας εθνικής σημασίας αντιστρόφως ανάλογης με μέγεθος τους. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αποτελούν οι Καλόγεροι, φυτεμένοι όχι σε κάποια εσχατιά του αρχιπελάγους, αλλά ακριβώς στο κέντρο του.
Το μικρό αυτό δίδυμο αποτελείται από τον Μεγάλο Καλόγερο, ένα βράχο ύψος 36 μέτρων και εμβαδού 6 στρεμμάτων και τον Μικρό Καλόγερο 1400 μέτρα βορειοανατολικά του πρώτου, με ύψος 1 μέτρο και αβαθή τα οποία εκτείνονται μερικές δεκάδες μέτρα νότια. Οι βραχονησίδες δεσπόζουν του Κεντρικού Αιγαίου πελάγους απέχοντας 27 μίλια από την Χίο (ανατολικά) και 23 μίλια από την Άνδρο (δυτικά)
Ο πρώτος φάρος τοποθετήθηκε στον μεγάλο Καλόγερο το 1920, λόγω του κινδύνου που αντιπροσώπευαν τα απότομα βράχια στα παραπλέοντα σκάφη. Αργότερα κατασκευάστηκε μικρό κατάλυμα το οποίο για μια περίοδο κατοικείτο καθώς σύμφωνα με τα νησιολόγιά του Γ. Κ. Γιαγκάκη ,«Κατά την απογραφή πληθυσμού της 16ης Οκτωβρίου 1940 ο μεγάλος Καλόγερος φέρεται να κατοικείται από 6 κατοίκους», «άνδρες, μάλλον του Πολεμικού Ναυτικού που επιτηρούσαν το Θαλάσσιο χώρο εν όψει Ιταλικής επίθεσης». Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο οι Γερμανοί κατασκεύασαν δεξαμενές νερού και πυρομαχικών οι οποίες είναι εμφανείς μέχρι και στις μέρες μας. Την στρατιωτική χρήση της βραχονησίδας μαρτυρούν τα εκατοντάδες διάσπαρτα βλήματα και κάλυκες που είναι συναντά κανείς σε ολόκληρη την έκταση του βράχου. Σήμερα ο Καλόγερος φιλοξενεί μικρό φάρο ο συντηρείται τακτικά από την Υπηρεσία Φάρων του ΠΝ. Μάλιστα τον Νοέμβρη του 2006 έπεσε θύμα..κλοπής αφού άγνωστοι αφαίρεσαν τις μπαταρίες και άλλα κινητά στοιχεία του..
Τα..επινίκεια της Μαδρίτης
Είμαστε στο 1998, δύο μόλις χρόνια από την κρίση των Ιμίων με την οποία η Άγκυρα αποφάσισε να φέρει στο προσκήνιο την θεωρία των γκρίζων ζωνών, το νέο όχημα της επεκτατικής της πολιτικής της στο Αιγαίο. Η ελληνική πολιτική ηγεσία ταπεινωμένη από το χαστούκι των Ιμίων κάνωντας πράξη την υπερήφανη πολιτική της εξημέρωσης του θηρίου, σύρεται στην Μαδρίτη (1997) όπου υπογράφει την ομώνυμη κατάπτυστη συμφωνία που αναγνωρίζει πλέον και επίσημα "νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο".
2 Ιανουαρίου 1998 : Ευέλικτη Πένσα στο Αιγαίο
Στις αρχές Ιανουαρίου 1998 λίγους μήνες μετά από την Μαδρίτη, τα πρώτα αποτελέσματα του τραγικού αυτού λάθους μας χτυπούν την πόρτα.. Με πρόσχημα την μεγάλη ετήσια αεροναυτική άσκηση Ευέλικτη Πένσα των Τούρκων η Άγκυρα ανακοινώνει την δέσμευση μεγάλων περιοχών στο Αιγαίο, μία εκ των οποίων περιλαμβάνει και εθνικό έδαφος! και πιο συγκεκριμένα τις βραχονησίδες Καλόγεροι..Η Αθήνα απαντάει με ένα απο τα συνηθισμένα νερόβραστα διπλωματικά διαβήματα, στο οποίο δίνει πάτημα για μια πρωτοφανής σειρά ανακοινώσεων απο το τουρκικό ΥΠΕΞ, το οποίο αρχικά μέσω του εκπροσώπου του αμφισβήτισε το εύρος του Εθνικού εναερίου χώρου. Η άσκηση ξεκινά στις 2 Ιανουαρίου 1998 με δεκάδες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και με φραστική επιθετικότητα, καθώς Άγκυρα χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για την αμφισβήτιση, κατα την πρώτη βδομάδα διεξαγωγής της, τόσο του εύρους των 10 ν.μιλίων του εθνικού εναέριου χώρου όσο και την ελληνική κυριαρχία σε μια σειρά απο νησίδες και βραχονησίδες. Μάλιστα έφτασε σε σημείο να παρενοχλήσει με ζεύγος F-16, Ελληνικό ελικόπτερο Chinook το οποίο μετέφερε τον τότε ΥΠΕΘΑ Άκη Τσοχατζόπουλο απο την Χίο στα γειτονικά Ψαρά, στα πλαίσια περιοδείας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.Tις επόμενες ημέρες τις "σκληρές" ανακοινώσεις του Έλληνα κυβερνητικού εκπροσώπου και τωρινού υπουργού Δ.Ρέππα για "μη ευρωπαική" συμπεριφορά της Τουρκίας ακολουθούν :
1. Eνημερωτικό σημείωμα του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών (7.1.98), με το οποίο η Αγκυρα επαναφέρει το θέμα της συνέχισης του διαλόγου μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων εμπειρογνωμόνων, με την παράκαμψη όμως της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
2. Δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ Ουτκάν (7.1.98) : "δεν έχουν καμμία νομική ισχύ τα σχέδια της Ελλάδας σε νησίδες και βραχονησίδες, που δεν ανήκουν στην κυριότητά της, με διεθνείς συμβάσεις. Eίναι απαράδεκτο να προσπαθεί η Ελλάδα να αλλάξει το καθεστώς των γεωγραφικών σχηματισμών στο Αιγαίο με τετελεσμένα και μονομερείς ενέργειες. Χρειάζεται να διαπιστωθεί η κυριότητα των γεωγραφικών σχηματισμών, εκτός των παραπάνω, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις . Τα τελευταία εγχειρήματα έρχονται σε αντίθεση με τη δέσμευση που ανέλαβε η Ελλάδα στη Μαδρίτη για αποφυγή μονομερών ενεργειών στο Αιγαίο"
3. Aνακοίνωσή του τουρκικού ΥΠΕΞ (8.1.98) κατα την οποία ζητείται από την Ελλάδα "να εμποδίσει τις επιθέσεις κατά της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη.
4. Aνακοίνωσή του τουρκικού ΥΠΕΞ (8.1.98) με αφορμή τις δηλώσεις Παγκάλου για το Κουρδικό, σύμφωνα με την οποία: "Η πολιτική καταπίεση που εφαρμόζει εδώ και χρόνια η Ελλάδα εναντίον της τουρκικής κοινότητας στη Δυτική Θράκη, μπορεί να είναι μόνο πηγή ντροπής για μια χώρα που θεωρεί τον εαυτό της πολιτισμένο. Συμβουλεύουμε τον Πάγκαλο που αναφέρθηκε στον Χίτλερ να ξανασκεφτεί το πώς οι ελληνικές αρχές είχαν παραδώσει με ευχαρίστηση(!) τους δεκάδες χιλιάδες Εβραίους που ζούσαν στην Ελλάδα στους στρατιώτες του Χίτλερ στέλνοντάς τους στα στρατόπεδα θανάτου"
Στο στόχαστρο οι νησίδες και οι βραχονησίδες του Αιγαίου
Προσπαθώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις των επικίνδυνων ενεργειών της η Άγκυρα ξεκινά εκστρατεία κατασυκοφάντησης της Ελλάδας επιρρίπτοντας την ευθύνη για την ένταση στην Ελληνική πλευρά . Χαρακτηριστικό είναι δημοσίευμα της Τζουμχουριέτ (6.1.98) στο οποίο η ευθύνη για την ένταση αποδίδεται στον εποικισμό νησίδων από τους Έλληνες.. "η Άγκυρα παρακολουθεί στενά και πολύ προσεκτικά, τις πληροφορίες ότι η Ελλάδα σχεδιάζει, να προχωρήσει σε εποικισμό ερημονησίδων και βραχονησίδων του Αιγαίου". Η εφημερίδα, επικαλούμενη αρμόδιους του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνει: "Η Αθήνα επιδιώκει κάποια νέα προβοκάτσια. Κι αυτό γιατί δεν πρόκειται για μια απλή περίπτωση εγκατάστασης, αλλά για ένα σχέδιο που εντάσσεται στο γενικότερο στόχο της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη". Στις 2/12/98 ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ κ. Ουτκάν, στη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των δημοσιογράφων αμφισβητεί ευθέως την ελληνικότητα των Καλόγερων επαναλαμβάνοντας τις τουρκικές θεωρίες περι εποικισμού βραχονησίδων στο Αιγαίο : "δεν έχουν καμμία νομική ισχύ τα σχέδια της Ελλάδας σε νησίδες και βραχονησίδες, που δεν ανήκουν στην κυριότητά της, με διεθνείς συμβάσεις". Ο Τούρκος εκπρόσωπος αφού υπογράμμισε , την αναγκαιότητα "να διαπιστωθεί η κυριότητα των γεωγραφικών σχηματισμών, εκτός των παραπάνω, σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις" κατάληξε -παλι.-: "Οι τελευταίες ενέργειες έρχονται σε αντίθεση με τη δέσμευση που ανέλαβε η Ελλάδα στη Μαδρίτη για αποφυγή μονομερών ενεργειών στο Αιγαίο"...
Η σημασία των Καλόγερων στο ζήτημα της υφαλοκρηπίδας
Στις αρχές του 2000 μετά από πρωτοβουλία του τωρινού πρωθυπουργού Γ.Παπανδρέου ξεκινάνε άτυπες συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας μεταξύ των ΓΓ των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών πρέσβεων Αναστάσιου Σκοπελίτη και Ουγούρ Ζιγιάλ. Τα αποτελέσματα των 34 γύρων μυστικών συνομιλιών για το Αιγαίο δεν δόθηκαν ποτέ στην δημοσιότητα με εξαίρεση ορισμένα στοιχεία που ήρθαν στο φώς το 2006 και τα οποία ουδέποτε διαψεύστηκαν από το ελληνικό ΥΠΕΞ. «Καθημερινή» (Στ. Λυγερός 4-6-2006). Σύμφωνα με αυτά η γείτονα χώρα κατα την διάρκεια των συνομιλιών ζητούσε η υφαλοκρηπίδα στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο (περιοχή στην οποία πιθανολογείται η ύπαρξη σημαντικών κοιτασμάτων πετρελαίου) να μοιραστεί μεταξύ των δύο χωρών ή να αποτελέσει αντικείμενο συνεκμετάλευσης με καθορισμένα ποσοστά. Η περιοχή για την οποία γίνεται λόγος είναι τα διεθνή ύδατα μεταξύ Αγίου Όρους και Σιθωνίας στα βόρεια,την νήσο Σκύρο στα δυτικά, τον Άγιο Ευστράτιο και την Λέσβο στα ανατολικά και την βραχονησίδα Καλόγεροι στα νότια... Όμως τα κίνητρα της Άγκυρας σαφώς και δεν είναι μόνο οικονομικά καθώς η απόκτηση υφαλοκρηπίδας,αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή ακόμα και εναέριου χώρου αποτελεί πάγιο στόχο για γεωπολιτικούς λόγους. Η απόκτηση τέτοιων ερισμάτων δυτικά των Ελληνικών νήσων του Ανατολικού Αιγαίου θα επέτρεπε τον εγκλωβισμό τους και σε δεύτερο χρόνο την αμφιβήτηση της κυριαρχίας ακόμα και επι των μεγαλύτερων απο αυτών. Κατά την 27η συνάντηση των γενικών γραμματέων των δύο υπουργείων , την άνοιξη του 2003, οι μυστικές επαφές για την παραπομπή του θέματος στην Χάγη είχαν ολοκληρωθεί και οι δύο πλευρές θα ζητούσαν απο το Διεθνές Δικαστήριο να διευθετήσει γενικά το πρόβλημα της υφαλοκρηπίδας. Στο σχετικό συνυποσχετικό όμως αναφερόταν ρητά ότι οι δύο πλευρές συναινούσαν να επιλυθούν εκτός απο το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και όλα τα «παρεμπίπτοντα ζητήματα». Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής όταν ο Ελληνας πρέσβης ζήτησε διευκρινίσεις για το ποια είναι αυτά τα παρεπίμπτοντα ζητήματα, ο συνομιλητής του απέφυγε να τα κατονομάσει, δηλώνοντας γενικώς ότι "η Άγκυρα θα έχει το δικαίωμα να θέσει όποιο ζήτημα αυτή νομίζει. Και βεβαίως το Δικαστήριο θα κρίνει εάν αυτά που θα τεθούν από την τουρκική πλευρά είναι ή όχι παρεμπίπτοντα . Ακόμα και αν το Δικαστήριο τα κρίνει μη-παρεπίμπτοντα και δεν γνωμοδοτήσει, η Άγκυρα θα διατηρήσει ακέραιες τις θέσεις της επι αυτών"....Οι διερευνητικές επαφές τελικά δεν κατέληξαν σε συμφωνία και σταμάτησαν αιφνιδιστικά το 2003 . Ο τότε ΥΠΕΞ κ. Παπανδρέου απέδωσε το γεγονός ότι δεν προχώρησε η συμφωνία στο ότι ο ίδιος και ο τότε πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης έκριναν τον Δεκέμβριο του 2003 ότι λόγω της προεκλογικής περιόδου ο κ. Κ. Καραμανλής δεν θα την αποδεχόταν. Βεβαίως σημαντικό ρόλο έπαιξε και η εκτίμηση του Μαξίμου ότι συμφωνία με τους παραπάνω όρους θα συναντούσε σημαντικότατες εσωκομματικές αντιδράσεις.
Το Πίρι Ρέις στους Καλόγερους
Μετά το τέρμα των μυστικών συνομιλιών, η Άγκυρα επέστρεψε στις παλιές καλές δοκιμασμένες μεθόδους για να πιέσει την φοβική ηγεσία των Αθηνών : απειλές χρήσης βίας και λεονταρισμοί. Τον Ιούλιο του ιδίου έτους (2003) το ερευνητικό σκάφος Πιρί Ρέις πραγματοποίησε έρευνες σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στο Κεντρικό Αιγαίο προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να εγγράψει αξιώσεις επι αυτής. Στις συγκεκριμένες έρευνες ένα απο τα σημεία στα οποία έδειξε "ιδιαίτερο ενδιαφέρον" η Άγκυρα ήταν οι βραχονησίδες Καλόγεροι. Στις 11 Ιουλίου το πλοίο απέπλευσε απο το λιμάνι του Τσεσμέ και κατευθύνθηκε προς το Κεντρικό Αιγαίο. Φτάνοντας στην περιοχή των Καλόγερων (8 μίλια βόρεια της βραχονησίδας) πραγματοποίησε νυχτερινές έρευνες με την ανοχή της μουδιασμένης Ελληνικής κυβέρνησης..
"Τυχαίες" παραβιάσεις..
Υπο το παραπάνω πρίσμα ίσως θα έπρεπε να συνεκτιμηθούν και οι συνεχόμενες παρενοχλήσεις ελληνικών μέσων ασκούμενων εντός του Πεδίου Βολής Άνδρου LDG-68 , εντός του οποίου βρίσκεται ποιος άλλος; Φυσικά οι βραχονησίδες Καλόγεροι. Μόλις εχθές τουρκικά F-16 παρενόχλησαν Ελληνική φρεγάτα η οποία εκτελούσε πραγματικά πυρά εντός του ΠΒ. Ανάλογες παρενοχλήσεις έλαβαν χώρα και στο παρελθόν , ένεκα της γνωστής προσπάθειας των Τούρκων να καταργήσουν και τα μόνιμα πεδία βολής στο Αιγαίο, τα οποία σκέκονται εμπόδιο στην σταδιακό γκριζάρισμα της περιοχής
Τι μέλλει γενέσθαι;
Μετά απο αυτή την σύντομη αναδρομή στην ιστορία των Καλόγερων μέσα απο τα ελληνoτουρκικά, πιστεύουμε γίνεται σαφές το πόσο μεγάλη σημασία έχουν αυτοί οι μοναχικοί βράχοι για τα Ελληνικά εθνικά συμφέροντα στην περιοχή του Αιγαίου. Υπο το πρίσμα της επανέναρξης μυστικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας παλι με πρωτοβουλία του Γ.Παπανδρέου (το δις εξαμαρτείν ούκ ανδρός σοφού-αλλά αυτό το ξέρουμε ήδη..) η ανάγκη προβολής της στρατηγικής τους αξίας κρίνεται επιτακτικότερη απο ποτέ.

Η γερμανική «κατοχή» στήν Ελλάδα....

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Βαριά τη σκιά τους στις ελληνικές τηλεπικοινωνίες έριχναν ανέκαθεν οι γερμανικές εταιρείες, με τη Siemens να αποτελεί τον μεγαλύτερο εκπρόσωπό τους. Ακόμα και στο... πιστοποιητικό γέννησης του ΟΤΕ οι Γερμανοί είναι παρόντες, αφού η «Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία», που ίδρυσε τη δεκαετία του 1930 η Siemens, ήταν η βάση για τη δημιουργία μετά τον πόλεμο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.
Στις δεκαετίες που ακολούθησαν τα λογότυπα εταιρειών τόσο από τη Δυτική όσο και από την Ανατολική Γερμανία βρίσκονταν παντού μέσα στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ. Οι τηλεφωνικές συσκευές που εγκαθίστανται στα ελληνικά νοικοκυριά προέρχονται από τις μονάδες παραγωγής της Siemens, η οποία το 1964 και συνεργαζόμενη με την Εθνική Τράπεζα δημιουργεί τη Siemens Τηλεβιομηχανική στη Θεσσαλονίκη, που θα αποτελέσει ισχυρό βραχίονα για την περαιτέρω διείσδυση της πολυεθνικής στις ελληνικές τηλεπικοινωνίες.
Φτάνουμε στα τέλη της δεκαετίας του '80, όταν οι αποφάσεις των κυβερνήσεων εκείνης της περιόδου ανοίγουν τον δρόμο για την κυριαρχία της Siemens και της (συνεργαζόμενης με τη σουηδική Ericsson) Ιντρακόμ στον ΟΤΕ. Η ανάθεση στις δύο εταιρείες των πρώτων ψηφιακών κυκλωμάτων για τον εκσυγχρονισμό του ΟΤΕ προκάλεσε το ενδιαφέρον της Δικαιοσύνης και τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, αποτέλεσε παράλληλα το ορεκτικό για το... κύριο πιάτο που σερβιρίστηκε στα τέλη του 1997, με τις πενταετούς διάρκειας προγραμματικές συμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Siemens έλαβε παραγγελίες από τον ΟΤΕ συνολικού ύψους 158 δισ. δρχ. (464 εκατ. ευρώ), που με διαδοχικές επεκτάσεις ακόμα και μετά τη λήξη των προγραμματικών συμφωνιών το 2002 υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν τα 200 δισ. δρχ. (567 εκατ. ευρώ).
Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται τα συμβόλαια που κέρδισε η Siemens ακολουθώντας τον ΟΤΕ στις βαλκανικές χώρες και, κυρίως, στη Ρουμανία. Ούτε βέβαια οι συμφωνίες που έκλεισε με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση της αγοράς το 2001.
Πρώτα οι Γερμανοί εκσυγχρόνισαν τον ΟΤΕ και μετά τον... αγόρασαν, αφού προηγήθηκε η Marfin Investment Group, που από το καλοκαίρι του 2007 επένδυε στον ΟΤΕ και είχε φτάσει να ελέγχει ώς και το 20% της επιχείρησης. Την άνοιξη του 2008 η εταιρεία μεταβίβασε το συγκεκριμένο ποσοστό στην Deutsche Telekom, η οποία δίνοντας μόλις 430 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο απέκτησε ουσιαστικό λόγο στα διοικητικά του οργανισμού. Συρόμενη από τις εξελίξεις αλλά και από τη συμφωνία που υπέγραψε η ίδια με τους Γερμανούς, η κυβέρνηση της Ν.Δ. υποχρεώθηκε να παραχωρήσει επιπλέον 5% του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom έναντι περίπου 600 εκατ. ευρώ. Οι Γερμανοί, που αυτή τη στιγμή έχουν στην κατοχή τους το 30% των μετοχών του ΟΤΕ, επιδιώκουν την περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου τους προκειμένου να έχουν τον πλήρη έλεγχο του οργανισμού κάποια στιγμή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. *
http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=133984

Παράλληλοι μονόλογοι, σαφής κίνδυνος

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Από την ημέρα που ο Χρήστος Παπουτσής ανακοίνωσε στη Βουλή την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την Οικονομία, το πολιτικό μας σύστημα παραδόθηκε αμαχητί στη γοητεία του φθηνού λαϊκισμού.
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία άρχισαν αμέσως τη μάχη χαρακωμάτων με το νικητή να κερδίζει το βραβείο αυτού που χρέωσε τη χώρα λιγότερο!
Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το ασαφές περιεχόμενο της Επιτροπής που θα συσταθεί.
Το ΠΑΣΟΚ προσανατολίζεται στην σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής η οποία θα διερευνήσει το κατά πόσο οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας παραποιούσαν συνειδητά τα οικονομικά μεγέθη που παρουσίαζαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη Εξεταστική Επιτροπή ΔΕΝ θα ασχοληθεί με τη διαμόρφωση του χρέους αλλά μονάχα με τον τρόπο παρουσίασης του στους αρμόδιους φορείς.
Η Νέα Δημοκρατία λέει "ΝΑΙ" στην Εξεταστική Επιτροπή θεωρώντας ότι... ...αυτή θα ερευνήσει το πως και το γιατί της ελληνικής κρίσης από το 1980 μέχρι σήμερα! Είναι προφανές όμως ότι η Επιτροπή δεν θα συσταθεί για τον λόγο αυτό αλλά για κάτι αρκετά διαφορετικό και πολύ πιο συγκεκριμένο θεματικά αλλά και χρονικά.
Αν η Νέα Δημοκρατία προσέλθει στην Επιτροπή και τινάξει στον αέρα τη διαδικασία αναφερόμενη σε άσχετα γεγονότα, τότε το θεσμικό ατόπημα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα είναι μεγάλο. Το ατόπημα όμως θα λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις αν η Νέα Δημοκρατία μπει στη διαδικασία να εξετάσει τα οικονομικά μεγέθη με βάση τα οποία κατέστη δυνατή η ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Το κόστος για τη χώρα θα είναι τρομακτικό, το ίδιο και οι συνέπειες. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε υπό τη διαρκή εποπτεία των ξένων ΜΜΕ τα οποία διψούν για αίμα...
Συνοψίζοντας, τα δυο μεγάλα κόμματα οφείλουν να θέσουν ως πρώτη προτεραιότητα το εθνικός συμφέρον κι όχι το κομματικό. Αν η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να ερευνήσει τα οικονομικά πεπραγμένα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ας καταθέσει πρόταση για τη σύσταση σχετικής Εξεταστικής Επιτροπής. Είναι δικαίωμα της να το κάνει.
Δεν είναι όμως δικαίωμα της να κανιβαλίσει μια σημαντική θεσμική διαδικασία, μόνο και μόνο για να καλύψει ανθρώπους που στις περασμένες εκλογές ήρθαν αντιμέτωποι με την ιδιαίτερα έντονη λαϊκή αποδοκιμασία.
Όσον αφορά την κυβέρνηση, οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, μακριά από μικροπολιτικές τακτικές και επικοινωνιακά τερτίπια. Οφείλει να αναδείξει την ουσία της υπόθεσης αλλά όχι με όρους εκδικητικούς.

Καταγγελίες γαλλίδας υπουργού για κερδοσκοπία σε βάρος της Ελλάδας

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Έξι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κερδοσκόπησαν με το ελληνικό χρέος στη διάρκεια της παρούσας κρίσης, φέρεται να υποστήριξε η Γαλλίδα υπουργός Οικονομικών Κριστίν Λαγκάρντ.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η κ. Λαγκάρντ ανέφερε σε κεκλεισμένων των θυρών συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης ότι έξι ιδρύματα «αγγλοσαξωνικής προέλευσης» κερδοσκόπησαν εις βάρος της Ελλάδας... Η Γαλλίδα υπουργός εμφανίστηκε επίσης θετική, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο ενδεχόμενο να αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σχετικά με τα ελληνικά δημοσιονομικά προβλήματα, υπογραμμίζοντας όμως ότι κάτι τέτοιο θα ήταν «περιττό».
Εντολή Θαπατέρο στις μυστικές υπηρεσίες να ερευνήσουν ανάλογες επιθέσεις εις βάρος της χώρας του
Μετά τις δηλώσεις της υπουργού Οικονομικών της Γαλλίας ότι έξι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κερδοσκόπησαν εις βάρος της Ελλάδας, ήρθε στο φως η εντολή του Ισπανού πρωθυπουργού Θαπατέρο στις μυστικές υπηρεσίες να ερευνήσουν ανάλογες «επιθέσεις» εις βάρος της χώρας του. Την ίδια ώρα, η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ εξαπέλυσε πυρά κατά τραπεζών που κάλυψαν το χρέος της.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», που επικαλούνται δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El Pais, ο Ισπανός πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Θαπατέρο ανέθεσε στο Εθνικό Κέντρο Αντικατασκοπίας (CΝΙ) να ερευνήσει κατά πόσον «πίσω από τις επιθέσεις των επενδυτών και την επιθετικότητα μερικών αγγλοσαξονικών μέσων ενημέρωσης βρίσκονται μόνο οι δυνάμεις της αγοράς και τα προβλήματα της ισπανικής οικονομίας ή κάτι παραπάνω».
Ο Ισπανός πρωθυπουργός, άλλωστε, έχει υπαινιχθεί επανειλημμένα ότι οι επιθέσεις του βρετανικού και αμερικανικού Τύπου έχουν στην πραγματικότητα στόχο το ευρώ. Σε ιδιωτικές του συζητήσεις, μάλιστα, έχει εκφράσει την έκπληξή του για τη βιαιότητα ορισμένων από αυτές τις επιθέσεις. Πάντως, πηγές του CNI αρνήθηκαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

Συμφωνία για αγωγούς και εμπορική συνεργασία

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010

Στην αναθέρμανση της ενεργειακής συνεργασίας με τους αγωγούς Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη και Southstream συμφώνησαν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Γ. Παπανδρέου, στην πολύωρη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Μόσχα.
Ο Ρώσος πρωθυπουργός εξέφρασε την υποστήριξή του προς την Ελλάδα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «ούτε η Ελλάδα, ούτε η Ρωσία ευθύνονται για την οικονομική κρίση, αλλά οι ΗΠΑ που αντιμετωπίζουν επίσης πρόβλημα με το δημόσιο χρέος». «Ιδιαίτερα κρίσιμες σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία» χαρακτήρισε τις οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία ο Έλληνας πρωθυπουργός.Εξ άλλου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι η Ελλάδα θα βγει από τη δύσκολη αυτή φάση πιο δυνατή κι η κρίση θα δώσει στη χώρα τηνευκαιρία να αλλάξει πολλά πράγματα, τα οποία πρέπει να αλλάξει. Εξέφρασε δε τηναισιοδοξία του ότι η χώρα θα βγει πιο δυνατή, οικονομικά και πολιτικά.
Επίσης τόνισε ότι ο ελληνικός λαός είναι αποφασισμένος να στηρίξει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, για να υπάρξει στην Ελλάδα βιώσιμη οικονομία και δίκαιη κοινωνία.
Η συνεργασία με τη Ρωσία, εξ άλλου, όπως τόνισε ο κ.Παπανδρέου, θα βοηθήσειστην ανάταξη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι η κρίση δεν είναι μόνοελληνική ή ευρωπαϊκή, αλλά είναι διεθνής και ότι η Ελλάδα έχει πριν από όλαευθύνη να κάνει τις αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία.
Αναφέρθηκε δε στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να μειώσει το έλλειμμακατά 4 μονάδες το 2010 και στη μείωσή του στο 3% το 2013. Γι΄ αυτό, τόνισε, καιοι συζητήσεις με τη Ρωσία είναι πολύ σημαντικές.Από την πλευρά του ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναφερόμενος στην οικονομία, τόνισε ότιείναι γνωστές οι δυσκολίες στην ελληνική οικονομία, οι δυσκολίες αυτές δενείναι κάτι καλό, αλλά εξέφρασε την βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα τις ξεπεράσει και αναφέρθηκε στο θετικό, όπως είπε, μήνυμα που έδωσαν σήμερα οι υπουργοίΟικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας- Ρωσίας θα βοηθήσουν τις δύο χώρες να ξεπεράσουν τις οικονομικές τους δυσκολίες. Ο Ρώσος πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση δενξεκίνησε από την Ελλάδα, τη Ρωσία ή την Ευρώπη, αλλά ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα με τις άλλες χώρες, δηλαδή υψηλόέλλειμμα και τεράστιο εξωτερικό χρέος.
Αναφορικά με τον ενεργειακό τομέα, ο κ. Παπανδρέου τόνισε πως οι δύοαντιπροσωπείες συμφώνησαν να προχωρήσει το συντομότερο ο αγωγός Μπουργκάς -Αλεξανδρούπολη, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών ευαισθησιών και πάντα σεσυνεργασία με τη Βουλγαρία. Σχετικά με τον αγωγό φυσικού αερίου South Stream, ο κ. Παπανδρέου ανέφερε ότιοι δύο πλευρές είναι έτοιμες να υπογράψουν νομική συμφωνία για την ίδρυση φορέαπου θα έχει έδρα στην Αθήνα.
Ο κ. Πούτιν επέμεινε ιδιαίτερα στην υλοποίηση του αγωγού South Stream και άλλων ανάλογων μεγάλων σχεδίων, τα οποία, όπως είπε, θα βοηθήσουν στην ανάπτυξητης οικονομίας. Ειδικότερα για τον South Stream, ο ρώσος πρωθυπουργός επισήμανε ότι δεν είναιένα διμερές ελληνορωσικό σχέδιο, αλλά ένα μεγάλο διεθνές σχέδιο, το οποίουλοποιείται με βάση τις αρχές της αγοράς και δεν έχει κανένα πρόβλημαχρηματοδότησης, ενώ έχει εκφραστεί και ενδιαφέρον από δέκα ευρωπαϊκές χώρες νασυμμετέχουν στο έργο.
Οι συζητήσεις αφορούσαν και στην ανάπτυξη του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών,το οποίο μειώθηκε κατά 40% το 2009, λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως είπε ο κ. Πούτιν. Από ελληνικής πλευράς εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των εξαγωγώναγροτικών προϊόντων στη Ρωσία, η αγορά της οποίας μπορεί να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες.
Για την περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων συστήθηκε κοινή διυπουργικήεπιτροπή, η οποία συνεδρίασε για πρώτη φορά σήμερα και θα επαναλάβει τησυνεδρίασή της τους επόμενους μήνες και πάλι στη Μόσχα.
Ο Ρώσος πρωθυπουργός έκανε λόγο για συνεργασία στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου και η ελληνική πλευρά για τηνανάπτυξη των σχέσεων στον τουριστικό τομέα, καθώς και στις μεταφορές. Για τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και τον τομέα των μεταφορών, ο κ.Πούτιν τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει σημαντικός ενεργειακός καιδιαμετακομιστικός κόμβος στην Ευρώπη και μπορεί εκεί να προσελκύσει επενδύσεις,οι οποίες θα ενισχύσουν το ειδικό βάρος της Ελλάδας στην Ευρώπη.
Οι δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν και θέματα διμερούς πολιτικής συνεργασίας και οκ. Παπανδρέου τόνισε ότι οι δύο χώρες έχουν κοινές αντιλήψεις στις πολιτικέςγια την ευρύτερη περιοχή. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα στον τομέα των διεθνών σχέσεων έχει σ υμβάλειιδιαίτερα στην υιοθέτηση ενός διαλόγου για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, στην οποία,όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Ρωσία είναι αναπόσπαστο μέλος.
Αναφέρθηκε ακόμη στη συνεργασία των δύο χωρών στην περιοχή των Βαλκανίων καιευχαρίστησε τη ρωσική πλευρά για την επίμονη , δίκαιη και σταθερή θέση της στο Κυπριακό. Συζητήθηκε επίσης η μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελλάδα στο θέμα τηςδιοργάνωσης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων το 2014 στο Σότσι της Ρωσίας καιγια την ολυμπιακή εκεχειρία.ΝΕΑ
Medvedev προς Παπανδρέου: Ζητείστε βοήθεια από ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα
Ο Ρώσος Πρόεδρος Dmitry Medvedev δήλωσε πως παρότρυνε τον Γιώργο Παπανδρέου να στραφεί προς το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα για βοήθεια, μεταδίδει το Reuters.
«Μόλις συνάντησα τον Έλληνα Πρωθυπουργό και του συνέστησα να στραφεί στο ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα ώστε να λύσει τα προβλήματα του Ελληνικού κράτους,» ανέφερε ο Medvedev στην αρχή μιας συνάντησης με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Robert Zoellick.
«Ποτέ δεν ξέρεις ποιος πρόκειται να ζητήσει βοήθεια,» απάντησε από την πλευρά του ο Zoellick, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.Σύμφωνα με το ΑΠΕ ο Ρώσος πρωθυπουργός, από την πλευρά του, υποδεχόμενος τον Έλληνα ομόλογό του και την ελληνική αντιπροσωπεία, εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του κ. Παπανδρέου στη Μόσχα και αναφέρθηκε στις φιλικές σχέσεις της Ρωσίας με την Ελλάδα, οι οποίες είναι πολύ στενές, ειδικότερα στον οικονομικό τομέα.
Ο κ. Πούτιν ανέφερε επίσης ότι υπολογίζει πως η νέα ελληνική κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου θα υποστηρίξει όλα τα καλά που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο στις σχέσεις των δύο χωρών. Διαβεβαίωσε μάλιστα τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι η ρωσική πλευρά, με την ευκαιρία της επίσκεψης του κ. Παπανδρέου, θα κάνει ότι είναι δυνατό για να δώσει μια νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις.Απαντώντας ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας εκτείνονται σε βάθος χρόνου, είναι σχέσεις παράδοσης και πολιτισμού, αλλά έχουν αναπτυχθεί και οι σχέσεις στον πολιτικό και οικονομικό τομέα.
Η στρατηγική συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας, πρόσθεσε ο κ. Παπανδρέου, πρέπει να γίνει πιο πρακτική, ουσιαστική και αποτελεσματική.Το πρωί ο κ. Παπανδρέου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ρωσικής Δούμας Μπόρις Κρισλόφ και τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Σεργκέϊ Μιρόνοφ.
Παπανδρέου: "Η κατασκευή του Μπουργκάς - Αλεξ/πολη πρέπει να ξεκινήσει σε 6 μήνες"
Με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου στη Ρωσία σε δημοσίευμά του με τίτλο "Η κατασκευή του Μπουργκάς - Αλεξ/πολη να ξεκινήσει σε 6 μήνες" το Capital.gr είχε αναφέρει νωρίτερα τα εξής: «Οι απαραίτητες διαδικασίες, περιλαμβανομένων των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η συμφωνία για τη διέλευση transit, του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Η κατασκευή του έργου πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μετά».
Με την ξεκάθαρη αυτή δήλωση που έγινε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, προσέρχεται σήμερα στις συναντήσεις που θα έχει με τη ρωσική πολιτική ηγεσία στη Μόσχα, ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Μάλιστα το ρωσικό πρακτορείο, στο σχετικό τηλεγράφημα, ερμηνεύει τη δήλωση του πρωθυπουργού ως «εγκατάλειψη των όποιων αμφιβολιών για το project».
Ο κ. Παπανδρέου βρίσκεται ήδη από εχθές στη Μόσχα και βάσει προγράμματος αναμένεται να έχει διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της Ρωσίας: τον πρόεδρο της κρατικής Δούμας Boris Gryzlov, τον πρόεδρο του ομοσπονδιακού συμβουλίου Sergey Mikhailovich Mironov, το Ρώσο πρόεδρο Dmitry Medvedev και τέλος το Ρώσο πρωθυπουργό Vladimir Putin.
Σημειώνεται ότι για τον Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, έχει ήδη γίνει μια πρώτη προεργασία στην πρόσφατη επίσκεψη του υφυπουργού ενέργειας Γ. Μανιάτη στη Σόφια, όπου και εξασφαλίστηκαν προφορικές εγγυήσεις για την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών μελετών από βουλγαρικής πλευράς. Ο κ. Μανιάτης συνοδεύει τον κ. Παπανδρέου στη ρωσική πρωτεύουσα. Εκτός όμως του πετρελαιαγωγού, στο επίκεντρο της «ενεργειακής ατζέντας» του κ. Παπανδρέου στη Μόσχα θα βρεθεί και ένας άλλος αγωγός, ο περίφημος South Stream. Τον περασμένο Μάιο είχε υπογραφεί η βασική συμφωνία μεταξύ ΔΕΣΦΑ και Gazprom για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου, που θα διέρχεται το ελληνικό έδαφος. Στη συμφωνία περιλαμβάνονταν οι όροι συνεργασίας στο προεπενδυτικό στάδιο αλλά και οι βασικές προβλέψεις για τη σύσταση της κοινοπραξίας μεταξύ των δύο εταιρειών. Η κατασκευή του αγωγού συνδέεται και με την επέκταση τη συμφωνίας προμήθειας αερίου που έχει η χώρα μας μέχρι το 2015 από τη ρωσική Gazprom.

Σεισμικα όπλα εναντίον Αιτής και Ιράν;

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Πληροφορία που προήλθε από τον ρωσικό στόλο, αναφέρει ότι ο σεισμός της Αϊτής προκλήθηκε από δοκιμή νέου αμερικανικού «σεισμικού όπλου», το οποίο δοκιμάστηκε με το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί εναντίον του Ιράν. Παρόμοια αποκάλυψη έκανε και ο πρόεδρος της Βενεζουέλα Ούγκο Τσάβεζ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για υπόγεια αμερικανική δοκιμή ενόψει του πολέμου με το Ιράν.
Πληροφορία του τηλεοπτικού σταθμού Russia Today, αναφέρει ότι και η Μόσχα έχει κατηγορηθεί για την κατοχή και χρήση παρόμοιου όπλου.
Το 2002 ηγέτης πολιτικού κόμματος στη Γεωργία είχε κατηγορήσει τη Ρωσία ότι επίτηδες προκάλεσε σεισμική δόνηση στη Γεωργία.
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τον προηγούμενο μήναανάλογη «σεισμική δοκιμή» είχαν πραγματοποιήσει οι ΗΠΑ και στον Ειρηνικό, με αποτέλεσμα να προκληθεί σεισμική δόνηση6.5 Ρίχτερ, που έγινε αισθητή και στην πόλη Εύρηκα της Καλιφόρνια.
Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται η υποψία πως “κάτι γνώριζαν οι ΗΠΑ” και για το λόγο αυτό είχαν “πρωτοποθετήσει” στο νησί τον υποδιοικητή του Νότιου Στόλου ναύαρχο P. K. Keen. Για να βρίσκεται εκεί και να επιβλέψει στη διακίνηση της βοήθειας που “αν χρειαζόταν” θα έστελνα εκεί οι ΗΠΑ. μεγέθους
Οι δοκιμές αυτές εντάσσονται στο πρόγραμμα High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), που μπορεί να προκαλέσει καιρικές ανωμαλίες, όπως πλημμύρες, ξηρασίες και τυφώνες.
Μελετητές, έχουν συνδέσει το πρόγραμμα αυτό με το ενδεχόμενο να είχε δοκιμαστεί και στην πρόκληση του σεισμού 7,8 Ρίχτερ που είχε σημειωθεί στην κινεζική πόλη Sichuan στις 12 Μαΐου 2008.
Το πρόγραμμα αυτό δοκιμάζεται στις ΗΠΑ από το 1970 και αρχικά είχε επικεντρωθεί στη δημιουργία “shockwave bombs“.
Η Ρωσία είχε ήδη καταγγείλει τον αμερικανικό στρατό ότι χρησιμοποιεί παρόμοια όπλα και ότι τα είχε χρησιμοποιήσει προκαλώντας τον φονικό σεισμό των 7,2 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν, το Μάρτιο του 2002.
Στα μέσα του 1990 στην Κρατική Δούμα της Ρωσίας είχε γίνει επερώτηση από 90 βουλευτές που υποστήριζαν ότι οι ΗΠΑ δημιουργούν ένα νέο γεωφυσικό όπλο που μπορεί να προκαλέσει αναταράξεις στον φλοιό της Γης με υψηλής συχνότητας ραδιοκύματα“.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν ήξερε τίποτα για τις «δημιουργικές» αλχημείες;

Αντιγράφω από το επίσημο βιογραφικό του Υπουργού Οικονομικών κ Παπακωνσταντίνου:
«…Διετέλεσε σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη (1998-2000), Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2000-2002), εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της ΕΕ, μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) του Υπουργείου Οικονομίας, και συντονιστής της προετοιμασίας της «Χάρτας Σύγκλισης» της Ελληνικής οικονομίας.»
Δηλαδή, όλο το διάστημα, που η Κυβέρνηση Σημίτη έκανε αυτές τις «δημιουργικές» αλχημείες για να εξαφανίσει το έλλειμμα, με τη βοήθεια του Χουντίνι, συγγνώμη τη Goldman Sachs ήθελα να πώ, ο κ. Παπακωνσταντίνου ήταν :
-Σύμβουλος του Πρωθυπουργού
-Εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (κρατηθείτε»
-Συντονιστής της προετοιμασίας της «Χάρτας Σύγκλισης» της Ελληνικής Οικονομίας.
Θέλει, να μας πει ο κ. Παπακωνσταντίνου ότι δεν γνωρίζει τίποτα;
Ότι δεν έχει σχέση με όσα διαδραματίστηκαν εκείνη την περίοδο.
Ότι δεν έχει ευθύνη για τα ψεύτικα στοιχεία που έστελναν στη Εurostat;
Μήπως για αυτό θύμωσαν οι Ευρωπαίοι, που τον βρήκαν πάλι μπροστά τους και επιχείρησε ,ξανά ,να τους παραπλανήσει; Μήπως είναι μια καλή ιδέα, η Ν.Δ. να καλέσει τον κ. Παπακωνσταντίνου στη Βουλή για να εξηγήσει στο Κοινοβούλιο και τον Ελληνικό λαό πώς γίνονταν οι δουλειές;
Και μια απορία: Για αυτές τις συμφωνίες με τη Goldman Sachs, είχε ενημερωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο; Ο κ. Παπανδρέου, Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών είχε ακούσει τίποτα; Μήπως συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που έγιναν;
Τέλος, έχει την καλοσύνη να μας εξηγήσει ο κ. Παπακωνσταντίνου, τι συνέβη τον Νοέμβριο του 2009 και απέρριψαν τη …γενναιόδωρη προσφορά της Goldman Sachs, να επαναλάβει το ίδιο κόλπο; Τι περιελάμβανε η πρόταση; Ποιοι ήταν οι όροι της; Κρατήθηκαν πρακτικά από τη συνάντηση; Έχουν ανταλλαγεί επιστολές;
Κώστας Ροδινός
Υ.Γ.: Αλήθεια γιατί στο βιογραφικό του ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν αναφέρει ότι ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ. Το ξέχασε ή θέλει να το ξεχάσουμε εμείς;

Ερχεται το αλλάζουμε και βουλιάζουμε ή μας σώζει η Μόσχα;

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Είναι μερικές φορές που ο αρθρογράφος προτιμά να μη γράψει όσα έχει στο μυαλό του. Προτιμά να μη τα γράψει γιατί είναι οδυνηρά, και στον ίδιο, και στο κοινό του.
Όμως είναι καλύτερο να τα λέμε, και είναι καλύτερο να τα λέμε, όσο είναι καιρός να αποτρέψουμε τα χειρότερα, έστω κι αν στενοχωριόμαστε ή στενοχωρούμε.
του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Στην ξέρα κινδυνεύει τώρα να καταλήξει, και με μεγάλη μάλιστα ταχύτητα, το καράβι “Ελλάς”, με “καπετάνιο” τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και “πλήρωμα υπηρεσίας” από το ΠΑΣΟΚ “νέας κοπής”. Δεν το αξίζει ο Πρωθυπουργός, δεν το αξίζουμε κι εμείς, αλλά ο κίνδυνος είναι μπροστά.
Οι προβλέψεις βέβαια είναι δύσκολες όταν τα φαινόμενα των διεθνών οικονομικών μπούν σε μη γραμμική περιοχή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν το καράβι θα τσακιστεί ή θα μισοβουλιάξει, εγκαινιάζοντας μια ιστορική παρακμή, ή αν θα αλλάξουν τελευταία στιγμή κατεύθυνση οι αέρηδες ή εμφανισθεί από μηχανής Θεός με τη μορφή π.χ. Γερμανίας ή EΕ να μας σώσει, ούτε αν θα πρόκειται για σωτηρία ή αργό θάνατο. Αυτό που όμως ξέρουμε είναι ότι το σκάφος Ελλάς πλέει λάθος σε πολύ επικίνδυνα νερά. Kι όπως γράψαμε προ έτους, από τις στήλες του αδελφού Μετροπόλιταν, ο ελληνικός χώρος αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση μετά το 1945, αυτής του 1974 περιλαμβανομένης.
Σε διάστημα τριμήνου, η κυβέρνηση σπατάλησε πολιτικό κεφάλαιο που κανονικά θέλει τρία χρόνια να ξοδευτεί. Και τα πολύ χειρότερα είναι ενδεχομένως μπροστά μας. Είναι γεγονός ότι η διαχείριση Καραμανλή υπήρξε εγκληματικά καταστροφική. Οι υπουργοί της θέλουν κρέμασμα. Δυστυχώς όμως και η κυβέρνηση που ακολούθησε φάνηκε παράλυτη, απροετοίμαστη, χωρίς επαρκή κατανόηση των προβλημάτων και του διεθνούς περιβάλλοντος. Είναι, όπως είπαμε, οδυνηρό να τα γράφει κανείς αυτά, πιο οδυνηρό όμως να μην λέει και να μην κάνει τίποτε όσο υπάρχει ακόμα λίγος χρόνος για να αποτραπούν τα χειρότερα.
Για να αποτραπούν όμως, πρέπει η κυβέρνηση να αντιληφθεί τι συμβαίνει και να αρχίσει να υπερασπίζεται την Ελλάδα από τις επιθέσεις των αγορών, δηλαδή των μεγάλων πιστωτικών ιδρυμάτων του Σίτι και της Γουόλ Στρητ και των κρατών με τα οποία συνδέονται, όπως ιδίως οι ΗΠΑ, η Βρετανία, οι φίλοι του Ισραήλ. Η κυβέρνηση πρέπει να αρχίσει την υπεράσπιση της χώρας προτού η βλάβη καταστεί ανήκεστος και η χώρα αντιμετωπίσει το φάσμα μιας ενδεχόμενης πτώχευσης, με τη μια ή την άλλη μορφή.
Το πρόβλημα πλέον δεν είναι το δημόσιο χρέος, η διαφθορά και κακοδιοίκηση στην Ελλάδα, ή οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων! Αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα είναι η επίθεση από αριθμό μεγάλων επενδυτικών τραπεζών, funds και οίκων αξιολόγησης, επίθεση που ξεκίνησε μεν με επίκληση υπαρκτών προβλημάτων, ήδη όμως κατέστη τελείως δυσανάλογη προς τα αίτια που τη δικαιολόγησαν. Δυστυχώς όμως, μετά από ένα τρίμηνο ακατανόητων χειρισμών, ταλαντεύσεων και παλινδρομήσεων, ο κ. Παπανδρέου στέκεται τώρα σούζα απέναντι στις απαιτήσεις των αγορών, χωρίς αυτή η στάση να εξασφαλίζει τουλάχιστον κάποια μορφή σωτηρίας, αποτροπής των χειρότερων - το αντίθετο!
Την όποια δύναμη του “νέου πατριωτισμού” δεν την νοιώθουν τώρα ούτε οι ΅νταβατζήδες των αγορών΅, ούτε ο Αχμέτ Νταβούτογλου. Τα φτωχότερα και λαϊκότερα κοινωνικά στρώματα της Ελλάδας τη νοιώθουν, όσοι δουλεύουν ή θέλουν να δουλέψουν, αντί να ζούνε πλουσιοπάροχα από κλεμμένα, φοροδιαφυγή και ανταλλαγή αέρα κοπανιστού. Φτωχοί, νέοι, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα ενός “λαμογιστάν”, που συγκροτείται πολιτικά στον δικομματισμό και πληρώνεται κανονικά από τη Ζήμενς και ένας Θεός ξέρει ποιους άλλους. Ο ελληνικός λαός κινδυνεύει να δει να εξανεμίζονται κατακτήσεις δύο ή τριών γενεών. Καλείται να κάνει ανθρωποθυσίες στον Μολώχ των "αγορών" χωρίς τουλάχιστο να ξέρει ότι κάνοντάς τες τουλάχιστο θα σωθεί…
Σενάρια καταστροφής: ΔΝΤ ή ΕΕ;
H εμπειρία δεκαετιών επεμβάσεων του ΔΝΤ παγκοσμίως είναι πασίγνωστή. Παντού όπου επενέβη το ΔΝΤ, το αποτέλεσμα ήταν η καταστροφή οικονομιών και κοινωνιών. Το Ταμείο δεν επεμβαίνει με επιδίωξη να σώσει τις χώρες, αλλά να σιγουρέψει την αποπληρωμή του χρέους. 'Η, για να είμαστε ακριβέστεροι, να διατηρήσει σε κατάσταση μόνιμης χρέωσης τις χώρες, στην κατάσταση περίπου που ήταν πριν από μερικές γενεές οι χωρικοί στην Ελλάδα, τυπικά μεν ελεύθεροι, ουσιαστικά όμως δουλοπάροικοι, εξαρτημένοι απόλυτα για την επιβίωσή τους από την εξουσία του τσιφλικά, του κεφαλαιούχου, του βουλευτή, που απομυζούσαν ολόκληρη την υπεραξία του χωρικού, αφήνοντάς του μόλις τα προς το ζην.
Σε συνθήκες άλλωστε παγκοσμιοποίησης, δηλαδή κατάργησης κάθε μορφής προστατευτισμού, ιδίως από την ΕΕ, δεν θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας η αύξηση της παραγωγικότητάς της μέσω μείωσης ενός ήδη πολύ χαμηλού κόστους εργασίας, όταν αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό Βουλγαρίας, Τουρκίας ή Κίνας. Η μείωση του κόστους εργασίας και του κοινωνικού κράτους θα συνοδευθεί, αντίθετα, από ισχυρά φαινόμενα κοινωνικής αποσύνθεσης, με κόστος πιθανώς πολλαπλάσιο των “οικονομιών”.
Δεδομένης της επιρροής στο ΔΝΤ των ΗΠΑ, βασικού υποστηρικτή των τουρκικών διεκδικήσεων, είναι προτιμότερη η “σωτηρία” μας από τους Ευρωπαίους και όχι από το ΔΝΤ. Αν όμως οι ευρωπαϊκοί οικονομικοί όροι είναι παραπλήσιοι με αυτούς του Ταμείου, τότε ούτε όφελος θα έχουμε ως χώρα, ούτε θα βγούμε από το τέλμα.
Με αυτά δεν εννοούμε ότι δεν πρέπει να παρθούν μέτρα, ή ότι μπορούμε να αδιαφορήσουμε για το τεράστιο πρόβλημα του χρέους. Κανείς δεν μπορεί να αδιαφορεί για τα δημόσια οικονομικά, έστω και αν δεν είναι παρά σύμπτωμα του προβλήματος, ή για τη διαφορά παραγωγικότητας μιας οικονομίας από τη διεθνή αγορά. Για μια σειρά επίσης λόγους πρέπει να εμφανισθούν επιτέλους στους εθνικούς λογαριασμούς και να φορολογηθούν τα τεράστια αποκρυβόμενα εισοδήματα των ελληνικών μεσοστρωμάτων. Είναι δύσκολο, απαιτεί ισχυρή ταξική σύγκρουση, χωρίς όμως αυτό η Ελλάδα δεν θα ορθοποδήσει ποτέ.
'Ενα οικονομικό ζήτημα γίνεται γεωπολιτικό
Η κρίση του ελληνικού χρέους είναι η κορυφή του παγόβουνου της ελληνικής κρίσης. Το πρόβλημα παροξύνθηκε τον τελευταίο χρόνο, καθώς η κυβέρνηση έκλεισε περίπου το κράτος και επιδόθηκε στη λεηλασία του. Η κυβέρνηση Παπανδρέου ήρθε στην εξουσία με μια σειρά απραγματοποίητες υποσχέσεις και μετά πήγε στις Βρυξέλλες να παραπονεθεί ότι βρήκε άδεια ταμεία, μιμούμενη την απογραφή του Αλογοσκούφη. Υπολόγιζε ίσως ότι το αυστηρό σήμα που θα ερχόταν από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα θα την βοηθούσε στο εσωτερικό.
Τα πράγματα δεν έγιναν καθόλου έτσι. Κανένας δεν είχε ειδοποιήσει τον ελληνικό λαό ότι αντιμετωπίζει κίνδυνο χρεοκοπίας. Οι ¨Ελληνες δεν ήταν διατεθειμένοι να δώσουν σημασία στις αυστηρότατες αντιδράσεις της Κομισιόν και του διεθνούς τύπου, έδωσαν όμως οι αγορές και οι Γερμανοί οικονομολόγοι. Το σημαντικότερο ινστιτούτο οικονομικών ερευνών της Γερμανίας IFO συνέκρινε από τα μέσα Νοέμβρη την Ελλάδα με τη Λήμαν Μπράδερς…Το αντικειμενικά υψηλό έλλειμμα, υψηλό χρέος και πολύ άτεχνους κυβερνητικούς χειρισμούς οδήγησαν στην εξαπόλυση της μεγάλης επίθεσης κατά των ελληνικών τίτλων. Το καταπληκτικό είναι ότι η χώρα βρέθηκε προς στιγμήν στο στόχαστρο και του αγγλοαμερικανικού άξονα και των Γερμανών!
Πίσω από κάθε τέτοια επίθεση κρύβεται μια πληθώρα παραγόντων, όχι μόνο οικονομικών. Εδώ θα μπορούσαμε να πιθανολογήσουμε τους εξής εν δράσει παράγοντες:
‘ την αίσθηση του Βερολίνου ότι η Ελλάδα ταυτίζεται πολύ ισχυρά με τα αμερικανικά συμφέροντα μετά την εκλογή Παπανδρέου
‘ τη διάθεση πίεσης επί της Ελλάδας για να κλείσουν, με σημαίνουσες απώλειες εθνικής κυριαρχίας, οι ενοχλητικές ΅εκκρεμότητες΅ σε Κύπρο, Αιγαίο, Θράκη, Σκόπια, τερματισμό ελληνορωσικών σχέσεων. Η Ελλάδα δεν προβάλλει μεγάλες αντιστάσεις στα καλά της ‘ μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα έκανε μια Ελλάδα υπό εποπτεία του ΔΝΤ
‘ τη διάθεση της Γερμανίας και των αγορών να δώσουν ένα μάθημα σε όλη την ευρωζώνη, για το ποιος θα κληθεί να πλήρώσει τα χρέη και για το καθεστώς άγριας λιτότητας και εργασιακού μεσαίωνα που Βερολίνο και αγορές εισηγούνται για το σύνολό της, ως απάντηση στον ανταγωνισμό Κινέζων κλπ.
‘ τον ανταγωνισμό ευρώ’δολλαρίου, μια θεωρία που διακινούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, άνευ λοιπόν αποδεικτικών στοιχείων
Πέραν αυτών των γεωπολιτικών παραγόντων μπορεί κανείς να διερωτηθεί κατά πόσον η ελληνική επίθεση δεν είναι παρά το δεύτερο κύμα της κρίσης του 2008 που χτυπάει τώρα χώρες και όχι τράπεζες. Εξακολουθεί να υπάρχει μια πληθώρα κεφαλαίων που εξάντλησαν σχεδόν όλες τις δυνατές τοποθετήσεις. Υπάρχει επίσης τεράστιο συσσωρευμένο χρέος που πρέπει να πληρωθεί. Υπάρχει επίσης και κρίση της ίδιας της ευρωζώνης, μιας ζώνης που δεν προστατεύεται επαρκώς από τις εξωτερικές πιέσεις, δεν έχει τρόπο να ανταγωνισθεί τα χαμηλά μεροκάματα της Κίνας ή τα νομισματικά παιχνίδια της Ουάσιγκτον, λειτουργεί πρακτικά ως φορέας μεταφοράς υπεραξίας από την ευρωπαϊκή περιφέρεια στη Γερμανία, που τη χρησιμοποιεί για να αγοράζει αμερικανικό χρέος, ενώ προωθεί εκ των πραγμάτων τις κινεζικές εξαγωγές. Αυτή η ευρωζώνη δεν έχει καμία αλληλεγγύη, με αποτέλεσμα να ξοδεύονται λεφτά των φορολογουμένων για να σώζονται όχι μόνο οι μικροκαταθέσεις, αλλά οι τράπεζες και οι ιδιοκτήτες τους που είχαν πτωχεύσει, να δηλώνεται όμως με κάθε κυνισμό ότι μπορεί να πτωχεύσουν κράτη μέλη της ευρωζώνης!
Τι μπορεί να κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου
Τα ελληνικά οικονομικά προβλήματα είναι δεδομένα και πρέπει να αντιμετωπισθούν. Αν όμως είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα δέχεται μια σκληρή και τελείως δυσανάλογη επίθεση, η χώρα δεν διαθέτει τα οικονομικά μέσα να αντισταθεί. Οι μειώσεις των μισθών και οι αυξήσεις των ετών συνταξιοδότησης είναι μέτρα πανικόβλητων, υπαγορευμένα για άλλους λόγους από το εξωτερικό, που θα εξαντλήσουν σύντομα τη χρησιμότητά τους, αν έχουν οποιαδήποτε χρησιμότητα. Για να αντισταθεί η Ελλάδα δεν έχει οικονομικά μέσα, έχει όμως πολιτικά και γεωπολιτικά.
Πρώτον, πρέπει να φτιάξει τις σχέσεις της με τη Γερμανία, τη Γαλλία και τις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Είναι τελείως αδιανόητο να ΅σνομπάρει΅ η Αθήνα Βερολίνο, Μόσχα και Παρίσι. Δεν αντιλαμβάνεται κανείς γιατί ο κ. Παπανδρέου συναντάται μόλις αυτές τις μέρες με Σαρκοζί και Πούτιν και δεν έχει κλείσει ακόμα ραντεβού με την Κυρία Μέρκελ, πρώτη υποψήφια να βοηθήσει την Ελλάδα, ενώ έχει δει Γκόρντον Μπράουν, Ταγίπ Ερντογάν ή Σόνια Γκάντι!
Δεύτερον, πρέπει η Αθήνα να σταματήσει να επαναλαμβάνει πόσο διεφθαρμένη είναι η χώρα και κακή η διοίκησή της. Αν η Ελλάδα εξακολουθεί να πιέζεται από τους Ευρωπαίους εταίρους της, οφείλει να περάσει στην αντεπίθεση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αλληλεγγύη στους τραπεζίτες και όχι στους ευρωπαϊκούς λαούς, δεν είναι δυνατόν να κατεδαφίσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος, χρειάζεται κάποια μορφή προστατευτισμού και οικονομικής διακυβέρνησης της ευρωζώνης, δεν πρέπει να συνεχισθεί η πτώση του βιοτικού επιπέδου των Ευρωπαίων εργαζομένων. Τότε ο κ. Παπανδρέου θα εύρισκε ευήκοον ους και στους Γερμανούς ψηφοφόρους, αντί να παρουσιάζονται τα προβλήματα της χώρας ως αποτέλεσμα της ανομίας της. Μόνο τις τελευταίες 15 μέρες ο Πρωθυπουργός άρχισε να αναφέρεται δειλά σε ΅επιθέσεις κερδοσκόπων». Επί μήνες, ο γερμανικός, βρετανικός και αμερικανικός τύπος μας βρίζει και μας λοιδωρεί χωρίς καμία απάντηση από κανέναν
Τρίτον, Ελλάδα και Κύπρος είναι δύο σημαντικότατες χώρες για Δύση και ΝΑΤΟ. Σούδα και Ακρωτήρι στηρίζουν ολόκληρη την προβολή ισχύος ΗΠΑ-Βρετανίας στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι δυνατόν τρεις αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες και τρεις οίκοι αξιολόγησης, όλοι πολύ συνδεδεμένοι με την σύμμαχο αμερικανική κυβέρνηση να είναι επικεφαλής της προσπάθειας να πάει η Ελλάδα σε φαλιμέντο, σε απώλεια κεκτημένων γενεών και να κάθονται οι ¨Ελληνες πολιτικοί, οι κ.κ. Παπανδρέου και Σαμαράς να κυττάζουν απαθώς την καταστροφή της χώρας τους, για να μη στενοχωρήσουν τους υπερατλαντικούς συμμάχους. Γιατί δεν κατονομάζουν τις ΅αγορές΅, δηλαδή τους πέντε στενά συνδεόμενους με την αμερικανική κυβέρνηση και το κράτος τραπεζίτες (όπως έκαναν με τον Σόρος τα θύματά του κατά την ασιατική κρίση κι ακόμα το κουβαλάει), ζητώντας από τις συμμαχικές κυβερνήσεις Ουάσιγκτον και Λονδίνου να ασκήσουν την επιρροή τους, αν θέλουν να θεωρούνται συμμαχικές κυβερνήσεις και να απολαμβάνουν τόσο σημαντικών διευκολύνσεων. Θα δίνουμε δηλαδή βάσεις, θα στενάζουμε για να αγοράσουμε τα όπλα τους και αυτοί θα μας «χρεωκοπήσουν»;
Τέταρτον, υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές. Λέγονται Κίνα και Ρωσία. Είναι το οικονομικό και στρατηγικό ισοδύναμο της απόφασης του Ανδρέα Παπανδρέου, όταν απειλήθηκε από την Τουρκία το1987 να στείλει τον Παπούλια στη Σόφια. Είναι φυσικά δύσκολες πολιτικές, επικίνδυνες όχι για την Ελλάδα, της οποίας αυξάνουν την ισχύ, επικίνδυνες για τους πολιτικούς που τις ασκούν. Αλλά δεν μπορεί να καταστραφούμε, ούτε να γίνουμε αποικία των ΗΠΑ στην εξωτερική πολιτική, της Γερμανίας στην οικονομική ή να δώσουμε το μισό Αιγαίο και την Κύπρο στην Τουρκία. Αλλά βέβαια δεν είναι σοβαρό να απευθυνόμαστε στην αφρόκρεμα της αμερικανικής «τραπεζικής μαφίας», στη Γκόλντμαν Ζακς, για να μας φέρει σε επαφή με τους Κινέζους όπως λέγεται ότι έγινε από την κυβέρνηση.

Η παραχάραξη της Ιστορίας ξεκινά απο την Τουρκία

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

Κατασκεύασαν αντίγραφο πλοίου των αρχαίων Ελλήνων Φωκαέων και ετοιμάζονται
να διασχίσουν τη Μεσόγειο προβάλλοντας τον...αρχαίο Τουρκικό πολιτισμό!

Email από noiazomai.net :
"Αυτή τη φορά, η Τουρκική πρόκληση έχει να κάνει με την ταυτότητα του Μικρασιατικού Πολιτισμού, και ιδιαίτερα του περίφημου Ελληνικού Πολιτισμού της Ιωνίας, που αποίκησε με τη σειρά του τον Εύξεινο Πόντο και έπειτα, μετά την καταστροφική μανία των Περσών εναντίον του, στράφηκε δυτικά και έφτασε ως την ίδρυση της Μασσαλίας περί το 600 π.Χ. Συγκεκριμένα, η Τουρκία κατασκεύασε ένα.... «αντίγραφο» αρχαίου ελληνικού πλοίου διαστάσεων 19Χ5 μέτρων, το οποίο ξεκίνησε ένα μακρύ ταξίδι προπαγάνδας στη Μεσόγειο, με υψωμένη επάνω του την Τουρκική Σημαία, ώστε να φτάσει σαν τουρκικό αρχαίο πλοίο της «Ανατολίας» στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην αποικία των αρχαίων Ελλήνων Φωκαέων, την περίφημη Μασσαλία της Γαλλίας, 2.600 χρόνια μετά το πρώτο εκείνο αρχαίο ταξίδι. Η άφιξη υπολογίζεται να γίνει την 1 Ιουλίου, ώστε να παραβρίσκεται εκεί στους εορτ! ασμούς των 320 ετών από την Γαλλική Επανάσταση!
Έπειτα από τη Μασσαλία, μέσω ποτάμιων οδών θα μπει θριαμβευτικά στο ίδιο το Παρίσι, αποτελώντας σπουδαίο αξιοθέατο της πάντα κοσμοπολίτικης Γαλλικής Πρωτεύουσας, παίρνοντας μέρος στις εκδηλώσεις του «Τουρκικού Έτους» στη Γαλλία!!! Υπενθυμίζεται δε ότι η Γαλλία του Νικολά Σαρκοζί είνα! ι επίσημα η πιο αντίθετη Ευρωπαϊκή χώρα στην ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. Η πορεία ίσως του «τουρκικού» πλοίου που το βάφτισαν «Κυβέλη», να μαλακώσει τελικά τους Γάλλους, όπως επιδιώκουν οι Τούρκοι.
Στον γυρισμό πάντως, το αρχαίο «τουρκικό» πλοίο σχεδιάζεται να παρελάσει από την Κεντρική Ευρώπη και μέσω του Δούναβη να βγει στη Μαύρη Θάλασσα, για να καταλήξει θριαμβευτικά το 2010 στην Κωνσταντινούπολη», όπου και θα πάρει μέρος στις εκδηλώσεις «"Ισταμπούλ" - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».
Το πλοίο αυτό, δεν πρέπει να γίνει δεκτό σε ελληνικά λιμάνια! Και σε κανένα Γαλλικό ή άλλο Ευρωπαϊκό!
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΟΛΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ!
Δεν μπορούν οι Τούρκοι να παριστάνουν του αρχαίους Φωκαείς! Δεν μπορούν οι σφαγείς των νεότερων Φωκαέων να παριστάνουν τους πολιτισμένους Ευρωπαίους!
Η Γαλλία ολόκληρη πρέπει να σηκωθεί στο πόδι!
Και μαζί της όλη η δημοκρατική Ευρώπη!
Η παράσταση της Ευρωπαϊ!κής πορείας της Τουρκίας αρχίζει.
Ας είναι εκεί όμως η Ιστορία και η Δικαιοσύνη!

H δήλωση για την Εθνική κυριαρχία και η Λέσχη Μπιντελμπεργκ ετοιμάζουν το έδαφος;

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

Η Δηλωση του Πρωθυπουργού για «μειωμένη εθνική κυριαρχία, λόγω κακού χειρισμού των οικονομικών μας» μπορει να προκάλεσε αντιδράσεις όμως ένα είναι το σίγουρο. Με αυτές τις δηλώσεις η Κυβέρνηση προυλιάνει το έδαφος για αυτά που έρχονται όχι στο μέτωπο της Οικονομίας αλλά για την Εθνική κυριαρχία και μάλιστα όταν οι Αγγλοι υπουργοί αναφέρουν ότι η 'Ελλάδα έγινε προτεκτοράτο της Ευρώπης' τότε τούτο σημαίνει πολλά.

Η μειωμένη κυριαρχία έχει ήδη ξεκινήσει μεθοδικά και απλά. 1ον Η πρώτη απόφαση της Κυβέρνησης ήταν η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης όταν έχουμε ανοιχτό μέτωπο με Τουρκία και την Θράκη με τους αλωνίζοντες κόκκινους πράκτορες απο την αντίπερα όχθη αλλά και την αποκάλυψη για σύρραξη με στόχο την πτώση Ερντογάν. Αυτή η συγκυρία είναι λιαν περίεργη και υποκρύπτει αρκετό παρασκήνιο.

2ον Η κατάργηση του υπουργείου Αιγαίου με την συγχώνευση σε κάποιο άλλο την στιγμή του ανοικτού θέματος των Ιμίων και των συρράξων στο Αιγαίο προκαλεί ενδιαφέρον για την άλωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και την εγκατάλειψη άραγε του δικαιώματος της χώρας μας για επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια όπως προβλέπουν οι Διεθνείς συνθήκες και Κανόνες.

3ον Η προσπάθεια αλλοίωσης του πληθυσμού -θυμίζει την ανταλλαγή πληθυσμών με την συνθήκη της Λωζάννης- λες και υπάρχει συμφωνία με το μεταναστευτικό που και αυτό προκαλείται απο την γενική συγκυρία των εξελίξεων μάλλον έχουν στοχοποιημένο έδαφος.

4ον Η Προσπάθεια και ο ζήλος άραγε στα σχολεία να ξεκρεμάσουν τις εικόνες και θρυσκευτικά σύμβολα αλλά το χειρότερο είναι ότι καταβάλλεται προσπάθεια να φύγει το Εθνόσημο απο τα διακριτικά των αστυνομικών. Αρα για ποιο Εθνος θα αντικρίσει ο πολίτης όταν έχει απεναντί του τον αστυνομικό και τους ζητά τα χαρτιά για παράδειγμα του οχήματός του; Ποιον θα εκπροσωπεί στα αλήθεια εκείνη την στιγμή και γιατί ο πολίτης να εμπιστευθεί όργανο του κράτους που φέρει αόρατες εξουσίες;

5ον Εδώ και καιρό λόγω της οικονομίας γνωρίζουν άπαντες ότι έχουμε υποτιμήσει αλλα ζητήματα και μάλιστα σε ότι αφορά την άμυνα αγοράζονται φρεγάτες όταν την ίδια ώρα παγώνουν τα έργα, κόβονται μισθοί και αυξάνουν τα όρια ηλικίας. Μήπως αυτό λέει κάτι;

Οι απαντήσεις θα έρθουν εντός του έτους πιστεύουν πολιτικοί αναλυτές σε πολλα επίπεδα και επομένως θεωρούμε ότι τόσο με τα σχεδια οικονομίας, τον Καλλικράτη και όσα τονίσαμε απλά συνδέονται με τις βουλές της Λέσχης Μπίντελμπεργκ που ΠΙΣΤΑ ακολουθούν οι υπηκόοι της. Μόνο που ο λαός δεν είναι υπήκοοι κανενός και έχουν Ελέυθερη Βούληση. Αυτό φοβούνται άπαντες...

Ποιος πραγματικά φταίει για το χρέος;

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

Για την εκτίναξη του χρέους τα στοιχεία Κρατικών Προϋπολογισμών δεν επιδέχονται αμφισβήτησης (ο πιο κάτω Πίνακας είναι αποκαλυπτικός).
Το δημόσιο χρέος διπλασιάστηκε την περίοδο 1981-1989 της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ.
Έτος Έλλειμμα (% ΑΕΠ) Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ)
1981 9,8 32,8
1989 14,3 61,5
1990 13,6 71,4
1993 11 110,9
2004 6,9 108,3
2008 6,1 109,6
2009* 12,2 125,3
* Σημείωση: Tα στοιχεία αναφέρονται στην Κεντρική Κυβέρνηση. Για το έτος 2009, τα νούμερα είναι αυτά της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, τα οποία η ΝΔ αμφισβητεί.
Όταν πρωτο-ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση, το χρέος της χώρας ήταν μόλις 32% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα ήταν από τις λιγότερο χρεωμένες χώρες της Ε.Ε..
Το 1989, όταν το ΠΑΣΟΚ έχανε την εξουσία, το χρέος είχε φτάσει το 61,5%! Μέσα σε οκτώ χρόνια είχε αυξηθεί δύο φορές!
Κι ύστερα το ’93, επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έφτασε το 110%! Αλλά αυτό συνέβη, γιατί στο μεταξύ κατέπεσαν οι εγγυήσεις του δημοσίου, για δάνεια που είχαν συναφθεί πριν το 1989, από ΔΕΚΟ και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κι έτσι τα «θαλασσοδάνεια» που πάρθηκαν από το ευρύτερο δημόσιο τομέα επί εποχής ΠΑΣΟΚ κατέπεσαν και «χρεώθηκαν» στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας της περιόδου 1990-93.
Με άλλα λόγια, το ΠΑΣΟΚ καταχρέωσε τη χώρα. Τι απέγινε μετά;
Πολύ απλά, η επόμενη διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να μειώσει το χρέος αισθητά. Το χρέος σταθεροποιήθηκε πάνω από το 100%. Τελικά η Νέα Δημοκρατία το παρέλαβε εκεί, γύρω στο 108%.
Οι γενεσιουργές αιτίες της αύξησης του χρέους στην περίοδο 2004-2008 αναλύονται ως εξής:
1. Συνολικό Πρωτογενές έλλειμμα 8,8% . Η ευθύνη αφορά αποκλειστικά τη διαχείριση των Κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας.
2. Πληρωμές για τόκους του χρέους που μας παρέδωσε το ΠΑΣΟΚ 62,5%, δηλαδή περίπου 50 δις ευρώ!
3. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες 12,5%, δηλαδή περίπου 10 δις ευρώ! Πληρωμές από αλόγιστες προμήθειες για εξοπλισμούς που διενήργησε το ΠΑΣΟΚ στη περίοδο 2000-2003 και αναμένεται να βαρύνουν ακόμα περισσότερο τον Ελληνικό Λαό τα επόμενα 3 χρόνια με το ποσό της τάξης των 3 δις. ευρώ.
4. Χρέη Νοσοκομείων 3,3%, δηλαδή περίπου 2,6 δις ευρώ, που αφορά την περιβόητη τρίτη ρύθμιση των χρεών των Νοσοκομείων (χρέη που είχαν δημιουργηθεί μέχρι το 2004).
5. Υποχρεώσεις στην Κοινωνική Ασφάλιση 8,9%, δηλαδή περίπου 7 δις ευρώ. Υποχρεώσεις που με νόμους που ψηφίστηκαν πριν το 2003 (Νόμος Βερελή για ΔΕΗ – ΟΤΕ, Νόμος Χριστοδουλάκη για ΙΚΑ και ΟΓΑ και άλλοι νόμοι για λοιπά ταμεία) δημιούργησαν και εξακολουθούν να δημιουργούν κάθε χρόνο οικονομική αιμορραγία στον προϋπολογισμό. Αυτή είναι η περίφημη λύση του ασφαλιστικού των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.
6. Λοιπές υποχρεώσεις 4,0%. Περιλαμβάνουν διάφορες πληρωμές και το καθαρό αποτέλεσμα από έσοδα αποκρατικοποιήσεων, αγορές μετοχών, καταπτώσεις εγγυήσεων κλπ. που έστω ότι θα μπορούσαν να αποδοθούν στη διαχείριση της Νέας Δημοκρατίας.
Προκύπτει λοιπόν από την πιο πάνω ανάλυση, ότι το 87,2% των 80 δις ευρώ, δηλαδή σχεδόν 70 δις ευρώ της αύξησης του χρέους στην περίοδο 2004-2008 πήγαν σε υποχρεώσεις με τις οποίες το ΠΑΣΟΚ είχε φροντίσει να επιβαρύνει την περίοδο αυτή, σε μία ύστατη προσπάθεια να κρατηθεί στην εξουσία. Με την αλόγιστη και ανεύθυνη πολιτική του είχε υπονομεύσει το μέλλον του Ελληνικού Λαού και είχε κυριολεκτικά αφήσει χωρίς ουσιαστικές επιλογές τις Κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας αφού της άφηνε ένα περιθώριο για δράση της τάξης του 12,8% μόνο σε όλη την περίοδο.

Καλολαδωμένη μηχανή η σχέση Siemens - κομμάτων

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010


Κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή για τα «μαύρα ταμεία» η δημοσιογράφος Αριστέα Μπουγάτσου. Το υπόγειο δίκτυο που συνέδεε τα ταμεία των δύο μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων με τη Siemens περιέγραψε η δημοσιογράφος, Αριστέα Μπουγάτσου, καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, το γεγονός ότι η γερμανική εταιρεία γνώριζε για το νόμο του Γ. Αλογοσκούφη, περί "επαναπατρισμού" κεφαλαίων πριν κατατεθεί και έσπευσε να καταθέσει 20,9 εκατ. ευρώ στη Societe Generale, στην Κηφισιά, μόλις ψηφίστηκε. Επικαλέστηκε ως απόδειξη των λεγόμενών της, καταθέσεις στελεχών της μητρικής εταιρείας, ενώπιον της γερμανικής Δικαιοσύνης. Παράλληλα, ανέφερε ότι σύμφωνα με την απολογία του Μιχ. Χριστοφοράκου, είχαν ανοιχθεί δύο λογαριασμοί ύψους 600.000 και 400.000 ευρώ αντίστοιχα σε τράπεζα της Ελβετίας. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει στη γερμανική Δικαιοσύνη, μέλη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία δεν κατονόμασε, του διαμήνυσαν να παραμέινουν εκεί τα ποσά. Η Αριστέα Μπουγάτσου εκτίμησε ότι ένας εξ' αυτών ήταν ο Θόδωρος Τσουκάτος.
Σύμφωνα με την απολογία του Μιχ. Χριστοφοράκου, ρόλο ενδιάμεσου στις συναλλαγές με τα κόμματα έπαιζαν διαφημιστές και σύμβουλοι επικοινωνίας. Ο πάλαι ποτέ ισχυρός άνδρας της Siemens Ελλάδος, είχε καταθέσει ότι είχε συστηθεί στην εταιρεία οι καταβολές χρηματικών ποσών γίνονταν σε εκείνον που φέρει το βάρος της τελικής απόφασης και είχε προσθέσει ότι τα κόμματα διέθεταν τον απαραίτητο μηχανισμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοσιογράφος δήλωσε ότι η Siemens διέθετε χρήματα και σε εκπροσώπους του Τύπου, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η "Αλληλλεγγύη" και η "Action Aid" της Αλεξάνδρας Μητσοτάκη, αλλά και στο Μέγαρο Μουσικής, μέσω χορηγιών.
Όπως τόνισε, η σχέση του γερμανικού ομίλου με το ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ. ήταν διαχρονική, αναφέροντας ότι ο νόμος περί προγραμματικών συμβάσεων για τις προμήθειες που ψηφίστηκε το 1996 από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, είχε ως αποτέλεσμα να βάλει η Siemens στα ταμεία της 885 εκατ. ευρώ έως το 2004, αλλά και η Intrakom 1,2 δισ. ευρώ. Για τον ΟΣΕ, τόνισε ότι "έκλεισε" δουλειές ύψους 700 εκατ. ευρώ και περιελάμβαναν ακόμη και την προμήθεια βαγόνιών που δεν ήταν συμβατά με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Όπως κατέθεσε, για τη σχέση ΟΣΕ - Siemens, είχε ενημερωθεί ο Κ. Καραμανλής, από υπηρεσιακούς παράγοντες που, όμως, "έφαγε το μαύρο χώμα".
Η Αριστέα Μπουγάτσου επανέλαβε ενώπιον της επιτροπής όσα έγραψε στην "Ε", περί πιέσεων στον Μιχ. Χριστοφοράκο για την οικονομική ενίσχυση πολιτικών, ακόμη και το 2007, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο.
♦ Εν τω μεταξύ, τα μέλη της Εξεταστικής εξέφρασαν τη δυσφορία τους προς τις δικαστικές αρχές για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί στη Βουλή το σύνολο της σχετικής δικογραφίας.

Έκθεση RAND: "Είμαστε κοντά σε ελληνοτουρκική σύγκρουση"

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Έκθεση του αμερικανικού ιδρύματος στρατηγικών ερευνών RAND, το οποίο χρηματοδοτείται από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας και συντάχθηκε στην Ουάσιγκτον πριν ένα μήνα, παρουσιάζει ως "μεγάλο τον κίνδυνο "θερμής" ελληνοτουρκικής σύγκρουσης στο Αιγαίο, η οποία θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική για τα συμφέροντα των ΗΠΑ στη Μέση ανατολή και τον Καύκασο". Στην αμερικανική έκθεση αναφέρεται πως «παρά το γεγονός ότι οι τουρκοελληνικές σχέσεις έχουν σημαντικά βελτιωθεί από το 1999, οι διαφορές στο Αιγαίο εξακολουθούν να καταστρέφουν τις διμερείς σχέσεις κι αποτελούν απειλή για τη σταθερότητα στην Αν. Μεσόγειο».
«Μέχρις ότου οι διαφορές αυτές επιλυθούν, υπάρχει κίνδυνος πως κάποιο επεισόδιο (όπως το 2006) θα μπορούσε να κλιμακωθεί εκτός ελέγχου και να οδηγήσει σε σύγκρουση, όπως σχεδόν συνέβη για τις βραχονησίδες Ιμια/Καρντάκ τον Φεβρουάριο του '96», σημειώνεται.
Μέσα σ' αυτό το κλίμα «οι Ην. Πολιτείες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους να κάνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιλύσουν τις διαφορές τους στο Αιγαίο», λέει το RAND και σημειώνεται πως ο αριθμός των παραβιάσεων και επεισοδίων από την Τουρκία έχει αυξηθεί σε επικίνδυνο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα παρατίθενται στοιχεία αναχαιτίσεων τουρκικών αεροσκαφών που "ανέρχονται σε 161 (σ.σ. εδώ δεν είναι καλά πληροφορήμένοι. αφού οι αναχαιτίσεις είναι δεκαπλάσιες, εκτός κι αναφέρεται σε ημέρες αναχαιτίσεων) φορές το πρώτο εξάμηνο του 2009" και των ελληνικών καταγγελιών για υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών πάνω από κατοικημένα νησιά.
«Σε μια περίοδο που το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στη συνοχή του και στην αποστολή του στο Αφγανιστάν και στον μετα-σοβιετικό χώρο, το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια διχάζουσα κρίση στο Αιγαίο», αναφέρεται στην έκθεση του RAND που υποδεικνύει λύση με ΝΑΤΟϊκή μεσολάβηση.
Η έκθεση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει όσους θεωρούν ότι τα τελευταία δύο χρόνια η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έχει επιστρέψει εν πολλοίς στα χρόνια πριν το 1999. Η χθεσινή υπέρπτηση των τουρκικών μαχητικών επάνω από το Φαρμακονήσι, αλλά κι οι αποκαλύψεις για το σχέδιο εισβολής "Βαριοπούλα" το 2003 στον Έβρο είναι χαρακτηριστικές του κινδύνου που ελλοχεύει.

Άυξηση - σοκ στην τιμή της αμόλυβδης

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

ΤΗΝ Νύφη πληρώνουν πάλι μοκρομεσαίοι και τα λαικά στρώματα με τις αυξήσεις στα καύσιμα....14 λεπτά ανα λίτρο η επιβάρυνση μετά την αύξηση του ειδικού φόρου
Άνοδο 14,3 λεπτά ανά λίτρο φέρνει στην τιμή της αμόλυβδης η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Επιβάρυνση έξι λεπτών ανά λίτρο και στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν επηρεάζεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
Η επιβάρυνση είναι........ δώδεκα λεπτά στο λίτρο (14,3 με τον ΦΠΑ) για την αμόλυβδη και πέντε λεπτά (0,06 με τον ΦΠΑ) για το πετρέλαιο κίνησης.
Η κυβέρνηση, αποφάσισε να προχωρήσει σε κατακόρυφη αύξηση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Από τα 410 λεπτά ανά χίλια λίτρα που ήταν μέχρι σήμερα, εκτόξευσε τον ειδικό φόρο στα 530 ευρώ δηλαδή κατά 29%. Βάσει του νόμου, επί του ειδικού φόρου επιβάλλεται και Φ.Π.Α. Αυτό σημαίνει ότι η τελική επιβάρυνση θα φτάσει στα 14,3 λεπτά με την μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, να εκτοξεύεται στο 1,25. Ήδη, εκφράζονται φόβοι για κύμα ανατιμήσεων σε σειρά προϊόντων λόγω της εκτόξευσης του μεταφορικού κόστους.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου:
►Ο ειδικός φόρος στην βενζίνη με μόλυβδο (την παλαιά super) αναπροσαρμόζεται από τα 421 στα 541 ευρώ ανά 1000 λίτρα
►Ο ειδικός φόρος για την αμόλυβδη, ανεβαίνει από τα 410 ευρώ στα 530 ευρώ ανά 1000 λίτρα
►Ο ειδικός φόρος για τη βενζίνη αεροπλάνων, αυξάνεται από τα 437 στα 557 ευρώ
►Για το πετρέλαιο κίνησης, (diesel) ο ειδικός φόρος αυξάνεται από τα 302 στα 352 ευρώ.
Στο σχέδιο νόμου ορίζεται ότι οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται από σήμερα Τρίτη, ημέρα κατάθεσης του σχεδίου νόμου στη Βουλή

Η αισχρή Αλβανική προπαγάνδα και η απόπειρα διαστρέβλωσης της ελληνικότητας των Αρβανιτών

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

Επειδή παρατηρείται μια πολύ εντονη αμφισβήτηση της Ελληνικότητας καθαρών ελληνικών φυλών οφείλουμε να δώσουμε τις απαραίτητες εξηγήσεις και απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα. Κάποιοι έφθασαν στο σημείο να αμφισβητήσουν την Ελληνικότητα των Αρβανιτών!Υιοθετούν δηλαδή την αλβανική προπαγάνδα!
Ποιοί είναι οι Αρβανίτες; Ποιά είναι η σχέση τους με τους Αλβανούς;
Επί Τουρκοκρατίας ο πληθυσμός της Αλβανίας ήταν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Και οι μισοί από αυτούς να είχαν μεταναστεύσει στην Ελλάδα δεν θα είχαν αλλοιώσει τον ελληνικό λαό, ο οποίος ήταν αρκετά εκατομμύρια.
Η μεγάλη αύξηση του Αλβανικού πληθυσμού έγινε τον 20ο αιώνα (800.000 το 1912, 1.000.000 το 1938) και πήρε μεγάλες διαστάσεις στα 45 χρόνια του Μαοϊκού καθεστώτος, όπου πλησίασε τα 3.000.000. Αλλά στο χρονικό αυτό διάστημα οι Αλβανοί δεν είχαν την δυνατότητα να εγκατασταθούν στο ελληνικό έδαφος. Οι Αλβανοί Μουσουλμάνοι, οι οποίοι αποτελούν την πλειονότητα του Αλβανικού πληθυσμού εγκατέλειψαν το 1923 μαζί με τους Τούρκους την Ελλάδα.
Όσον αφορά τους Αλβανούς (της βόρειας Αλβανίας) που δεν έχουν σχέση με Έλληνες δεν είναι σίγουρο κατά πόσον πρόκειται περί αυτόχθονος λαού της Βαλκανικής Χερονήσου. Ο Φλάβιος Αρριανός μας αναφέρει στην ιστορία του ότι ο Μέγας Αλέξανδρος πολέμησε στην Ασία εκτός όλων των Ασιατικών λαών και με Αλβανούς. Επομένως εκτός άν πρόκειται για απλή συνωνυμία, οι σύγχρονοι Αλβανοί είναι μετανάστες από την Ασία. Να τονιστεί επίσης ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Νοτίου Αλβανίας έχει ελληνική καταγωγή (Αρβανίτες-Καραγκούνηδες).
Ποιοί είναι όμως οι Αρβανίτες και πως αποδεικνύεται η ελληνικότητα τους;...
Προς το τέλος της βυζαντινής περιόδου παρατηρήθηκε σημαντικό μεταναστευτικό κύμα από την Βόρεια Ήπειρο προς την κυρίως Ελλάδα. Η Βόρεια Ήπειρος όμως ήταν ανέκαθεν ελληνική, συνεπώς δεν μπορούμε να μιλάμε για εισβολή ετερόφυλου στοιχείου. Οι πληθυσμοί αυτοί είχαν ξεκινήσει από την σημερινή Νότιο Αλβανία. Άλλοι απ’ αυτούς είχαν διατηρήσει την αλβανική γλώσσα, ενώ άλλοι είχαν γίνει λατινόφωνοι, δηλ. Αρβανιτόβλαχοι, οι αλλιώς λεγόμενοι στην Ακαρνανία Καραγκούνηδες. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν Χριστιανοί αλλά η γλώσσα τους προέρχεται από την αλβανική, ενώ είναι βαθύτατα επηρεασμένη από την ελληνική.
Το 1350-1430 μ.Χ επί Μανουήλ Καντακουζηνού και Θεοδώρου Β΄ Παλαιολόγου ήρθαν στην Πελοπόννησο Αλβανόφωνοι Χριστιανοί, καλεσμένοι από τους δεσπότες του Μυστρά να πυκνώσουν τον αραιωμένο από τους συνεχείς πολέμους, τους λιμούς και τις θεομηνίες πληθυσμό. Η καταγωγή τους ήταν από τους πανάρχαιους Ιλλύριους Έλληνες της Ηπείρου. Ορεσίβιοι βοσκοί και κυνηγοί, απλοϊκοί και άξεστοι, καρτερόψυχοι, με μεγάλη αντοχή ρώμη και τόλμη, ψηλοί, αρρενωποί και λυγερόκορμοι.
Χριστιανοί, ακραιφνείς Έλληνες Ηπειρωτικής κι αυτοί καταγωγής όπως και οι Σουλιμοχωρίτες ήσαν και οι Λιδωρίσιοι της Γορτυνίας. Η αλήθεια αυτή επιβεβαιώνεται τόσο από ιστορικά όσο και ανθρωπολογικά στοιχεία. Η πρόσφατη έρευνα του Θ. Πίτσιου στην Πελοπόννησο επιβεβαίωσε ότι οι εκεί Αρβανίτες όχι μόνο δεν είναι φυλετικώς διναρικοί, αλλά πολύ «μεσογειακώτεροι» και από τους Έλληνες της Ηπείρου. Εξετάστηκαν οι ανθρωπολογικές παράμετροι (μέσος κεφαλικός δείκτης, ύψος μύτης, πλάτος σαγωνιού, ορθομετωπία) φθάνοντας στο συμπέρασμα ότι οι Αρβανίτες δεν διαφέρουν από τους Έλληνες των γειτονικών τους χωριών. Γι αυτό και οι Φράγκοι δεν τους διέκριναν ούτε τότε από τους λοιπούς Έλληνες («είναι ένας μόνο λαός» έγραφαν) και τους ξεχώριζαν μόνο από την γλώσσα, αλλά και την ροπή τους προς την στρατιωτική τέχνη. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι Αρβανίτες είναι Έλληνες που εξαλβανίστηκαν γλωσσικώς μόνο. Η Αλβανική καταγωγή των Αρβανιτών απορρίπτεται πρώτα από τους ίδιους τους Αρβανίτες. Οι υπόλοιπες πιθανές καταγωγές των Αρβανιτών είναι η Πελασγική, Τοσκική και η Δωρική οι οποίες παραπέμπουν όλες ευθέως σε Ελληνική καταγωγή.
Στην Αλβανία υπάρχουν δύο μεγάλες εθνικότητες, οι Τόσκηδες που κατοικούν στο νότιο τμήμα του Αλβανικού κράτους και οι Γκέκηδες που κατοικούν στο βόρειο τμήμα. Υπάρχει έντονη διαφοροποίηση ανάμεσα στους Γκέγκηδες και τους Τόσκηδες από φυλετικής και πολιτισμικής απόψεως καθώς και στις διαλέκτους, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που οι Γκέκηδες να θεωρούνται οι πραγματικοί απόγονοι των Ιλλυρίων, ενώ οι Τόσκηδες που κατοικούν στο νοτιο τμήμα να θεωρούνται απόγονοι εξαλβανισμένων ελληνικών φυλών της Ηπείρου, δηλ. Ελλήνων οι οποίοι ζώντας ανάμεσα σε αλβανικά φύλα υιοθέτησαν και προσάρμοσαν στις ανάγκες τους την αλβανική γλώσσα, αναμειγνύοντας και στοιχεία από την Ελληνική δημιουργώντας έτσι την αρβανίτικη διάλεκτο. Σύμφωνα με πολλούς μελετητές οι Αρβανίτες αποτελούν τους Τόσκηδες που μετανάστευσαν από την Βόρεια Ήπειρο στην Ελλάδα. Η εκδοχή αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι οι Αρβανίτες μπορούν να συννενοηθούν σε κάποιο βαθμό μιλώντας αρβανίτικα μόνο με τους Τόσκηδες, ενώ η συνεννόηση με τους Γκέκηδες είναι αδύνατη,όπως επίσης και από το ότι η αρβανίτικη γλώσσα περιέχει πλήθος αρχαϊκών στοιχείων της ελληνικής.
Ας δούμε όμως και τι λένε ξένοι ερευνητές. Το 1877 ο Άγγλος Στάνφορντ, μετά πλατιά και ενδελεχή μελέτη γλώσσας ηθών και εθίμων και χαρακτήρα των Αλβανών,προφανέστατα νοτίως κάτω του Γενούσου –Εγνατίας, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι κατά την αρχική τους καταγωγή αυτοί είναι γνήσιοι Έλληνες.
Η δε ελληνικότητα των Αρβανιτών επαληθεύεται από τις αρχές του 14ου αι. χάρη σε μάρτυρα σύγχρονο των πρώτων καθόδων του επισης Αγγλου Simon Simeonis που επιμένει με έμφαση στην τέλεια ταύτιση των ελληνικών και αλβανικών ηθών και εθίμων.
Σύμφωνα με την μαρτυρία του Γάλλου Philippe de Commynes, «ήσαν άπαντες Έλληνες ,οι οποίοι καταγόνταν από τις πόλεις που κατείχαν στην Ελλάδα οι Βενετοί, οι μεν από το Ναύπλιο στην Πελοπόννησο, άλλοι δε εξ’ Αλβανίας, ενώπιον του Δυρραχίου...».
Ήδη το 1854 ο Αυστριακός Johann Georg von Hahn μελετώντας την τοσκική συμπεραίνει ότι μοιάζει πολύ με την ελληνική,μάλιστα ότι υπάρχουν στην τοσκική συντακτικά- δομικά στοιχεία τα οποία,όπως τονίζει ο Βούλγαρος ακαδημαϊκός Vl.Georgiev, δεν δανείζονται. Συνεπώς οι χρήστες έχουν καταγωγή ελληνική.
Εξ’άλλου ο ακραιφνέστερος Σκυπτάρος και εθνικιστής ηγέτης της γειτονικής χώρας, Basri-bey ομολογεί:
«Αναγνωρίζουμε τον ελληνικό χαρακτήρα της νότιας Αλβανίας όπου το υπεραιωνόβιο πολιτισμικό έργο των σχολών της κυριαρχεί ηθικά και εθνικά».
Δεν συνιστούν πλέον ούτε τα Αρβανίτικα κάτι το ξενικό. Οι χρήστες άλλωστε αρνούνται παλληκαρίσια την αποκοπή τους από τον Ελληνισμό και απορρίπτουν την ταύτιση τους με τον Σκυπταρισμό, όπως επιτόπια διαπιστώνει κια δεοντολογικά δημοσιοποιεί το 1977 P. Trudgill (από άρθρο του Αχιλλέα Λαζάρου, ρωμανιστή-βαλκανιολόγου, στην εφημ. «Η Καθημερινή» 20/12/98).
Και κάτι εξίσου πολύ σημαντικό. Οι Αρβανίτες στην Ελλάδα δεν είναι τόσοι όσοι εκ πρώτης όψεως φαίνονται. Ο Τουρκικός ζυγός που υπέστησαν οι Έλληνες για περισσότερο από 400 χρόνια ήταν δυσβάσταχτος.Παρ’όλο που οι υπόδουλοι Έλληνες είχαν πολλά να κερδίσουν απαρνούμενοι την εθνικότητα,την θρησκεία ,την γλώσσα τους, κατά κανόνα δεν το έπραξαν. Όμως υπήρχαν μερικές εξαιρέσεις.Επί Τουρκοκρατίας πολλές ελληνικές κοινότητες συγκατοικούντες με Αρβανίτες προτιμούσαν να ντύνονται και να ομιλούν αρβανίτικα,για να αποφεύγουν τις τουρκικές διώξεις.
Γι’αυτόν τον λόγο πολλαπλασθιάστηκαν με την πάροδο του χρόνου οι δίγλωσσες κοινότητες. Όπου ανεμείχθησαν η ελληνική με την αρβανίτικη γλώσσα, επικράτησε η τελευταία. Συνεπώς είναι λάθος να ισχυριστεί κανείς ότι όσοι στην ελληνική επικράτεια μιλάνε Αρβανίτικα είναι απαραιτήτως και Αρβανίτες.
Συγγραφέας: Αλέξανδρος Αγγέλης

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog