Νέο πρόγραμμα εργασίας για ανέργους!

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ηλικίας  29 ΕΤΩΝ – 64 ΕΤΩΝ για 16.620 ωφελούμενους.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ. , έχουν οι  άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων:  κατασκευαστικός – τεχνικός  και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.

  • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης *, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕ
  • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους Ν. 309/1976, ΠΔ 739/1980

Β. Για τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.

  • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. , κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.
  • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Το πρόγραμμα επιταγή κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση περιλαμβάνει:

1)             100 ώρες θεωρητική κατάρτιση.
2)  300 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του κατασκευαστικού – τεχνικού κλάδου, της διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και εταιρειών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών.
3)  Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος .
4)   Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για ποσοστό  τουλάχιστον του 25%  των εκπαιδευθέντων για τουλάχιστον (2) μήνες .
5)  Εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 1.600,00€
6)  Πιστοποίηση Επαγγελματικού περιγράμματος,  σύμφωνα με τα προσόντα και την επαγγελματική επάρκεια των καταρτιζομένων.

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα .

α/α
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1
Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
(Μέγιστος βαθμός: 39 μόρια)
Σημ. Για την μοριοδότηση της ανεργίας θα υπολογισθεί ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
Από 0 έως 6 μήνες
1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως και τον έκτο (6ο) μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια
7-12 μήνες
6 μόρια +1,5 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και τον δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 15 μόρια
13 μήνες και άνω
15 μόρια + 2 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από το δέκατο τρίτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο τα 39 μόρια
2
Ηλικία υποψηφίου
(Μέγιστος βαθμός: 21 μόρια)
Από 29 - 45 ετών
20
Άνω των 45 ετών – 64 ετών
11
3
Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (για το Διαχ. έτος 2013)
(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)
Τα μόρια αυτού του κριτηρίου υπολογίζονται με δύο δεκαδικά ψηφία
0 - 12.000€
20 Μόρια
12.001 - 18.000€
10 Μόρια
18.001 € και άνω
0
4
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφή επαγγέλματα
(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)
Σημ. Ως   βεβαίωση προϋπηρεσίας   νοείται:
είτε   επικυρωμένο από ΚΕΠ φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας από προηγούμενο εργοδότη, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης,
είτε προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ.
Βεβαίωση Προϋπηρεσίας μέχρι 1 έτος
15
Βεβαίωση Προϋπηρεσίας άνω του 1 έτος
30

Ειδικότητες καταρτιζόμενων που  μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να βαθμολογηθούν με το κριτήριο προϋπηρεσίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (ΣΚΑΛΟΤΖΗΔΕΣ)
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΟΝΩΣΗΣ-ΜΟΝΩΤΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ * (ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ WEB& MOBILE  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & WORK FLOW
ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης – Επιχειρήσεις που θα προσληφθεί για (2) τουλάχιστον μήνες το 25% των ωφελουμένων.

Οι επιχειρήσεις / φορείς για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και της υποχρεωτικής απασχόλησης, κατατάσσονται ως προς την ταξινόμηση  των οικονομικών τους δραστηριοτήτων    στους ακόλουθους κωδικούς σύμφωνα με την στατιστική ταξινόμηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.
Κατασκευαστικός-τεχνικός κλάδος. ΣΤΑΚΟΔ  οικονομικών δραστηριοτήτων: 42.
Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. ΣΤΑΚΟΔ  οικονομικών δραστηριοτήτων:37,38,39
Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών . ΣΤΑΚΟΔ  οικονομικών δραστηριοτήτων: 61.20, 62.01, 62.03,62.09, 63.11

Δικαιολογητικά που  πρέπει να προσκομισθούν στις εκπαιδευτικές δομές του ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ.

1) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
2) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΤΥΧΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΙΕΚ, ΑΕΙ , ΑΤΕΙ  ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών.
3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 (εισοδήματα 2013).
4) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.
5) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ Α΄ ΣΕΛΙΔΑΣ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.
6)  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ .  Σημαντική Σημείωση: Για την απόδειξη της επαγγελματικής προϋπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίζεται  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για Α.Σ.Ε.Π. η οποία εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση από το ΜΗΤΡΩΟ του Ι.Κ.Α.

Πληροφορίες – Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.
  
Για περισσότερες πληροφορίες,  σε ότι  αφορά στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης, αλλά  και την υποβολή των δικαιολογητικών,  μπορείτε να επικοινωνείτε  και να απευθύνεστε στις  Εκπαιδευτικές  Δομές  του  Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης  ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ .

Πιο  συγκεκριμένα μπορείτε να απευθύνεστε από 09:00-21:00 τις καθημερινές ημέρες και09:00-15:00 το Σάββατο,  στις παρακάτω εκπαιδευτικές δομές.

Πάτρα

Καποδιστρίου 96-98Τ.Κ. 262 24 
Τηλ.:2610315495 261312630 261310074
info@ereismakek.gr

Πάτρα (Οβρυά)

Νικολάου Ντεβέ 22
Τ.Κ. 265 00
Τηλ.:2610580207

Ιωάννινα

Μητροπόλεως 31α
(έναντι Ι.Μ. Ιωαννίνων)
Τηλ.:2651552729     
        2651552726
ioannina@ereismakek.gr
Αμαλιάδα

Γεωργίου Παπανδρέου 53 (έναντι ΟΑΕΔ ΚΠΑ Αμαλιάδος)
Τηλ.: 2622022272
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν  ηλεκτρονικά και  τη συμμετοχή τους   στο  www.ereismakek.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Προσοχή! Είναι πολύ σημαντική η σωστή υποβολή των πληροφοριών στις αιτήσεις γιατί δεν επιτρέπονται οι διορθώσεις μετά την έκδοση του ΚΑΥΑΣ (Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής).

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog