ΠΟΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόποφορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από τον φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό... 
τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα θα πρέπει να αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.
Η ώρα της εφορίας «τρέχει» για περίπου 5,7 εκατομμύρια νοικοκυριά.
Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί φέτος κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης, αφού το έντυπο Ε1 έχει πολλούς νέους κωδικούς, απαιτεί πλήρη καταγραφή όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν το 2013, ενώ κρύβει «παγίδες» που αυξάνουν τη φορολογική επιβάρυνση.
Στο ετήσιο ραντεβού με την εφορία οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014 υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά έως τις 30 Ιουνίου 2014.
Οι δηλώσεις των φορολογουμένων που απεβίωσαν πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στις αρμόδιες ΔΟΥ.
Οι κωδικοί-«παγίδες» στις φορολογικές δηλώσεις
Σε κάθε τέτοια περίπτωση, απαιτείται ενημέρωση του τμήματος Μητρώου της ΔΟΥ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.
Ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου πρέπει να υποβάλλονται και οι αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις και οι συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις, είτε είναι εμπρόθεσμες είτε εκπρόθεσμες.
Η ηλεκτρονική υποβολή των συμπληρωματικών-τροποποιη­τικών δηλώσεων θα είναι δυνατή από τις 20 Απριλίου 2014.
Η αναγραφή των ΑΜΚΑ των προστατευόμενων τέκνων και λοιπών μελών της οικογένειας του φορολογουμένου είναι υποχρεωτική.
Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών.
Τα τέκνα και τα λοιπά μέλη της οικογένειας του φορολογούμενου, θεωρείται ότι τον βαρύνουν, εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν τα πρόσωπα αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.
Υποχρεωτική η συμπλήρωση του έτους γέννησης για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από τον φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα θα πρέπει να αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.
Κι αυτό διότι το υπουργείο Οικονομικών θα επιβάλει την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% όχι μόνο επί του συνολικού ποσού όλων των εισοδημάτων του φορολογούμενου αλλά και επί των φόρων εισοδήματος που παρακρατήθηκαν.
Τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων πρέπει να αναγραφούν στους ξεχωριστούς κωδικούς 667-668 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης.
Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους.
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει πρώτα να καταχωρίζονται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται, και κατόπιν το βασικό έντυπο της δήλωσης, το Ε1.
Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 019-020 από όσους εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 με «μπλοκάκι» και φορολογούνται ως μισθωτοί, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ όλων των εργοδοτών.
Σε περίπτωση που οι εργοδότες υπερβαίνουν τους τρεις, θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του εργοδότη από τον οποίο εισπράχθηκε τουλάχιστον το 75% των αμοιβών (των ακαθαρίστων εσόδων).
Όταν δηλώνονται εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις, πρέπει να καταχωρίζονται οι ΑΦΜ των εργοδοτών ή των ασφαλιστικών φορέων και τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.
Στον πίνακα 4Δ, όταν συμπληρώνονται στους κωδικούς 507-508 ποσά εισοδημάτων που δεν εντάσσονται σε άλλες περιπτώσεις του πίνακα 4, θα πρέπει να αναγράφεται και ο ΑΦΜ του φορέα ή εργοδότη που κατέβαλε το κάθε ποσό, μαζί με το αντίστοιχο ποσό.
Στους κωδικούς 657-658, όπου δηλώνονται τα εισοδήματα τα οποία εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (το εφάπαξ, οι αποζημιώσεις απολύσεων κ.λπ.), στους κωδικούς 659-660, όπου δηλώνονται όλα τα αυτοτελώς φορολογούμενα και φοροαπαλλασσόμενα εισοδήματα, τα οποία όμως υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης και στους κωδικούς 781-782, όπου αναγράφονται τα ποσά των πάσης φύσεως εσόδων (εισπράξεις από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, ληφθέντα ποσά δανείων, δωρεών ή γονικών παροχών, κέρδη από λαχεία κ.λπ.) τα οποία χρησιμεύουν για την κάλυψη τεκμηρίων, θα εμφανίζεται πίνακας στον οποίο θα πρέπει να αναλύονται τα συνολικά δηλωθέντα αθροίσματα, ανάλογα με την προέλευσή τους, εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί ήδη από τη Φορολογική Διοίκηση.
Στον κωδικό 049 του πίνακα 7, οφείλουν να αναγράψουν το συνολικό ποσό των αποδείξεων που μάζεψαν για δαπάνες του έτους 2013 όσοι δηλώνουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, καθώς και όσοι δηλώνουν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση.
Αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετησίου εισοδήματός τους έπρεπε να έχουν μαζέψει κατά τη διάρκεια του 2013 όχι μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αλλά και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» και οι αγρότες που θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών. Σημειώστε ότι αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου είναι μικρότερο από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς. Για παράδειγμα για εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται 5.000 αποδείξεις. Αν ο φορολογούμενος καταθέσει 3.000 αποδείξεις, δηλαδή 2.000 λιγότερες , τότε πέρα από τον φόρο που θα πληρώσει , θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 2.000 Χ22% = 440 ευρώ επιπλέον.
Στους κωδικούς 051-052 δηλώνονται τα έξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης (κωδ. 051-052): Παρέχεται έκπτωση φόρου 10% των εξόδων κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.
Στους κωδικούς 089-090 δηλώνεται η διατροφή μεταξύ συζύγων εκπίπτει 10% από τον φόρο με το ποσό της μείωσης του φόρου να μην μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.
Στους κωδικούς 059-060 δηλώνονται δωρεές χρηματικών ποσών.
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ
Σε τρεις δόσεις η εξόφληση
Η υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2014. Οποτεδήποτε κι αν υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να εξοφλήσουν τα ποσά των φόρων που θα αναγράφουν τα εκκαθαριστικά τους, σε 3 δόσεις, οι προθεσμίες των οποίων λήγουν στις 31 Ιουλίου, στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 30 Νοεμβρίου 2014. Με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν μέχρι τέσσερις φόρους:
1. Τον φόρο εισοδήματος.
2. Την εισφορά αλληλεγγύης η οποία επιβάλλεται με συντελεστές 1% -4% για όσους απέκτησαν το 2013 ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.
3. Το τέλος επιτηδεύματος των 500 ευρώ ή 650 ευρώ που πληρώνουν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι», οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι ασκούν ατομικά εμπορική επιχείρηση.
4. Το φόρο πολυτελούς διαβίωσης για όσους είχαν το 2013 στην κατοχή τους αυτοκίνητα 1.929 κυβικών εκατοστών και άνω, πισίνες και αεροσκάφη.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog