10 κόλπα για σωστή φορολογική δηλωση!

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009

Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινό έντυπο Ε9; Οι άτυπες δωρεές καλύπτουν τα τεκμήρια; Ανήλικο που έχει ακίνητο θα υποβάλει το Ε9; Σε ποιο εισόδημα επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος;
Αυτές είναι μερικές από τις απορίες - ερωτήσεις που υποβάλλουν τις ημέρες αυτές οι φορολογούμενοι στις Εφορίες και στο υπουργείο Οικονομικών.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων συγκέντρωσε και κατέγραψε τις συνηθέστερες ερωτήσεις των φορολογουμένων και δίνει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:
1 Σε ποιον κωδικό θα καταχωριστεί η σύνταξη πολύτεκνης μητέρας;
Στα ποσά που απαλλάσσονται από τον φόρο, στους κωδ. 659-660.
2 Οι δαπάνες προμήθειας φαρμάκων αναγνωρίζονται ως έξοδα;
Μόνο τα φάρμακα που χορηγήθηκαν κατά τη νοσηλεία σε νοσοκομεία ή κλινικές, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα νοσηλείας.
3 Πώς πρέπει να δηλωθούν οι αναδρομικές αποδοχές, οι οποίες εισπράχθηκαν μέσα στο 2008;
Με συμπληρωματικές δηλώσεις στο έτος που ανάγονται.
4 Ποιες τιμές ζώνης λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου τεκμαρτού μισθώματος για ιδιοκατοικούμενη ή μισθούμενη κύρια κατοικία πάνω από 200 τ.μ. και δευτερεύουσες κατοικίες πάνω από 150 τ.μ.;
Η τιμή ζώνης που ισχύει την 1η Ιανουαρίου της φορολογούμενης περιόδου, δηλαδή του 2008.
5 Ισχύουν οι άτυπες δωρεές για την κάλυψη τεκμηρίων;
Μόνο οι δωρεές χρηματικών ποσών για τις οποίες η φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
6 Πώς μπορεί ο αγρότης, του οποίου το εισόδημα προσδιορίζεται με το αντικειμενικό σύστημα, να αποδείξει την ύπαρξη κεφαλαίου προηγουμένων χρόνων για τη δικαιολόγηση τεκμηρίου;
Με βάση τα καθαρά κέρδη που έχει αναγράψει στις δηλώσεις του.
7 Ποια είναι η αρμόδια ΔΟΥ για την κατάθεση ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεως ακινήτων;
Οποιαδήποτε ΔΟΥ.
8 Ποιες είναι οι προθεσμίες κατάθεσης των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης ακινήτων;
Μέσα σε 30 ημέρες από τη σύνταξή τους.
9 Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αναγνώριση ως προστατευόμενων μελών των άγαμων τέκνων μέχρι 20 ετών που δεν σπουδάζουν και των άγαμων μέχρι 27 ετών που σπουδάζουν, εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ;
Απαιτείται, εκτός από τη βεβαίωση της σχολής εάν το τέκνο σπουδάζει, και βεβαίωση του ΟΑΕΔ, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του ότι μέσα στο έτος 2008 ήταν εγγεγραμμένο στα μητρώα ανέργων του.
10 Πώς υπολογίζεται η προκαταβολή φόρου επόμενου οικονομικού έτους σε φορολογουμένους με εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και εισοδήματα από λοιπές πηγές;
Ως προκαταβολή υπολογίζεται το 55% του φόρου που αναλογεί στο συνολικό (πραγματικό ή τεκμαρτό) εισόδημα του έτους. Αν υπάρχουν εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατήθηκε στην πηγή, ο φόρος αυτός θα εκπεσθεί από τον φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί ως προκαταβολή.
Δηλαδή, προκαταβολή = (κύριος φόρος + συμπληρωματικός) Χ 55%, μείον παρακρατούμενος φόρος ή προκαταβλητέος φόρος ελεύθερων επαγγελματιών.

Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2009;
Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για το έτος 2009 είναι:
Ολα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και αποκτήθηκαν εντός του έτους 2008.
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2009 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, τα οποία έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών.
Ο υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως έχει απεικονιστεί στις δηλώσεις Ε9 προηγουμένων ετών (2005, 2006, 2007 και 2008), ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβληθεί η κατάσταση των ακινήτων.
Το προστατευόμενο μέλος που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποχρεούται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον έχει επέλθει μεταβολή στην περιουσιακή του κατάσταση εντός του 2008.

 
 
 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

 
Copyright © Ellinas Blog